ประมวลศัพท์บาลีตามหมวดหมู่

  * เมื่อคลิกลิงค์แล้ว กดปุ่ม [Home] บนคีย์บอร์ด เพื่อกลับมายังตำแหน่งต้นเอกสารได้

ปรับปรุง 12 เม.ย.65

 • นามนาม: ตัวหนา = ปุงลิงค์   ตัวหนาเอียง = นปุงสกลิงค์   ตัวหนาขีดเส้นใต้ = อิตถีลิงค์
 • นิบาต อัพยยศัพท์ = ตัวหนาเอียงขีดเส้นใต้,  คุณนาม = ตัวหนาสีเขียว
 • ค้นหาศัพท์ในหน้านี้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการกด Ctrl+F แล้วพิมพ์อักษร/คำ ที่ต้องการค้นหา

 

สัตว์โลก

 • สัตว์ (ทั้งมนุษย์และอมนุษย์) ชนฺตุ  ‘ผู้เกิด’ สตฺโต  ‘ผู้ติด(อยู่ในโลก)’ ภูโต ภูตํ*; ปาโณ ปาณภูโต  ‘มี ปราณ/ลมหายใจ/ชีวิต’
 • หมู่สัตว์ หมู่ชน สัตว์โลก ปชา
 • กำเนิดสิงโต สีหโยนิ (เกิดเป็นสิงโต) กำเนิดกา กากโยนิ (~กา)

บุคคล  (เป็น ปุ. หรือ อิต. เท่านั้น)

 • ตน อตฺตา [อตฺต]
 • พรหม พฺรหฺมา [พฺรหฺม]
 • เทวดา เทโว เทวตา อมโร สุโร
 • เทวบุตร เทพธิดา เทวปุตฺโต เทวธีตา [-ตุ]
 • นางอัปสร นางฟ้า อจฺฉรา
 • พระอินทร์ สกฺโก เทวราชา มฆวา
  อินฺโท วชิรปาณิ
 • ยักษ์ ยักษิณี ยกฺโข ยกฺขินี
 • ผีเสื้อน้ำ รากษส รกฺขโส รกฺขสี (ยักษ์ชั้นต่ำ ดุร้าย อยู่ในทะเล สระใหญ่)
 • เปรต เปโต
 • สัตว์นรก เนรยิโก
 • ดิรัจฉาน ติรจฺฉาโน ติรจฺฉานคโต
 • อสุรกาย อสูร อสุโร อสุรกาโย
 •  
 • ชน คน ชโน  ‘ผู้เกิด’ (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง)
 • บุคคล ปุคฺคโล (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง)
 • มนุษย์ คน มนุสฺโส (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง และไม่ได้ใช้ในความหมายพิเศษสูงกว่าคำว่า ชน นร)
  มนุสฺสี (ไม่มีใช้)
 • คน นโร (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิง) นารี
 • ผู้ชาย บุรุษ ปุริโส ปุมา [ปุม] โปริโส โปโส (ไม่เจาะจงว่าชายหรือหญิงบ้าง) มานโว
 • ผู้หญิง หญิง สตรี อิตฺถี ถี
 • มาตุคาม ผู้หญิง มาตุคาโม 'ถึงความเป็นแม่'
 • มหาชน มหาชโน (เป็นเอกวจนะเท่านั้น ในความหมายพหุวจนะ)
 • บริษัท ประชุมชน ปริสา
 • เด็ก พาลโก ทารโก ทาริกา กุมาโร กุมารี กุมารโก กุมาริกา มาณวโก มาณวิกา ยุวา กญฺญา
 • เด็กน้อย พาลโก พาลทารโก พาลทาริกา กุมารโก กุมาริกา
 • เด็กเล็ก พาลโก กุมาโร โปโต โปตโก
 • เด็กทารก เด็กอ่อน เด็กแดง อุตฺตานสโย-สยโก-เสยฺยโก ถนโป ถนปา ถนปายี ถนปายินี  ‘ดื่มจากเต้านม’ ขีรปายี ขีรปายินี พาโล ตรุณทารโก
 • เด็กในท้อง/ครรภ์ คพฺโภ
 • ดรุณ คนหนุ่มสาว ตรุโณ ตรุณี ยุวา [ยุว] ยุวติ ยุวตี มาณโว มาณวโก มาณวิกา วนิตา
 • คนหนุ่ม ภิกษุหนุ่ม ทหโร (ภิกฺขุ)
 • คนแก่  (ผู้ใหญ่ โดยอายุ โดยฐานะ ...) มหลฺลโก มหลฺลิกา
 • หญิงสาว สุตา
 • หญิงสาวน้อย กญฺญา
 • กุลบุตร กุลธิดา กุลปุตฺโต กุลธีตา [-ตุ]
 • เพื่อน มิตร สหาย มิตฺโต สหาโย สหายโก สหายิกา สุหโท สุหชฺโช สขา [สข] สขี; สมฺม สมฺมา (อาลปนะ)
