อรรถของธาตุ
โสเส

เหี่ยวแห้ง

ตัวอย่าง

อุกฺกณฺฐติ.
กณฺฐติ สุสฺสตีติ กณฺโฐ คอ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
39