บวช

ประโยคไทย
บวชในสำนักของพระศาสดา
ประโยคบาลี
สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
ที่มา
ธบ.1