สำหรับผู้ศึกษาบาลี ตั้งแต่ชั้น ปย.1 - ปธ.6

อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-8
อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-8 แบบแยก -อิติ ศัพท์
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ (ไทย) ภาค 1-8
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ และบาลี (ไทย-บาลี) ภาค 1-8

 

  • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 6
  • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
  • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
  • ค้นหาคำได้ 
  • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
    (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
    หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้
  • เพิ่มการ Highlight ศัพท์ที่เป็นประธาน (เฉพาะศัพท์ที่ปรากฏในประโยคอยู่แล้ว)

 

ดาวน์โหลดอรรถกถาธรรมบท PDF

ภาค บาลี บาลี แยก -อิติ โดยอรรถ โดยอรรถ-บาลี บาลี-โดยอรรถ บาลี-โดยพยัญชนะ โดยพยัญชนะ
*1 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63 8 พ.ค.63      
2 16 มี.ค.61 16 มี.ค.61 16 มี.ค.60 16 มี.ค.61      
3 13 ม.ค.61 14 ม.ค.61 18 ธ.ค.60 14 ม.ค.61      
4 13 ม.ค.61 14 ม.ค.61 18 ธ.ค.60 14 ม.ค.61      
*5 16 ก.พ.63 16 ก.พ.63 16 ก.พ.63 16 ก.พ.63      
*6 3 พ.ค.63 3 พ.ค.63 22 ก.ค.62 3 พ.ค.63      
*7 30 พ.ค.63 30 พ.ค.63 31 ก.ค.62 30 พ.ค.63      
*8 8 เม.ย.62 8 เม.ย.62 8 เม.ย.62 23 เม.ย.62      

* เพิ่มการ Highlight ศัพท์ที่เป็นประธาน (เฉพาะศัพท์ที่ปรากฏในประโยคอยู่แล้ว)

Bookmark โปรแกรม Foxit

Bookmark โปรแกรม Chrome (browser)