รูปวิเคราะห์ตัทธิต

การท่องปัจจัยตัทธิต:

โคต-ต-รา-ชา  สมุห-ฐาน  พหุล-เสฏฐ-ตทัสสัตถิ  ปกติ-สังขยา  ปูรณ-วิภาค

ในวงเล็บเหลี่ยม [...] คือคำที่ปัจจัยตัทธิตไปแทน เช่น  อัพยยตัทธิต ลง ถา ถํ (กฺขตฺตุํ) ปัจจัย แทน ปการศัพท์
หากไม่ระบุไว้ แสดงว่า ชื่อตัทธิตมาจากคำที่ปัจจัยตัทธิตไปแทน เช่น  ภาวตัทธิต ลง ตตฺ ... กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์)

ท่องย่อ เมื่อเขียนเป็นข้อความเต็ม
ตัทธิต ลง ปัจจัย แทน ศัพท์
   
ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น 3 คือ ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น 3 คือ
1. สามัญญ 1. สามัญญตัทธิต
2. ภาว ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ 2. ภาวตัทธิต ลง ตตฺ ... กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์
3. อัพยย [ปการ] ถา ถํ (กฺขตฺตุํ) 3. อัพยยตัทธิต ลง ถา ถํ (กฺขตฺตุํ) ปัจจัย แทน ปการศัพท์
   
สามัญญตัทธิต แบ่งได้อีก 13 คือ สามัญญตัทธิต แบ่งได้อีก 13 คือ
1. โคตต [อปจฺจ โคตฺต ปุตฺต] ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร 1. โคตตตัทธิต ลง ณ ณายน ... เณร ปัจจัย แทน โคตตศัพท์
2. ตรัตยาทิ [ตรติ …] ณิก   2. ตรัตยาทิตัทธิต ลง ณิก ปัจจัย แทน ตรติศัพท์เป็นต้น
3. ราคาทิ [รตฺต …] ณ 3. ราคาทิตัทธิต ลง ปัจจัย แทน รตฺตศัพท์เป็นต้น
4. ชาตาทิ [ชาต …] อิม อิย กิย 4. ชาตาทิตัทธิต ลง อิม อิย กิย ปัจจัย แทน ชาตศัพท์เป็นต้น
5. สมุห กณฺ ณ ตา    5. สมุหตัทธิต ลง กณฺ ณ ตา ปัจจัย แทน สมุหศัพท์
6. ฐาน อีย 6. ฐานตัทธิต ลง อีย ปัจจัย แทน ฐานศัพท์
7. พหุล [ปกติ พหุล] อาลุ 7. พหุลตัทธิต ลง อาลุ ปัจจัย แทน ปกติ พหุลศัพท์
8. เสฏฐ [(อติ)วิเสส] ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ 8. เสฏฐตัทธิต ลง ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ ปัจจัย แทน วิเสส อติวิเสสศัพท์
    หรือ  ลง ปัจจัย ท้ายคุณนามขั้นวิเสส อติวิเสส
9. ตทัสสัตถิ [อตฺถิ] วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ 9. ตทัสสัตถิตัทธิต ลง วี ส … ณ ปัจจัย แทน อตฺถิศัพท์
10. ปกติ [ปกต วิการ] มย 10. ปกติตัทธิต ลง มย ปัจจัย แทน ปกต วิการศัพท์
11. สังขยา [ปริมาณ] ก 11. สังขยาตัทธิต ลง ปัจจัย แทน ปริมาณศัพท์
12. ปูรณ ติย ถ ฐ ม อี 12. ปูรณตัทธิต ลง ติย ฐ ถ ม อี ปัจจัย แทน ปูรณศัพท์
13. วิภาค ธา โส 13. วิภาคตัทธิต ลง ธา โส ปัจจัย แทน วิภาคศัพท์

ตัทธิตนามนาม: ภาว-โคตต-สมุหตัทธิต
ตัทธิตที่เป็นอัพยยะ: อัพยย-วิภาคตัทธิต

ปัจจัยที่มีในหลายตัทธิต

ป้จจัย มีใน โคตต-ราคาทิ-สมุห-ตทัสสัตถิ-ภาวตัทธิต
ณิก ป้จจัย มีใน โคตต-ตรัตยาทิตัทธิต
อิย ป้จจัย มีใน ชาตาทิ-เสฏฐตัทธิต
กณฺ ตา ป้จจัย มีใน สมุห-ภาวตัทธิต
อี ป้จจัย มีใน ตทัสสัตถิ-ปูรณตัทธิต

ท่องย่อ

: โคตต-ราคาทิ-สมุห-ตทัสสัตถิ-ภาว
ณิก: โคตต-ตรัตยาทิ
อิย: ชาตาทิ-เสฏฐ
กณฺ ตา: สมุห-ภาว
อี: ตทัสสัตถิ-ปูรณ

ท่องย่อ แบบมีศัพท์ตัวอย่าง (ศัพท์ตัวอย่างในวงเล็บ ไม่ต้องท่อง)

: โคตต (วาสิฏฺโฐ)-ราคาทิ (กาสาวํ)-สมุห (มานุโส)-ตทัสสัตถิ (สทฺโธ)-ภาว (เวสมํ)
ณิก: โคตต (สากฺยปุตฺติโก)-ตรัตยาทิ (นาวิโก)
อิย: ชาตาทิ (มนุสฺสชาติโย)-เสฏฐ (ปาปิโย)
กณฺ ตา: สมุห (มานุสโก)-ภาว (รามณียกํ)
อี: ตทัสสัตถิ (สุขี)-ปูรณ (เอกาทสี)

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.