อรรถของธาตุ
ปีฬเน

เบียดเบียน, บีบคั้น

ตัวอย่าง

กชฺชติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
38