ประโยคโบราณ ในพระธัมมปทัฏฐกถา

ภาค 1   มี 15 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
1. ไหว้ครู ปณามคาถา   ปณามคาถา หน้า 1-2
2. อิตฺถีสทฺโท สามเณโร เถรํ ยฏฺฐิโกฏิยา ฯเปฯ คจฺฉาม ภนฺเตติ. จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ หน้า 14-17
3. กงเกวียน กำเกวียน ตตฺถ มโนติ กามาวจรกุสลาทิเภทํ ฯเปฯ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ หน้า 20-22
4. อิตินาคพาธ โสวณฺณมโย ปภสฺสโร ฯเปฯ สหพฺยตํ ปตฺโตติ. มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ หน้า 26-29
5. กาโกโลกนัย/โลกมืด นาครา อรุเณ อนุคฺคจฺฉนฺเต ฯเปฯ ติสฺสตฺเถรวตฺถุ. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ หน้า 39-42
6. ยักษิณีส่งน้ำ ตทา สา ยกฺขินี ฯเปฯ อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ หน้า 45-48
7. ยกวัตร อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตํ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ สมคฺเค กาตุํ อสกฺขิ โกสมฺพิกวตฺถุ หน้า 50-52
8. ช้างลงท่า โส ตาย อากิณฺณวิหารตาย ฯเปฯ สพฺพวตฺตานิ กโรติ. โกสมฺพิกวตฺถุ หน้า 52-54
9. ช้างร้องไห้ โส หิ สตฺถารํ นิวตฺเตตุํ ฯเปฯ อยเมตฺถ อตฺโถติ. โกสมฺพิกวตฺถุ หน้า 58-60
10. ปูอาสนะ อเถกา กุลธีตา ฯเปฯ อุฏฺฐาย อคมํสุ. จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ หน้า 64-66
11. เทวทัตเล็ก เอกสฺมึ หิ สมเย ฯเปฯ เทวทตฺตวตฺถุ. เทวทตฺตวตฺถุ หน้า 70-75
12. พุทธดำเนิน สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ฯเปฯ สิกฺขํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ. นนฺทตฺเถรวตฺถุ หน้า 105-109
13. นันทะกระสัน อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ ฯเปฯ สุขทุกเข น เวธตีติ. นนฺทตฺเถรวตฺถุ หน้า 109-112
14. เทวทัตต์ตัดงา เทวทตฺโตปิ โข นว มาเส ฯเปฯ จุลฺลธมฺมปาลชาตกญฺจ กเถสิ. เทวทตฺตวตฺถุ หน้า 136-139
15. ไก่ปรบปีก/โคโป สตฺถา สาธุ สาธูติ ฯเปฯ กูฏํ คณฺหีติ. เทวสหายกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 146-148
ภาค 2   มี 11 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
16. ช้างออกศึก อเถกทิวสํ มาคนฺทิยา ฯเปฯ ปวิสิสฺสามีติ อาห. สามาวตีวตฺถุ หน้า 48-51
17. เผาปราสาท มาคนฺทิยา ยมหํ ฯเปฯ มหนฺตํ มหาสกฺการํ กาเรสิ. สามาวตีวตฺถุ หน้า 56-59
18. อัปปมาทะ สตฺถา อาคนฺตวา กาย นุตฺถ ฯเปฯ ตํ กมมํ อกาสิ. สามาวตีวตฺถุ-กุมฺภโฆสกวตฺถุ หน้า 59-67
19. โจรขุดอุโมงค์ ตสฺมึ ขเณ อุมฺมงฺคโจรา ฯเปฯ โอเฆน วิกิริตุนฺติ. จูฬปนฺถกตฺเถรวตฺถุ หน้า 85-88
20. ปัญญาปราสาท มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ   มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ หน้า 91-92
21. ม้าวิ่งเร็ว เทวสหายกภิกฺขุวตฺถุ   เทวสหายกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 93-95
22. วัตตบท เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข มหาลิ ฯเปฯ สมฺม กึ กโรสีติ. สกฺกวตฺถุ หน้า 95-98
23. กึกิณิ/กิงกิณิก ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน ฯเปฯ เกลึ กตฺวา ปกฺกมึสุ.  
24. มังกรดั้นเมฆ เมฆิยตฺเถรวตฺถุ   เมฆิยตฺเถรวตฺถุ หน้า 116-118
25. ครอบจักรวาล ตสฺเสวํ อปราปรํ วิจรนฺตสฺเสว ฯเปฯ จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ. จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ หน้า 134-140
26. นครนอก-นครใน สตฺถา อหํ โว อาวุธํ ฯเปฯ อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ. อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 142-145

