อรรถของธาตุ
รุเห

งอกขึ้น

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
38