 • เพื่อนที่ไม่เคยพบเห็นกัน อทิฏฺฐปุพฺพสหาโย
 • เพื่อนแบบคนรู้จักกัน (ไม่คุ้นเคยนัก) สนฺทิฏฺโฐ  acquaintance
 • เพื่อนสนิท สมฺภตฺโต วลฺลภมิตฺโต  close friend
 • เพื่อนชั่ว ปาปมิตฺโต  bad friend
 • เพื่อนเทียม มิตฺตปฏิรูปโก  false friend
 • เพื่อนดี เพื่อนแท้ กัลยาณมิตร กลฺยาณมิตฺโต  good/true friend
 • ไม่มีเพื่อน  อสหาโย อสหายโก  friendless
 • พระราชา พระราชินี ราชา [ราช] ราชินี มเหสี
 • พระราชบุตร พระราชธิดา ราชปุตฺโต ราชธีตา [-ตุ]
 • กษัตริย์ นางกษัตริย์ เทวี ขตฺติโย ขตฺติยา ขตฺติยานี เทโว (=สมมุติเทพ) เทว (อาลปนะ)   เทวี
 • 1 กษัตริย์ ขตฺติโย
 •   พระเจ้าจักรพรรดิ จกฺกวตฺติ จกฺกวตฺตี
 •   พระเจ้าแผ่นดิน ภูปติ ภูปาโล
 •   อำมาตย์ อมาตย์ อมจฺโจ
 •   นักรบ ทหาร โยโธ
 • 2 พราหมณ์ พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณี
 • 3 แพศย์ พ่อค้า เวสฺโส
 • 4 ศูทร สุทฺโท
 • 0 จัณฑาล จณฺฑาโล
 • ทาส ทาโส ทาสี 
  ทาสในเรือน ฆรทาโส ฆรทาสี
 • คนใช้ จูฬุปฏฺฐาโก ปริจาริโก ปริจาริกา เจโฏ เจฏโก เปสฺโส เสวโก
 • ข้าศึก ศัตรู อริ ริปุ สตฺตุ อมิตฺโต สปตฺโต ปฏิภาโค ปจฺจามิตฺโต ปจฺจตฺถิโก ปจฺจนิโก ปจฺจนีโก
  ปฏิปกฺโข วิปกฺโข
 • คนรวย เศรษฐี กฎุมพี คนมีทรัพย์ เสฏฺฐี กุฏุมฺพิโก กุฏุมฺพี ธนปติ มหทฺธโน สธโน
 • คนจน ทลิทฺโท ทฬิทฺโท (อติ)ทุคฺคโต นิทฺธโน
 • คนกินเดน วิฆาโส วิฆาสาโท
 • คนกำพร้า กปโณ  'อันเขาพึงกรุณา'
 • คนเดินทาง(ไกล) อทฺธิโก
 • คนกำพร้าและคนเดินทาง(ไกล) กปณทฺธิกา อทฺธิกกปณา
 • คนกำพร้าและคนเดินทาง(ไกล)เป็นต้น กปณทฺธิกาทโย อทฺธิกกปณาทโย
 • ผู้หลงในทิศ ผู้หลงทาง  ทิสามูฬฺโห
 • ผู้รู้ วิญญูชน วิญฺญู
 • ผู้เจริญ (แปลโดยอรรถว่า ‘ท่าน…’)
  ภวํ [ภวนฺต] โภโต โภตี; โภ โภติ  (อาลปนะ);
  ภทนฺโต ภทฺทนฺโต ภทฺโท ภทฺทา ภทฺโร
 • ผู้มีอายุ (แปลโดยอรรถว่า ‘ท่าน…’) อายสฺมา [อายสฺมนฺตุ]; อาวุโส (อาลปนะ)
 • เจ้า บดี ปติ
 • ผู้เป็นใหญ่ อธิบดี อธิปติ อิสฺสโร
 • ผู้ใหญ่ มหลฺลโก มหลฺลิกา
 • พระผู้เป็นเจ้า พระคุณเจ้า  (เรียกนักบวช); เจ้า แม่เจ้า นาย สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี อยฺโย อยฺยา; อยฺย อยฺเย (อาลปนะ)
 • นาย นายหญิง สามี สามิ(โก) สามินี master    mistress
 • คนมีปัญญา บัณฑิต ปณฺฑิโต ปณฺฑิตปุริโส เมธาวี ภูริ สปฺปญฺโญ
 • คนดี สํ สนฺโต  [สนฺต]; สปฺปุริโส สุโปริโส
  สาธุ สาธุชีวี กลฺยาโณ-ณี กลฺยาณชโน กลฺยาณชฺฌาสโย กลฺยาณชฺฌาสยภูโต
 • ปัณเฑาะก์ ปณฺฑโก
 • ชาวเมือง นาคโร นครวาสี
 • แขก ผู้มาเยือน อาคนฺตุโก อติถิ ปาหุโน ปาหุนโก
 • คนพาล อันธพาล พาโล อนฺธพาโล
 • คนบ้า อุมฺมาโท มตฺโต อุมฺมตฺโต อุมฺมตฺตโก อุมฺมตฺติกา
 • คนง่อย ปีฐสปฺปี dwarf วมโน
 • คนขี้เมา คนเมา นักเลงสุรา โสณฺโฑ สุราโสณฺโฑ
 • หญิงแพ้ท้อง โทหฬินี