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2526

 

ภาค 3   มี 13 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
27. หิ่งห้อยชมสวน ตสฺส คุณเตเชน นาคภวนํ ฯเปฯ นิมุชฺชาเปตีติ. วิฑูฑภวตฺถุ หน้า 23-25
28. มุนีเดินดง เถโร โสปาณสีสํ ตตฺเถว ฯเปฯ มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ. มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ หน้า 34-37
29. จำปาทอง/ประทุมทอง รญฺโญ ตสฺส ฯเปฯ ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ. ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ หน้า 42-45
30. เศรษฐีสอนบุตร เอวํ มหาเสฏฺฐี จตูหิ มาเสหิ ฯเปฯ คเหตฺวา ปายาสิ. วิสาขาวตฺถุ หน้า 55-58
31. กัลยาณธรรม ตสฺสา เอกา สหายิกา ฯเปฯ วิสาขาวตฺถุ. วิสาขาวตฺถุ หน้า 74-77
32. แก้วมงกุฎ อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ   อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ หน้า 77-80
33. อัตตวินิบาตกรรม โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ   โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ หน้า 86-89
34. ประทุมทอง/ดอกประทุม เอวํ กิรสฺส อโหสิ ฯเปฯ ปทุมานิ อุฏฺฐหึสูติ. ครหทินฺนวตฺถุ หน้า 97-99
35. ลิงพาล มหาชโน กถํ สมุฏฺฐาเปสิ ฯเปฯ มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ. มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ หน้า 117-120
36. อานันทเศรษฐี ตมฺปิ จณฺฑาลกุลสหสฺสํ ฯเปฯ สาตฺถิกา อโหสีติ. อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ หน้า 121-123
37. สัชชุขีรัง อถสฺส เอตทโหสิ ฯเปฯ สตฺถาปิ เตสํ กเถสิ. อหิเปตวตฺถุ-สฏฺฐิกูฏเปตวตฺถุ หน้า 157-159
38. สัมภาระ อสนฺตํ ภาวมิจฺเฉยฺย (คาถา) ฯเปฯ อุปาสิกาโย จ นิกฺขมึสุ. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ หน้า 166-168
39. องค์คด สามเณรสฺส ปน นิวตฺติตุเมว ฯเปฯ โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ. วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ หน้า 187-190

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2527

 

ภาค 4    มี 5 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
40. ลากินน้ำหาง ตทา ปน ปญฺจสตมตฺตา ฯเปฯ น จิรสฺเสว อรหตฺตํ ปาปุณิ. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ-ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ หน้า 45-48
41. สันนิจจัย อุยฺยุญฺชนฺติ สติมนฺโต น นิเกเต รมนฺติ เต ฯเปฯ ปยฺยาเปตุนฺติ. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ-เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ หน้า 57-60
42. เสาเขื่อน ตสฺมึ ขเณ มหาโมคฺคลฺลาโน ฯเปฯ สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ หน้า 66-68
43. ป่าไม้สะแก-ป่าไม้ตะเคียน-ป่าไม้พยอม สตฺถริ ปน ตํ มคฺคํ ฯเปฯ รมณีโย เอวาติ อตฺโถ. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ หน้า 77-80
44. เศรษฐีขายถ่าน กีสาโคตมีวตฺถุ   กีสาโคตมีวตฺถุ หน้า 143-147

