พระมหาเถระผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย-ธรรมยุต

มหานิกาย

ธรรมยุต

* วัดที่ไม่ระบุชื่อจังหวัด คือ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

จำนวนพระภิกษุสามเณร

  • จากเว็บ TPBS https://news.thaipbs.or.th/infographic/227
    ปี 2561
    มหานิกาย ภิกษุ 243,497 รูป  สามเณร 50,060 รูป
    ธรรมยุต ภิกษุ 35,189 รูป สามเณร 5,267 รูป
  • จากเว็บสำนักพุทธฯ "ไม่มีข้อมูล"

ความคิดเห็น