สมุหนาม

 • สงฆ์ หมู่ คณะ สงฺโฆ คโณ 
  หมู่ภิกษุ ภิกฺขุสงฺโฆ  หมู่นก ฝูงนก สกุณสงฺโฆ
 • หมู่สัตว์ ปชา มหาชน มหาชโน (เป็นเอกวจนะเสมอ และไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากมาย)
 • หมู่คน/มนุษย์ มานุสโก
 • บริษัท หมู่ ปริสา
 • ภิกษุบริษัท ภิกฺขุปริสา
 • ภิกษุณีบริษัท ภิกฺขุนีปริสา
 • พรหมบริษัท พฺรหฺมปริสา
 • ปริพพาชกบริษัท ปริพฺพาชกปริสา
 • ฝูง หมวด หมู่ พวก ประชุม กอง คณะ พรรค พวก กาโย ขนฺโธ สมุโห สมูโห ราสิ วคฺโค

นักบวช ผู้ประพฤติธรรม

 • พระพุทธเจ้า พุทฺโธ สมฺพุทฺโธ สมฺมาสมฺพุทฺโธ; ทสพโล สพฺพญฺญู มุนินฺโท โลกนาโถ สุคโต มารชิ ชิโน ธมฺมราชา ตถาคโต สยมฺภู อรหํ [อรหนฺต] (อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ)
 • พระผู้มีพระภาค ภควา [ภควนฺตุ]
 • พระโพธิสัตว์ โพธิสตฺโต
 • พระนิยตโพธิสัตว์ นิยตโพธิสตฺโต (ผู้จะตรัสรู้แน่นอน)
 • พระมหาบุรุษ มหาปุริโส (พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้)
 • พระขีณาสพ ขีณาสโว-วา  ‘สิ้นอาสวะ’
 • พระอรหันต์ อรหา [อรหนฺต] อรหนฺตี; อเสกฺโข
 • พระอนาคามี อนาคามี-มินี  ‘ไม่กลับมาอีก’
 • พระสกิทาคามี พระสกทาคามี สกิทาคามี-มินี สกทาคามี-มินี  ‘มาครั้งเดียว’
 • พระโสดาบัน โสตาปนฺโน-นา ‘ถึงกระแส(แห่งพระนิพพาน)’
 • อริยะ อริโย-ยา
 • สมณะ สมโณ
 • บรรพชิต ปพฺพชิโต บวชไม่นาน เพิ่งบวช อจิรปพฺพชิโต
 • ภิกษุ ภิกษุณี ภิกฺขุ ภิกฺขุนี
 • ภิกษุคุมก่อสร้าง นวกมฺมิกภิกฺขุ
 • สามเณร สามเณรี สามเณโร สามเณรี
  สมณุทเทส สมณุทฺเทโส (สามเณรผู้มีอายุครบอุปสมบทแล้ว แต่ยังมิได้อุปสมบท)
 • ภิกษุหนุ่มและสามเณร ทหรสามเณรา
 • เถระ เถรี เถโร เถรี
 • อุปัชฌาย์ อุปชฺฌาโย อุปชฺฌายโก
 • สัทธิวิหาริก สทฺธิวิหาริโก สทฺธิวิหารี-รินี  ‘ผู้อยู่ร่วม’ (ผู้บวชกับอุปัชฌาย์โดยตรง)
 • อันเตวาสิก อนฺเตวาสิโก อนฺเตวาสี-สินี  ‘ผู้อยู่ภายใน(การดูแลปกครอง)’ (ศิษย์ผู้มาอยู่ด้วย)
 • สาวก สาวโก สาวิกา
 • อาจารย์ นิสฺสโย  ‘ผู้เป็นที่อาศัย(ของศิษย์)’
 • นิสิต นิสฺสิโต  ‘ผู้อาศัย(อาจารย์)’
 • พราหมณ์ พฺราหฺมโณ-ณี
 • ฤาษี มุนี อิสิ มุนิ
 • นิครนถ์ โยคีเปลือย นิคณฺโฐ อเจลโก ทิฆมฺพโร
 • เดียรถีย์ อัญญเดียรถีย์ ติตฺถิโย อญฺญติตฺถิโย  ‘ผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม’ (นักบวชนอกพุทธศาสนา)
 • ปริพพาชก ปริพฺพาชโก-ชิกา
 • ดาบส ตาปโส ตาปสี-สินี
 • โยคี โยคี โยคินี
 • อุบาสก อุบาสิกา อุปาสโก-สิกา
 • ผู้รักษา(ศีล)อุโบสถ อุโปสถิโก-กา

การศึกษา

 • ครู อาจารย์ ครุ อาจริโย สิกฺขาปโก
 • อาจารย์ผู้เป็นประธานในทิศ(ทั้งหลาย) ทิสาปาโมกฺโข (มีชื่อเสียงไปทั่วทิศ)
 • ศิษย์ สิสฺโส
 • นักเรียน นักศึกษา สิกฺขโก อุคฺคหณโก

ครอบครัว ญาติ

ดูแผนผังที่ คําเรียกญาติ (บาลี-ไทย-อังกฤษ)