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2524

 

ภาค 5   มี 7 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
45. ผีเสื้อน้ำ-เทวธรรม ทกรกฺขโส ตมฺปิ อุทกํ ฯเปฯ พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ. พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 67-70
46. ม้าหลบแส้ หิรินิเสโธ ปุริโสติ อิมํ ฯเปฯ ปิโลติกตฺเถรวตฺถุ. ปิโลติกตฺเถรวตฺถุ หน้า 76-68
47. สนิมบาตร อถ นํ เอโก สหายโก ฯเปฯ สิริมาวตฺถุ. สิริมาวตฺถุ หน้า 96-99
48. ไตรวัฏฏะ/ไตรวัฏ เถรี กิร วีสวสฺสสติกา ฯเปฯ เคเห กึ กริสฺสามิ ปพฺพชิสฺสามีติ. อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ-อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ-รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ หน้า 99-102
49. กายนคร สา ตํ โอโลเกตฺวา อตฺตภาวํ ฯเปฯ รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ. รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ หน้า 104-107
50. หักซี่โครง โส หิ โพธิรุกฺขมูเล ฯเปฯ ปฐมโพธิวตฺถุ. ปฐมโพธิวตฺถุ หน้า 115-116
51. เศรษฐีขายเรือน โส สเตนปิ สตทฺวเยนปิ ฯเปฯ เอกาทสโม วคฺโค. มหาธนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ หน้า 118-120

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2526

 

ภาค 6  มี 6 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
52. กุมภกรรณ์ทดน้ำ เอกทิวสํ หิ เทวทตฺโต ฯเปฯ คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ. สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ-กาลตฺเถรวตฺถุ หน้า 20-23
53. ราชสีห์กระทืบถ้ำ สา สาธูติ อยฺยา ฯเปฯ ทิสฺวา รญฺโญ อาโรเจสิ. จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ หน้า 47-50
54. พุทธวิสัย/พระพุทธเจ้าเปิดโลก สพฺพพุทฺธานํ กิร อวิชหิตเมว ฯเปฯ อิมํ ชาตกํ วิตฺถาเรน กเถสีติ. ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ หน้า 91-94
55. โอวาทปาติโมกข์ โส สตฺถารํ อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ หตฺเถ ทตฺวา กาลมกาสิ. อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหวตฺถุ คาบเกี่ยว หน้า 100-103
56. สรณคมน์ สตฺถา อคฺคิทตฺตํ อามนฺเตตฺวา ฯเปฯ สาวกตฺตํ ปกาเสสีติ. อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ หน้า 109-111
57. อยู่ร่วม ภนฺเต อหํปิ จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ฯเปฯ เอวํ ภเชถ ปยิรุปาเสถาติ อตฺโถ. สกฺกวตฺถุ หน้า 135-137

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2526

 

