อรรถของธาตุ
สุสกิจฺฉชีวปาเก

เหี่ยวแห้ง; เป็นอยู่ลำบาก; หุง, ต้ม

ตัวอย่าง

กฏฺฐติ.
กฏฺฐํ ฟืน.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
39