 • ตระกูล ครอบครัว กุลํ  family
 • ญาติ ญาตโก ญาติ(โก) ญาติกา พนฺธุ  relative
 • ญาติสาโลหิต ผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน (ได้แก่ ปู่-ย่า-ตา-ยาย พ่อ-แม่ ตน ลูก-ลูกของลูก) สาโลหิโต ญาติสาโลหิโต  blood relative
 • คหบดี พ่อเจ้าเรือน หญิงเจ้าเรือน คหปติ(โก) คหปตานี  head of the household
 • หญิงแม่เรือน ฆรณี
 • คฤหัสถ์ ฆราวาส ผู้อยู่ครองเรือน คิหิ คหฏฺโฐ ฆราวาโส  layman laywoman
 • หญิงที่รัก กานดา กนฺตา
 • คู่รัก คนรัก ชู้ ชาโร ชารา ชารี  lover
 •  
 • พ่อ บิดา ปิตา [ปิตุ]  father dad(dy)
 • แม่ มารดา มาตา [มาตุ]  mother mom(my) mum(my)
 • พ่อ แม่ ชนโก ชนิกา ชนนี  ‘ผู้ให้เกิด’
 • พ่อบังเกิดเกล้า ชนิปิตา ชนกปิตา  [-ตุ] father
 • แม่บังเกิดเกล้า แม่ผู้คลอด(ตน) ชนิ(กา)มาตา วิชาตมาตา  [-ตุ] mother
 • แม่นม แม่เลี้ยง พี่เลี้ยงนางนม ธาติ ธาตี  อุปมาตา  [-ตุ] nurse stepmother
 • แม่เลี้ยง มาตุสปตี มาตุสปตฺตี  (หญิงร่วมผัวของแม่) stepmother
 • พ่อเลี้ยง ปิตุสภริโย  (ชายร่วมภรรยาของพ่อ) (เทียบเคียงจาก มาตุสปตี) ทุติยวิวาเห ปิตา [-ตุ] (พ่อในวิวาห์ครั้งที่สอง (ของแม่)) stepfather
 • ฝ่ายพ่อ ข้างพ่อ ปีติปกฺข ปิติโต (โต ปัจ.) paternal; on father's side
  ฝ่ายแม่ ข้างแม่ มาติปกฺข มาติโต (โต ปัจ.) maternal; on mother's side
 •  
 • ลูกชาย บุตร ปุตฺโต โอรโส  son
 • ลูกสาว ธิดา ธีตา [-ตุ] สุตา ทุหิตา [-ตุ] daughter
 • ลูกเลี้ยง ลูกบุญธรรม (เฉพาะลูกที่เขาให้มา) ทตฺตโก ทตฺติโก ทตฺติกา  stepson stepdaughter
 • มีแม่ต่างกัน ต่างแม่กัน เวมาติก
 • มีพ่อต่างกัน ต่างพ่อกัน เวปิติก
 •  
 • พี่น้องชาย ภาตา [-ตุ] ภาติโก  brother
 • พี่น้องหญิง ภคินี  sister
 • พี่ชาย เชฏฺฐภาตา [-ตุ] เชฏฺฐภาติโก เชฏฺโฐ  elder/older/big brother
 • พี่สาว เชฏฺฐภคินี เชฏฺฐา  elder/older/big sister
 • น้องชาย กนิฏฺโฐ กนิฏฺฐภาตา [-ตุ] อนุโช  younger/little brother
 • น้องสาว กนิฏฺฐภคินี กนิฏฺฐา  younger/little sister
 • พี่น้องหญิงชาย ภคินีภาตโร  brother and   sister
 • (พี่น้อง)ร่วมบิดาและ/หรือมารดา  sibling 
  (พี่น้อง)ร่วมบิดาและมารดา เอกมาตุปิตุโก-กา  full sibling 
  (พี่น้อง)ร่วมบิดา เอกปิติโก-กา เอกปิตุโก-กา  paternal half-brother/sister; agnate brother/sister/sibling
  (พี่น้อง) ร่วมมารดา (ท้องเดียวกัน) (โสทริโย-ยา) เอกมาติโก-กา เอกมาตุโก-กา  maternal half-brother/sister; uterine brother/sister/sibling
 • หลาน ลูกของพี่น้องชาย ภาตุปุตฺโต ภาติกปุตฺโต
  ภาตุธีตา ภาติกธีตา [-ตุ]  nephew
 • หลาน ลูกของพี่น้องหญิง ภาคิเนยฺโย
  ภาคิเนยฺยา; ภคินิปุตฺโต ภคินิธีตา (ไม่มีใช้) niece
 • หลาน ลูกของลูก นตฺตา นตฺตา  [-ตุ] นตฺตุธีตา [-ตุ]  grandson granddaughter
 • เหลน ลูกของลูกของลูก ลูกของหลาน
  ปนตฺตา ปนตฺตา [-ตุ]  great-grandson
 • ลุง: พี่ชาย ของ พ่อแม่
  ป้า: พี่สาว ของ พ่อแม่
  น้า: น้องชายหญิง ของแม่
  อา: น้องชายหญิง ของพ่อ
 • ลุง: (พี่ชาย ของ พ่อแม่)
  ฝ่ายพ่อ ปิตุโล  (ปิติปกฺโข) มหาปิตา  (paternal) uncle
  ฝ่ายแม่ มาตุโล  (มาติปกฺโข) มหาปิตา (maternal) uncle
 • ป้า: (พี่สาว ของ พ่อแม่)
  ฝ่ายพ่อ ปิตุจฺฉา ปิตุลานี ปิตุภคินี (ปิติปกฺขา) มหามาตา (paternal) aunt
  ฝ่ายแม่ มาตุจฺฉา มาตุลานี มาตุภคินี (มาติปกฺขา) มหามาตา (maternal) aunt
 • น้า: (น้องชายหญิง ของแม่)
  ชาย มาตุโล จุลปิตา  (maternal) uncle