ภาค 7  มี 28 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
58. ยถา นที มลิตฺถิยา ทุจฺจริตนฺติ อิมํ ฯเปฯ อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ. อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ หน้า 15-16
59. กากสูร สุชีวํ อหิริเกน กากสูเรน ธํสินา ฯเปฯ วนฺทิตฺวา ตมตฺถํ อาโรเจสุํ จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ-ปญฺจอุปาสกวตฺถุ หน้า 17-20
60. พระครูแขวง โส กิร อตีเต ฯเปฯ ธมฺมฏฺโฐติ ปวุจฺจตีติ. สุภทฺทวตฺถุ- วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ หน้า 39-41
61. วินิจฉัย สตฺถา น ภิกฺขเว ฉนฺทาทิวสิกา ฯเปฯ ตมตฺถํ อาโรเจสุํ วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ-ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ หน้า 41-43
62. พรานตกเบ็ด สตฺถา ตสฺส อวิทูเร ฯเปฯ อริยพาลิสิกวตฺถุ. อริยพาลิสิกวตฺถุ หน้า 54-55
63. พระครูเมือง น สีลพฺพตมตฺเตนาติ ฯเปฯ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 55-57
64. อัฏฐังคิกมรรค มคฺคานฏฺฐงฺคิโกติ อิมํ ฯเปฯ ปโมกฺขนฺตีติ อตฺโถ. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ หน้า 58-60
65. เสือซ่อนเล็บ ปริเวเณ นิสีทิตฺวา สชฺฌายนฺตา ฯเปฯ โปฐิลตฺเถรวตฺถุ. โปฐิลตฺเถรวตฺถุ หน้า 71-73
66. กาวิดน้ำ มหลฺลกภาเวน ปน ธมฺมํ ฯเปฯ ลคฺคจิตฺโตว โหตีติ อตฺโถ. มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ หน้า 74-76
67. ปทุมทอง อถ นํ สตฺถา ฯเปฯ ภาเวหีติ อตฺโถ. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ หน้า 77-80
68. สองนาง ตทา หิ สตฺถา ฯเปฯ วิโสเธยฺยาติ อตฺโถ. กิสาโคตมีวตฺถุ-ปฏาจาราวตฺถุ หน้า 83-85
69. ห่าลงเมือง มตฺตาสุขปริจฺจาคาติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ สตฺถุ คมนกาลํ อาโรเจสิ. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ หน้า 87-89
70. บารมีสามสิบ ราชา โยชนนฺตเร ฯเปฯ เถรํ ปริวาเรสุํ. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ หน้า 89-91
71. เสือเล็ก สตฺถา เต ภิกฺขู ฯเปฯ อยเมตฺถ อตฺโถ. ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ-ลกุณฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ หน้า 100-103
72. เสือโคร่ง ตทาปิ สตฺถา ลกุณฺฑกทิยตฺเถรเมว ฯเปฯ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา คตา. ลกุณฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ-ทารุสากฏิกวตฺถุ หน้า 102-105
73. ป่าช้าเก้า ปุนทิวเส ราชกุลโต ฯเปฯ เทสนา อโหสีติ. ทารุสากฏิกวตฺถุ หน้า 105-107
74. ดาวคนอง ทุพฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมนฺติ อิมํ ฯเปฯ วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ. วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 107-110
75. ภูเขาหิมพานต์ อถสฺสา สุภทฺทา พุทฺธานญฺเจว ฯเปฯ น ปญฺญายนฺตีติ อตฺโถ. จูฬสุภทฺทาวตฺถุ หน้า 114-116
76. โลหะปราสาท เอกาสนนฺติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ หตลาภสกฺการํ กโรหีติ. เอกวิการฺเถรวตฺถุ-สุนฺทรีปริพฺพชิกาวตฺถุ หน้า 117-120
77. หัวดื้อ สตฺถา สํเวคกถํ ฯเปฯ อากิรตีติ อตฺโถ. เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ-ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ หน้า 125-129
78. ปัจจันตนคร-ประตูเมือง อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ   อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 130-132
79. สองลัทธิ สตฺถา ภิกฺขเว อลชฺชิตพฺเพ ฯเปฯ อตฺโถ เวทิตพฺโพ. นิคฺคณฺฐวตฺถุ-ติตฺถิยสาวกวตฺถุ หน้า 133-135
80. ช้าง/ช้างออกศึก อหํ นาโควาติ อิมํ ฯเปฯ อตฺตโนวตฺถุ. อตฺตโนวตฺถุ หน้า 136-138
81. พราหมณ์เฒ่า โส นิวาสนปารุปนํ ฯเปฯ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺตํ นิสีทิ. ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ-ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ หน้า 141-146
82. ผีสิง อุปาสิกาย วจนํ สุตฺวา ฯเปฯ สํโขเภตฺวา ปรินิพฺพายีติ. สานุสามเณรวตฺถุ หน้า 151-154
83. ช้างติดหล่ม อปฺปมาทรตาติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ เถโร ตถา อกาสิ ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ-สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 154-156
84. ช้างเผือก สตฺถา เตหิ สทฺธึ ฯเปฯ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 156-159
85. สุวรรณบรรพต/ภูเขาทอง อตฺถมฺหีติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ โลเก สุขนฺติ อตฺโถ. มารวตฺถุ หน้า 159-162

