กกิ

อรรถของธาตุ
โลลิจฺฉาคพฺเภสุ

เหลวไหล, โลเล; ปรารถนา, เย่อหยิ่ง

ตัวอย่าง

กกตีติ กาโก, กากี กา, แม่กา.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
37

Comments