อรรถของธาตุ
ชุเต

สว่าง; รุ่งเรือง

ตัวอย่าง

กจฺจติ ทิพฺพตีติ กจฺโจ คนแรกๆ, ต้นตระกูล.
กาเจติ.
กจติ ทิพฺพตีติ กาโจ กาจมณี (แก้วมณี).

หมวดธาตุ
ภู (อ)
ทิว (ย)
จุร (เณ ณย)
คาถาที่
38