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2527

 

ภาค 8  มี 15 ประโยค
  ชื่อประโยค ตั้งแต่ ถึง เรื่อง  หน้า
86.  ตัณหานุสัยน้อย อถ ภควา ตสฺมึ ฯเปฯ กปิลมจฺฉวตฺถุ. กปิลมจฺฉวตฺถุ หน้า 5-8
87. ตัณหานุสัยใหญ่ สตฺถา เตสํ สัเวคํ ฯเปฯ นีหริตฺวา ฉฑฺเฑยฺยาติ อตฺโถ. สูกรโปติกาวตฺถุ หน้า 9-12
88. เรือนจำ สตฺถา ภิกฺขเว กึพนฺธนานิ ฯเปฯ พนฺธนาคารวตฺถุ. พนฺธนาคารวตฺถุ หน้า 17-19
89. แมงมุมชักใย เย ราครตฺตาติ อิมํ ฯเปฯ สมชฺชํ โอโลเกสิ. เขมาวตฺถุ-อุคฺคเสนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ หน้า 20-22
90. จันทโครพ อตีเต ตสฺส จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตกาเล ฯเปฯ จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ. จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ หน้า 30-33
91. อักขรสันนิบาต เอกทิวสํ หิ วิกาเล ฯเปฯ อุปกํ อาชีวกํ อทฺทส. มารวตฺถุ-อุปกาชีวกวตฺถุ หน้า 33-36
92. โจปนกาย/ผีเสื้อน้ำ สตฺถา เอกํ ภิกฺขํปิ อโนสาเทตฺวา ฯเปฯ ปญฺจภิกขุวตฺถุ. ปญฺจภิกขุวตฺถุ หน้า 48-51
93. กุรุธรรม ยถา โพธิสตฺโต ฯเปฯ หํสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ. หํสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ หน้า 53-55
94. เต่าเหาะ โย มุขสญฺญโตติ อิมํ ธมฺมเทสนํ ฯเปฯ จินฺเตมิ อนุสฺสรามีติ. โกกาลิกวตฺถุ-ธมฺมรามตฺเถรวตฺถุ หน้า 56-59
95. ราหูอมจันทร์ สตฺถา ตสฺส จ ฯเปฯ ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ. ปญฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ หน้า 63-66
96. เมตตาวิหารี สตฺถา วีสโยชนสตมตฺถเก ฯเปฯ กนฺทีติ อตฺโถ. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า 71-74
97. พราหมณ์ตีพราหมณ์ เถโร กินฺนาเมตนฺติ ฯเปฯ อาจริโย วา นตฺถิ. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ-มหาปชาปตีโคตมีวตฺถุ หน้า 109-112
98. ฤาษีกินเหี้ย ตถาคตสฺสาปิ ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส ฯเปฯ ปริมชฺชสีติ อตฺโถ. กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ หน้า 115-118
99. มารยาหญิง ปุนทิวเส ภนฺเต ฯเปฯ สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ. สุนฺทรสมุทฺทตฺเถรวตฺถุ หน้า 155-157
100. พราหมณ์ดีดกระโหลก อถ นํ สตฺถา ฯเปฯ สา ตํ วิสฺสชฺเชสิ. วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ-ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ หน้า 185-188

หมายเหตุ  ใช้เลขหน้า ใน ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2528

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.