กถ

อรรถของธาตุ
กถเน; วากฺยปปพนฺเธ จ

กล่าว, แสดง, ชี้แจง, อธิบาย; แต่ง, ประพันธ์, ร้อยกรอง

ตัวอย่าง

กเถติ กถยติ สากจฺฉติ กถา ปริกถา อฏฺฐกถา กถิโต กเถตฺวา กเถตุํ ฯเปฯ

  • สากจฺฉติ  ก. เจรจากัน, พูดโต้ตอบกัน ‘=สห กถยติ’  รูปนาม สากจฺฉา - ส.
  • กถา  น. ถ้อยคำ, คำพูด, คำอธิบาย; สมุดที่แต่งขึ้น, ข้อประพันธ์.
  • ปริกถา  น. นิยาย, คำอธิบาย, พูดเลียบเคียง [ปริ+กถา ‘กล่าวรอบๆ’].
  • อฏฺฐกถา  ‘=อตฺถสํวณฺณนา’ อธิบายเนื้อความ. วิ. อตฺโถ กถิยติ เอตายาติ อฏฺฐกถา, แปลง ถ เป็น ฐ - ส.
หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
480
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.