  หญิง มาตุจฺฉา มาตุลานี มาตุภคินี จุลมาตา (maternal) aunt
 • อา: (น้องชายหญิง ของพ่อ)
  ชาย ปิตุโล จุลปิตา  (paternal) uncle
  หญิง ปิตุจฺฉา ปิตุลานี ปิตุภคินี จุลมาตา (paternal) aunt
 • ปิตุโล
  ลุง (ที่เป็นพี่ชายของพ่อ), ลุงฝ่ายพ่อ =มหาปิตา
  อา (ที่เป็นน้องชายของพ่อ), อาชาย =จุลปิตา
 • มาตุโล
  ลุง (ที่เป็นพี่ชายของแม่), ลุงฝ่ายแม่ =มหาปิตา
  น้า (ที่เป็นน้องชายของแม่), น้าชาย =จุลปิตา
 • ปิตุจฺฉา ปิตุลานี
  ป้า (ที่เป็นพี่สาวของพ่อ), ป้าฝ่ายพ่อ =มหามาตา
  อา (ที่เป็นน้องสาวของพ่อ), อาหญิง =จุลมาตา
    (ปิตุลานี ยังไม่พบที่ใช้)
 • มาตุจฺฉา มาตุลานี
  ป้า (ที่เป็นพี่สาวของแม่), ป้าฝ่ายแม่ =มหามาตา
  น้า (ที่เป็นน้องสาวของแม่), น้าหญิง =จุลมาตา
    (มาตุลานี แปลว่า ป้า/น้าสะใภ้ ก็มี)
 • มหาปิตา [-ตุ] ลุง  ‘พ่อใหญ่’ uncle (มหาปิตา แปลว่า ปู่, ตา ก็มี)
 • มหามาตา [-ตุ] ป้า  ‘แม่ใหญ่’ aunt (มหามาตา แปลว่า ย่า, ยาย ก็มี)
 • จุลปิตา จุลฺลปิตา จุฬปิตา จูฬปิตา [-ตุ] อาชาย, น้าชาย  ‘พ่อน้อย’ uncle
 • จุลมาตา จุลฺลมาตา จุฬมาตา จูฬมาตา [-ตุ] อาหญิง, น้าหญิง   ‘แม่น้อย’ aunt
 •  
 • ลูกพี่ลูกน้อง (ลูกของลุง ป้า น้า อา)  cousin:
  ลูกชายของป้า/อาหญิง/น้าหญิง
  ปิตุจฺฉาปุตฺโต  paternal aunt's son
  มาตุจฺฉาปุตฺโต  maternal aunt's son
  ลูกชายของลุง/อาชาย/น้าชาย
  ปิตุลปุตฺโต  paternal uncle's son
  มาตุลปุตฺโต  maternal uncle's son
  (ถ้าเป็นลูกสาว เปลี่ยน -ปุตฺโต เป็น -ธีตา)
 • ปู่ ตา ย่า ยาย  grandparents
 • ปู่ ตา อยฺยโก ปิตามโห  grandfather grandpa granddad(dy)
 • ตา มหยฺยโก paternal grandmother
 • ย่า ยาย อยฺยกา-ยิกา อยฺยา อยฺยกี-กานี มาตามหา-หี  grandmother grandma
 • ยาย มหยฺยิกา  maternal grandmother
 • ทวด (พ่อ-แม่ของปู่ตาย่ายาย) (เ)ปยฺยโก (เ)ปยฺยิกา  great-grandfather great-grandmother
 • ทวด (พ่อ-แม่ของปู่ย่า) ปปิตามโห ปปิตามหา-หี paternal great-grandfather great-grandmother
 •  
 • สามี ผัว สามี สามิ(โก) ปติ ภตฺตา [-ตุ]  husband
 • เมีย ภรรยา ทาโร ชายา ภริยา ปชาปตี  wife
 • เมียเก่า (ก่อนบวช) ปุราณทุติยิกา (หญิงที่สองผู้มีในก่อน) ex-wife
 • เมียและผัว ชายาปตี ชยมฺปตี ชมฺปตี  spouses
 • ลูกและเมีย ปุตฺตทารํ ปุตฺตทารา
 • พร้อมทั้งภรรยา กับเมีย สปชาปติก  [วางไว้หลังนามเสมอ]
 •  
 • พ่อตา พ่อ(ของ)เมีย; พ่อ(ของ)ผัว
  สสุโร สสฺสุโร  father-in-law
 • แม่ยาย (แม่ของเมีย); แม่(ของ)ผัว
  สสฺสุ สสุรี สสฺสุรี  mother-in-law
 • แม่ผัวและพ่อผัว แม่ยายและพ่อตา
  สสุรา สสฺสุรา สสฺสุสสฺสุรา
 • ลูกเขย (ผัวของลูกสาว) ชามาตา [-ตุ] ธุตุปติ  son-in-law
 • พี่เขย น้องเขย (ผัวของพี่น้องหญิง)
  ภคินีปติโก ภคินีสามิ  brother-in-law
 • พี่ผัว น้องผัว (พี่น้องชายของผัว)
  เทวโร สามิ(ก)ภาติโก  brother-in-law
 • พี่ผัว น้องผัว (พี่น้องหญิงของผัว)
  นนนฺทา สามิ(ก)ภคินี  sister-in-law
 • พี่เมีย น้องเมีย (พี่น้องชายของเมีย)
  สาโล ภริยาภาตา    brother-in-law
 • พี่เมีย น้องเมีย (พี่น้องหญิงของเมีย)
  ภริยาภคินี  sister-in-law
 • (ลูก)สะใภ้ (เมียของลูกชาย)
  สุณิสา วธู วธุกา สุณฺหา  daughter-in-law
 • พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ (เมียของพี่น้องชาย)
  ภาตุชายา  sister-in-law
 •  
 • พ่อม่าย วิธโว มตภริโย  widower
 • แม่ม่าย วิธวา มตสามิกา  widow
 • หมัน วญฺฌ  sterile

