อรรถของธาตุ
ทิตฺติพนฺเธ

สว่าง, รุ่งเรือง; ผูก

ตัวอย่าง

กญฺจติ ทิพฺพตีติ กญฺจนํ กาญฺจนา วา ทอง.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
38