อรรถของธาตุ
คตฺยํ

ไป, ถึง, บรรลุ

ตัวอย่าง

กณฺฏติ.
กณฺฏกํ. หนาม.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
39