กชฺช

อรรถของธาตุ
ปีฬเน

เบียดเบียน, บีบคั้น

ตัวอย่าง

กชฺชติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
38

Comments