พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระจายออก น. นิกฺกรณ.,
ก. นิกฺกิรติ
กระจายออกไป ก. ปตฺถรติ
กระจายอำนาจ น. อธิการสงฺกามน.,
ก. ปธานฏฺฐานตฺตํ อปเนติ
กระจายเสียง ก. ปกาเสติ, สทฺทํ อนุสฺสาเวติ
กระจิด ดู เล็กน้อย.

กระจิด ว. เล็กน้อย เช่น ตัวกระจิดนิดกว่าแมว…

ขนาด
กระจิดริด ค. อติขุทฺทก ขนาด
กระจิบ (นก~) น. วฏฺฏก. สัตว์, นก
กระจิ๋วหริว ค. อติขุทฺทก ขนาด
กระจุก น. ถพก. ปิณฺฑิ, โคจฺฉก.

กระจุก น. สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม,…

กระจุกกระจิก ดู เบ็ดเตล็ด.

กระจุกกระจิก ว. เล็ก ๆ น้อย ๆ, เบ็ดเตล็ดคละกัน…

กระจุกผม น. สิขา, สิขณฺฑ. กจกลาป. เกสวฏฺฏิ,
กระจุกหญ้า น. ติณกรล.,
กระจุบกระจิบ สำ. ปุนปฺปุนํ ภุญฺชติ

กินจุบกินจิบ

กระจุยกระจาย ค. อากุลวฺยากุล
กระจุ๋งกระจิ๋ง สำ. มนฺทสทฺเทน สลฺลปนฺติ

กระจุ๋งกระจิ๋ง ก. พูดกันเบา ๆ…

กระจุ๋มกระจิ๋ม ค. ปณีต สุขุม โกมล
กระจู๋กระจี๋ ดู กระจุ๋งกระจิ๋ง. กระจู๋กระจี๋ ก. พูดกันเบา ๆ ด้วยอาการสนิทสนม,…
กระจ่า น. ทพฺพิ, ทพฺพี, กฏจฺฉุ. อุฬุงฺก.

กระจ่า น. เครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าว…

อุปกรณ์, เครื่องครัว
กระจ่าง ค. ปสนฺน วิมล วิสท ปากฏ รํสิก ปชฺชลิต อุชฺชล สปฺปภ
กระจ้อน ค. อณุ อนุ ขุทฺทก จุล จุลฺล จุฬจูฬ ขุชฺช ขนาด