แบบท่องวิภัตติ-อายตนิบาต

การท่อง:  
ปฐมา ที่ 1 สิ โย 
ทุติยา ที่ 2 อํ โย 
ตติยา ที่ 3 นา หิ 
จตุตฺถี ที่ 4 ส นํ 
ปญฺจมี ที่ 5 สฺมา หิ 
ฉฏฺฐี ที่ 6 ส นํ 
สตฺตมี ที่ 7 สฺมึ สุ 
(อาลปนะ) (สิ โย)

สิ โย 
อํ โย 
นา หิ 
ส นํ 
สฺมา หิ 
ส นํ 
สฺมึ สุ

ปฐมา ที่ 1 อันว่า 
ทุติยา ที่ 2 ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ 
ตติยา ที่ 3 ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง 
จตุตฺถี ที่ 4 แก่, เพื่อ, ต่อ 
ปญฺจมี ที่ 5 แต่, จาก, กว่า, เหตุ, เพราะ 
ฉฏฺฐี ที่ 6 แห่ง, ของ, เมื่อ 
สตฺตมี ที่ 7 ใน, ใกล้, ที่, ณ, บน, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ 
อาลปนะ แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่

ความคิดเห็น