กงฺข

คู่ธาตุ
กขิ, กงฺข
อรรถของธาตุ
อิจฺฉาสํสเย

ปรารถนา, หวัง, อยาก; สงสัย

ตัวอย่าง

กงฺขติ.
ธนํ กงฺขติ.  พุทฺเธ กงฺขติ.
อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ.
าภิกงฺขามิ มรณํ.
อากงฺขา. ความหวัง. กงฺขา ความสงสัย.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
37

Comments