อาชีพ

 • เสมียน เลขโก
 • เลขานุการ เลขานุกาโร
 • ชาวนา กสโก กสฺสโก
 • คนทำสวน คนเฝ้าสวน อุยฺยานปาโล
 • พ่อครัว สูโท
 • คนทำขนม ปูปกาโร ปูปิโย
 • พ่อค้า วาณิโช วาณิชโก
 • หมอ แพทย์ เวชฺโช
 • ช่างไม้ ถปติ ตจฺฉโก วฑฺฒกี
 • ช่างดอกไม้ มาลากาโร
 • ช่างทอง สุวณฺณกาโร นาฬินฺธโม
 • ช่างเหล็ก กมฺมาโร
 • ช่างปั้น ช่างหล่อ ปฏิมากโร ปฏิพิมฺพกาโร
 • ช่างแกะหิน สิลาวฑฺฒกี
 • ช่างหม้อ กุมฺภกาโร
 • ช่างรองเท้า อุปาหนิโก
 • ช่างฝีมือ ช่างศิลป์ สิปฺปี สิปฺปโก
 • จิตรกร จิตฺตกาโร
 • ช่างตัดผม กัลบก นหาปิโต กปฺปโก
 • ช่างเย็บหนังสือ โปฏฺฐกสิพฺพโก
 • ช่างทาสี วณฺณาเลปโก
 • ช่างย้อม รญฺชโก
 • ช่างทอ ตุณฺณวาโย
 • ช่างทอผ้า เปสกาโร
 • ช่างจักสาน เวโณ
 • ช่างฟอกหนัง จมฺมกาโร
 • ช่างกลึง จุนฺทกาโร
 • ช่างเรียงพิมพ์ วณฺณโยชโก
 • ช่างรถ รถกาโร
 • ช่างยนต์ ยนฺตสิปฺปิ
 • ช่างก่ออิฐ อิฏฺฐกวฑฺฒกี
 • คนขับรถ สารถิ ปาชโก รถาจริโย
 • พ่อค้าเกวียน สตฺถวาโห
 • คนขับเกวียน สากฏิโก
 • พ่อค้าเร่ กจฺฉปุโฏ
 • พ่อค้าข้าว ตณฺฑุลิโก
 • คนขายเนื้อ มาควิโก ปสุฆาตโก
 • คนขายปลา มจฺฉิโก
 • คนขายหมู สูกริโก
 • คนขายยา โอสธิโก
 • คนขายน้ำมัน เตลิโก
 • คนขายเหล้า มชฺชวิกฺกยี โสณฺฑิโก
 • คนขายของหอม คนฺธิโก
 • คนขายไม้ กฏฺฐิโก
 • คนค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ทารุภณฺฑิโก
 • คนขายผ้า วตฺถิโก
 • คนขายพรม ปาวาริโก
 • คนขายเครื่องเขียน ลิปิภณฺฑิโก
 • นายหน้า กยวิกฺกยิโก
 • คนเลี้ยงช้าง ควาญช้าง หตฺถิโคปโก
 • คนเลี้ยงโค โคโป โคปาโล โคปาลโก
 • คนเลี้ยงแพะ อชปาโล
 • คนเลี้ยงแกะ เมณฺฑปาโล
 • คนเลี้ยงกวาง เนวาปิโก
 • คนเลี้ยงม้า อสฺสปาโล
 • คนขี่ม้า อสฺสาจริโย
 • คนฝึกม้า อสฺสทมโก
 • นักกฎหมาย นีติเวที
 • นักคณิต คณโก
 • คนพิมพ์ คนประทับตรา มุทฺทาปโก
 • ผู้ประกาศ ปกาสโก
 • หัวหน้าคนงาน กมฺมนฺตนายโก
 • หมอดู อิกฺขณิโก
 • พ่อมด แม่มด หมอดู อิกฺขณิโก-กา ตุลฺยา
 • พราน เนสาโท ลุทฺโท ลุทฺทโก วฺยาโธ
 • พรานนก สากุณิโก
 • ชาวประมง เกวฏฺโฏ มจฺฉพนฺโธ ชาลิโก
 • นักพนัน นักเลงสะกา อกฺขธุตฺโต ชูตกาโร
 • คนเฝ้าประตู ทฺวารปาโล
 • คนเฝ้ายาม ยามิโก
 • คนเฝ้าร้าน อาปณิโก
 • คนหาบหญ้า ติณหารโก
 • โสเภณี คณิกา เวสิยา เวสิ-สี  หญิงแพศยา
 • คนรับจ้าง ภตโก
 • นักพูด นักปราศัย กถิโก
 • นักเขียน คนฺถกาโร
 • กวี กวิ กวี
 • ทูต ทูโต สาสนหโร
 • นักเทศก์ เทสโก
 • นักดนตรี วาทโก
 • นักเล่นพิณ เวณิโก
 • นักร้อง คายโก
 • นักฟ้อน รำ เต้น นโฏ นฏฺฏโก นตฺตโก
 • นักเล่นกล อินฺทชาลิโก
 • นักกีฬา กีฬโก
 • กรรมกร คนใช้แรงงาน กมฺมกโร
 • วณิพก วณิพฺพโก
 • ขอทาน ยาจโก
 • คนคุ้ยขยะ คนเทดอกไม้? ปุกฺกุโส
 • คนโกง คนหลอกลวง วญฺจโก สโฐ
 • โจร ขโมย โจโร เถโน
 • นักเคมี รสายนิโก
 • นักสำรวจ ภูมิมาณโก รชฺชุคาหโก
 • คนซักล้าง รชโก โธวโก
 • คนเฝ้าป่าช้า สุสานโคปโก-ปิกา 
  คนเผาศพ สัปเหร่อ ฉวฑาหโก-หิกา
  คนอยู่ในป่าช้า โสสานิโก

สัตว์ดิรัจฉาน ติรจฺฉานา

(เป็น ปุ. หรือ อิต. เท่านั้น)

 • สัตว์สองเท้า ทฺวิปโท  biped
 • สัตว์สี่เท้า จตุปฺปโท  quadruped
 • สัตว์เท้ามาก พหุปฺปโท
 • สัตว์เลี้ยง (ไว้ใช้งานหรือเป็นอาหาร) ปศุสัตว์ ปสุ(โก) cattle
 • ลูก ลูกสัตว์ ฉาโป ฉาปโก โปตโก โปติกา  cub, calf etc.

สัตว์บก ถลชา

 • สิงโต ราชสีห์ สิงห์ สีโห เกสรี สีหราชา มิคราชา
 • เสือ อชิโน
 • เสือ เสือโคร่ง พฺยคฺโฆ-ฆี วฺยคฺโฆ-ฆี สทฺทูโล
 • เสือดาว เสือเหลือง ทีปิ ทีปินี สทฺทูโล มิคาทโน อชิโน อชินี
 • เสือปลา วิลาโร วิฬาโร พพฺพุ วโก โกนิสาตโก
 • สัตว์ร้าย (เช่น เสือ) วาฬมิโค สาปโท
 • ช้าง หตฺถี หตฺถินี มาตงฺโค กรี กุญฺชโร นาโค นาคี คโช วารโณ กเรณุกา
 • ช้างหนุ่ม ตรุณหตฺถี
 • ช้างแก่ ชิณฺณหตฺถี
 • ช้างน้อย ลูกช้าง หตฺถิจฺฉาโป
 • ช้างตกมัน มตฺตหตฺถี
 • ช้างตัวประเสริฐ วรวารโณ
 • ช้างสะเทิน  (ช้างใกล้วัยหนุ่มสาว) หตฺถิถลโภ
 • ม้า ตุรโค อสฺโส วาโห
 • ม้าอาชาไนย อาชานีโย อาชาเนยฺโย อาชญฺโญ
 • ลา คทฺรโภ-ภี ขโร
 • อูฐ กรโภ
 • เนื้อ กวาง ละมั่ง มิโค สารงฺโค กุรุงฺโค กุรงฺโค อชินโยนิ
 • แกะ แพะ เมณฺโฑ เมณฺฑโก เอฬโก เอฬิกา อวิ; อโช อชี อชา วสฺโส
 • วัว โค โค (ไม่เจาะจงว่าตัวผู้ตัวเมีย) โคโณ คาโว คาวี อุสโภ พลิวทฺโท
 • (แม่)โคนม เธนุ
 • ลูกวัว วจฺโฉ วจฺฉโก วจฺฉตโร วจฺฉตรี
 • ควาย กระบือ มหิโส มหีโส ลุลาโย
 • กระบือบอด อนฺธมหิโส อนฺธมหีโส
 • กระทิง ควโล
 • แรด คณฺฑโก ขคฺควิสาโณ
 • หมี อิกฺโก อจฺโฉ
 • ลิง มกฺกโฏ-ฏี วานโร กปิ
 • ลิงเสน กปิ
 • ชะนี โคนงฺโค โคนงฺคุโล โคนงฺคลี
 • สุนัข หมา สุนโข-ขี โสโณ สา สาโน สาฬูโร กุกฺกุโร-รี
 • ลูกสุนัข กุกฺกุโร-รี
 • สุนัขจิ้งจอก สิคาโล
 • สุนัขป่า หมาไน วโก
 • สุนัขบ้า อติสุโณ อลกฺโก
 • แมว มชฺชาโร-รี วิลาโรวิฬาโร พิฬาโร พพฺพุ(โก)
 • หมู สูกโร วราโห
 • หมูป่า วราโห
 • กระต่าย สโส เปลโก เพลโก
 • กระรอก กลนฺทโก
 • กระรอกบิน กุลิโย
 • กระแต กลนฺทโก
 • หนู มูสิโก-กา อุนฺทุโร
 • เม่น สลฺลโก
 • พังพอน นกุโล อริสปฺโป มงฺคุโส 
  mongoose

