กติ

อรรถของธาตุ
เฉทเน

ต้ด, ผ่า, เชือด, แขวะ, ควัก

ตัวอย่าง

กนฺตติ วิกนฺตติ กนฺตนํ  อโยกนฺโต สลฺลกตฺโต อุกฺกนฺติตฺวา อุกฺกจฺจ

  • อโยกนฺโต  ตัดเหล็ก [อย+กนฺต]. 
  • สลฺลกตฺโต  หมอบาดแผล, 'ผ่าแผล' '=สลฺลเวชฺโช' - ส. 
    อา. สลฺลกตฺโต มหาวีโร พระมหาวีระ เป็นผู้ผ่ากิเลสดุจลูกศร.  มา โน อชฺช วิกนฺตึสุ อย่าเชือดข้าพเจ้า ท. ในวันนี้เลย.  มํสํ กนฺตติ เชือดเนื้อ - ส. 
  • อุกฺกนฺติตฺวา อุกฺกจฺจ  อก. ขุด, แขวะ, เชือด.  
    อา. ปิฏฺฐิมํสานิ อตฺตโน สามํ อุกฺกจฺจ ขาทสิ* เจ้าขุดเนื้อหลัง ท. ของตนเองแล้วเคี้ยวกิน. 'อุกฺกจจ=อุกฺกนฺติตฺวา=ฉินฺทิตวา' - ส.

*  เปตวตฺถุ 26/220.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
รุธ (ํอ)
คาถา/หน้า
ภู.328 รุ.421-423
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.