กฏ

ตัวอย่าง

กฏติ.
กโฏ. เสื่อลำแพน, ขมับช้าง ฯลฯ.
กฏโก, กฏกํ. กำไลมือ, ไหล่ภูเขา ฯลฯ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
39

Comments