สัตว์เลื้อยคลาน

 • จระเข้ สุสุมาโร กุมฺภีโล
 • กิ้งก่า กกณฺฑภโก สรโฏ กกณฺโฏ กกณฺฏโก
 • จิ้งจก ตุ๊กแก สรพู ฆรโคลิกา
 • เหี้ย โคธา
 • เต่า กจฺฉโป กุมฺโม กุมฺมโก
 • งู อหิ อุรโค อลคทฺโท สปฺโป อชคโร ภุชโค สิริสโป สิรึสโป
 • อสรพิษ งูพิษ อาสีวิโส
 • นาค นาโค นาคี
 • นาคราช นาคราชา สปฺปราชา วาสุกี
 • ตะขาบ กิ้งกือ กณฺณชลูกา
 • ตะขาบ สตปที
 • ไส้เดือน คณฺฑุปฺปาโท มหีตลา
 • หอยโข่ง หอยนางรม สิปฺปี สิปฺปิ(กา) สุตฺติ

สัตว์ปีก

 • นก สกุโณ สกุณี สกุณิกา ปกฺขี วิหโค ทฺวิโช
 • นกกระจอก กามี
 • นกกระเรียน โกญฺจา
 • นกยาง พโก
 • นกยูง โมโร มยุโร-รี
 • นกตะกรุม พลากา
 • นกกางเขน องฺคเหตุโก
 • นกดุเหว่า กุณาโล กุณาลโก โกกิโล ปุงฺโกกิโล ปรภโต โอกฺกจโร
 • นกพิราบ กโปโต กกุโฏ ปาราวโต
 • นกเขา อุกฺกุโส กุรโร
 • นกเค้า อุลูโก
 • นกไส้ นกมูลไถ ลฏุกิกา
 • นกเป็ดน้ำ เป็ด ขญฺชโน ขญฺชรีโฏ การณฺฑโว รวิหํโส นทีจโร
 • นกกาน้ำ กาทมฺโพ กาฬกณฺฐโก กาลหํโส กาฬหํโส กาฬกณฺฏโก จงฺกาโร จงฺโกโร ทาตฺยูโห
 • นกแก้ว นกแขกเต้า สุโก สุโว สุวโก กีโร
 • หงส์ หํโส
 • หงส์ขาว ภสฺสโร
 • หงส์ ห่าน กลกณฺโฑ เสตจฺฉโท ภสฺสโร
 • ห่าน วกฺกงฺโค
 • เหยี่ยว เสโน กุลฺโล ธงฺโก วฺยคฺฆีนโส
 • เหยี่ยวแดง กงฺโก โลหปิฏฺโฐ
 • เหยี่ยวนกเขา สกุณคฺมี
 • เหยี่ยวดำ กาฬเวยฺโย
 • แร้ง คิชฺโฌ คทฺโธ คนฺโธ
 • ไก่ กุกฺกุโฏ กุกฺกุฏี จรณาวุธ
 • ไก่ฟ้า กุฬีรโก กิกี
 • ไก่เถื่อน ไก่ป่า กุกฺกุฏฺโก
 • กา กาโก กากี
 • ค้างคาว ชตุกา อชินปตฺตา วคฺคุลิ

สัตว์น้ำ

 • สัตว์น้ำ โอทโก ชลโช  aquatic animals
 • กุ้ง อิญฺจาโก อายตเนตฺโต 
    shrimp prawn
 • (ปลา)หมึกยักษ์ อฏฺฐหตฺถกปาณี  octopus
 • ปลา มจฺโฉ ชลโช อมฺพุโช วาริโช วาริจโร อุทเกจโร ชลจโร มีโน
 • ปลากระเบน มณฺฑโก

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

(สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก)

 • กบ มณฺฑูโก ททฺทุโร เภโก  frog

แมลง ปาณกา

 • แมลง อุงฺกุโณ  insect
 • แมลงค่อมทอง แมลงเม่า แมลงทับ อินฺทโคปโก  golden hump; mayfly; jewel beetles
 • แมลงภู่ ฉปฺปโท  bumble bee
 • จิ้งหรีด จีโร-รี จีริโก-กา ฌลฺลิกา cricket
 • จั๊กจั่น จีโร-รี จีริโก-กา ฌลฺลิกา cicada
 • เรไร จีโร-รี จีริโก-กา ฌลฺลิกา  cicada
 • ด้วง หนอน กากรุโก  beetle
 • ตั๊กแตน สลโภ ปฏงฺโค  grasshopper
 • ผีเสื้อ มอธ อธิปาตโก  butterfly
 • หนอน กิมิ ปุฬโว ปาณโก  worm
 • กลุ่มหนอน กิมิกุลํ  worm group
 • มด ปิปิลฺลิกา กิปิลฺลิกา  ant
 • ปลวก อุปจิโก-กา  termite
 • จอมปลวก วมฺมิโก  termite hill
 • ยุง ริ้น มกโส สูจิมุโข  mosquito
 • เหา เล็น อูกา  louse; mite
 • หมัด อุปฺปาทโก  cootie

