อรรถของธาตุ
โลลคเต

เหลวไหล, โลเล; ไป, ถึง, บรรลุ

ตัวอย่าง

กงฺกตีติ กงฺโก โลหปิฏฺโฐ นกอีลุ้ม, เหยี่ยวแดง.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
37