ศัพท์นามกิตก์-กิริยากิตก์

ศัพท์ พร้อมธาตุ และคำแปล

ต ปัจจัย ในชีทนี้ ที่แสดงธาตุ-คำแปล ด้วยตัวเอียง  เป็น สกัมมธาตุ กัมมวาจก แปลว่า (อันเขา) ...
เช่น ขโต (อันเขา) ขุดแล้ว

กิริยา ต ปัจจัย ที่รูปเดียวแปลได้ทั้งกัตตุวาจก/กัมมวาจก คือ

  • มุตฺต (มุจ) พ้นแล้ว; (อันเขา) ปล่อยแล้ว
  • ภินฺน (ภิท) แตกแล้ว; (อันเขา) ทำลายแล้ว
  • ฉินฺน (ฉิท) ขาดแล้ว; (อันเขา) ตัดแล้ว

การท่อง: (ในหน้านี้ ท่องเฉพาะศัพท์กิริยากิตก์  ส่วนศัพท์นามกิตก์ ท่องรูปวิเคราะห์ในชีท "วิเคราะห์นามกิตก์"

กิตปัจจัย
อนฺต ปัจจัย:  สุณนฺโต สุณนฺตี สุณนฺตํ ฟังอยู่,  กโรนฺโต ทำอยู่  กเถนฺโต กล่าวอยู่
ตวนฺตุ ปัจจัย:  สุตวา ฟังแล้ว  ภุตฺตวา กินแล้ว  วุสิตวา อยู่แล้ว
ตาวี ปัจจัย:  สุตาวี สุตาวินี สุตาวิ ฟังแล้ว, ภุตฺตาวี กินแล้ว  วุสิตาวี อยู่แล้ว

กิจจปัจจัย
อนีย ปัจจัย:  กรณียํ (อันเขา) พึงทำ  วจนียํ (อันเขา) พึงกล่าว  โภชนียํ (อันเขา) พึงกิน
ตพฺพ ปัจจัย:  กตฺตพฺพํ (อันเขา) พึงทำ  วตฺตพฺพํ (อันเขา) พึงกล่าว  ภุญฺชิตพฺพํ (อันเขา) พึงกิน

กิตกิจจปัจจัย
มาน ปัจจัย:
กุรุมาโน ทำอยู่  ภุญฺชมาโน กินอยู่  วทมาโน กล่าวอยู่  (กัตตุวาจก)
กริยมาโน (อันเขา) ทำอยู่  ภุญฺชิยมาโน (อันเขา) กินอยู่  วุจฺจมาโน (อันเขา) กล่าวอยู่  (กัมมวาจก)

ปัจจัย:

ธาตุลงท้ายด้วย ม น    ลบที่สุดธาตุ: คโต ไปแล้ว  รโต ยินดีแล้ว  ขโต (อันเขา) ขุดแล้ว  หโต (อันเขา) ฆ่าแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย จ ช ป    ลบที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ: สิตฺโต (อันเขา) รดแล้ว  วิวิตฺโต สงัดแล้ว  มุตฺโต พ้นแล้ว (อันเขา) ปล่อยแล้ว  ภุตฺโต (อันเขา) กินแล้ว  จตฺโต (อันเขา) สละแล้ว  คุตฺโต (อันเขา) คุ้มครองแล้ว  ตตฺโต ร้อนแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย อา  หรือ ต เป็นกัมมวาจก   ลง อิ: ฐิโต ยืนแล้ว  ปีโต (อันเขา) ดื่มแล้ว  อภิชฺฌิโต (อันเขา) เพ่งเฉพาะแล้ว   ภาสิโต (อันเขา) กล่าวแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย   ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน: ฉนฺโน (อันเขา) ปิดแล้ว มุงแล้ว  สนฺโน จมแล้ว  รุนฺโน ร้องไห้แล้ว  ฉินฺโน ขาดแล้ว/ (อันเขา) ตัดแล้ว  ภินฺโน แตกแล้ว / (อันเขา) ทำลายแล้ว  ทินฺโน (อันเขา) ให้แล้ว 
ธาตุลงท้ายด้วย    ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ณฺณ: ชิณฺโณ แก่แล้ว คร่ำคร่าแล้ว  ติณฺโณ ข้ามแล้ว  ปุณฺโณ เต็มแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย     ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฺฐ: ตุฏฺโฐ ยินดีแล้ว  หฏฺโฐ ร่าเริงแล้ว  ปวิฏฺโฐ เข้าไปแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย ธ ภ  ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ: พุทฺโธ รู้แล้ว  กุทฺโธ โกรธแล้ว  รุทฺโธ (อันเขา) ปิดก้้นแล้ว  ลทฺโธ (อันเขา) ได้แล้ว อารทฺโธ (อันเขา) ปรารภแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย    ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺต: ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว  ทนฺโต (อันเขา) ฝึกแล้ว  สนฺโต สงบแล้ว
ธาตุลงท้ายด้วย    ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฬฺห: รุฬฺโห ขึ้นแล้ว  มุฬฺโห หลงแล้ว วุฬฺโห (อันน้ำ) พัดไปแล้ว

 

ตูน ตฺวา ตฺวาน ปัจจัย:   กาตูน กตฺวา กตฺวาน ทำแล้ว,  คนฺตฺวา ไปแล้ว  หนฺตฺวา ฆ่าแล้ว

ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า    แปลง ตฺวา เป็น อาทาย ถือเอาแล้ว  ปหาย ละแล้ว  นิสฺสาย อาศัยแล้ว

 ธาตุลงท้ายด้วย     แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช: อุปฺปชฺช เกิดขึ้นแล้ว  ปมชฺช ประมาทแล้ว  อจฺฉิชฺช ชิงเอาแล้ว
 ธาตุลงท้ายด้วย ธ ภ    แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ทฺธา พฺภ: วิทฺธา แทงแล้ว ลทฺธา ได้แล้ว  อารพฺภ ปรารภแล้ว
 ธาตุลงท้ายด้วย    แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม: อาคมฺม มาแล้ว  นิกฺขมฺม ออกแล้ว  อภิรมฺม ยินดียิ่งแล้ว
 ธาตุลงท้ายด้วย     แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห: ปคฺคยฺห ประคองแล้ว  สนฺนยฺห ผูกสอดแล้ว  อารุยฺห ขึ้นแล้ว

แปลง ตฺวา ตฺวาน เป็น สฺวา สฺวาน (เฉพาะ ทิส ธาตุ): ทิสฺวา ทิสฺวาน เห็นแล้ว

ศัพท์ พร้อมธาตุ

เฉพาะศัพท์บาลี

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.