อวัยวะสัตว์

 • กระพองหัวช้าง กุมฺโภ
 • กีบเท้า ขุโร
 • กีบ(เท้า)ม้า ขุโร ขุรํ ตุรคขุโร อสฺสขุโร
 • กีบเท้าโค องฺคุลิ
 • กรงเล็บ นขปญฺชรํ
 • ก้างปลา หนาม กณฺฏกํ
 • ขนดงู โภโค
 • งาช้าง ทนฺโต
 • งวงช้าง โสณฺฑิ (หตฺถิ)โสณฺโฑ-ฑา-ฑํ
 • ซากงู อหิกุณโป-ปํ  อหิกุนโป-ปํ
 • ปีกนก ปกฺโข ปตฺตํ ปิญฺชํ
 • หนังสัตว์ จมฺมํ อชิโน อชินํ
 • หนังเสือ หนังเสือโคร่ง เวยฺยคฺฆํ
 • เขาสัตว์ วิสาโณ สิงฺคํ
 • หาง กลาโป (หางที่เป็นพุ่ม ไม่มีเนื้อ เช่น หางม้า) นงฺคุฏฺฐํ (หางที่มีกระดูก เช่นหางวัว-ควาย)
 • ไข่ อณฺฑํ-กํ
 • มูลสัตว์ ขี้สัตว์ ฉกณํ
 • มูลแพะ ขี้แพะ (อช)ลณฺฑิกํ-(กา)

ร่างกาย

 • ร่างกาย กาโย เทโห สรีรํ วปุ  body
 • กาย ตัว คตฺตํ   body
 • ซากศพ กุณโป-ปํ กุนโป-ปํ ฉโว  corpse
 • อวัยวะ อวยโว organ
 • หนัง ตโจ  skin
 • หนัง หนังสัตว์ จมฺมํ อชินํ   leather
 • ผิว ฉวิ  skin
 • ขน โลโม-มํ   hair
 • ศีรษะ สีสํ  มตฺถโก มุทฺธา  head
 • ผม เกโส (head) hair
 • หน้าผาก นลาโฏ-โต  forehead
 • หน้า มุขํ   face
 • คิ้ว ภมุ ภมุโก-กา  eyebrow
 • ขนตา ปขุมํ ปมฺหํ   eyelash
 • นัยน์ตา จกฺขุ อกฺขิ เนตฺตํ โลจนํ นยนํ eye
 • ตาขวา ทกฺขิณกฺขิ  ตาซ้าย วามกฺขิ
 • น้ำตา อสฺสุ(ชลํ) อสฺสุธารา เนตฺตชลํ   tear
 • หู กณฺโณ (ใบหู) โสตํ (สำหรับฟัง)  ear
 • รูหู กณฺณโสตํ  ear hole (โสตํ ช่อง, รู)
 • โคนหู กกหู กณฺณมูลํ   earmold
 • จมูก นาสา นาสิกา  nose
 • รูจมูก นาสิกโสตํ  nostril
 • โพรงจมูก นาสาปณาฬี  sinus
 • หนวด มสฺสุ   mustache
 • ปาก มุขํ   mouth
 • ริมฝีปาก โอฏฺโฐ  lip
 • ช่องปาก มุขทฺวารํ   oral cavity
 • ลิ้น ชิวฺหา  tongue
 • ฟัน ทนฺโต  tooth/teeth
 • เหงือก ทนฺตาวรณํ  gum
 • ปุ่มเหงือก มุทฺธา gum ridge
 • น้ำลาย เขโฬ  saliva
 • น้ำมูก สิงฺฆาณิกา  snot
 • เสลด เสมหะ เสมฺโห-หํ   sputum, phlegm
 • แก้ม กโปโล  cheek
 • คาง หนุ(กา) จุพุกํ   chin
 • คอ กณฺโฐ คโล คีวา  neck
 • ก้านคอ (ต้นคอ, ลำคอด้านหลัง) หลอดเสียง คลนาฬิ
 • หลุมคอ กณฺฐกูโป  pit of the neck
 • บ่า ไหล่ อํโส  shoulder
 • จะงอยบ่า อํสกูโฏ-ฏํ  shoulder blade
 • อก ถัน นม อุโร-รํ  breast
 • หัวนม จูจุกํ  nipple
 • รักแร้ กจฺฉา  armpit
 • ปอด ปปฺผาสํ  lung
 • หัวใจ หทยํ   heart
 • แขน พาหุ พาหุ-หา ภุโช   arm
 • ศอก ข้อศอก กปฺปโร  elbow
 • ท้อง คพฺโภ กุจฺฉิ กุจฺฉิ อุทรํ   belly
 • สะดือ นาภิ-ภี  navel
 • ไต1 วกฺกํ  kidney
 • ตับ ยกนํ  liver
 • พังผืด กิโลมกํ  fascia
 • ม้าม2 ปิหกํ  spleen
 • ดี ปิตฺตํ  gall
 • ลำไส้ โกฏฺโฐ  intestine
 • ไส้ใหญ่ อนฺตํ  large intestine
 • ไส้น้อย อนฺตคุณํ  small intestine
 • อาหารใหม่ อุทริยํ  (อาหารในท้อง) undigested food in the stomach
 • อาหารเก่า กรีสํ  excrement poop poo
 • อุจจาระ อุจฺจาโร สรีรวลญฺโช คูโถ-ถํ มีฬฺหํ กรีสํ  feces
 • ปัสสาวะ มูตร ปสฺสาโว มุตฺตํ  urine pee
 • เอว สะเอว ตัก องฺโก กฏิ อุจฺฉงฺโค waist
 • สะเอว มชฺโฌ วิลคฺโค มชฺฌิมํ  waist
 • ตัก อุจฺฉงฺโค lap
 • สะโพก บั้นเอว ชฆนํ นิตมฺโพ กฏิ โสณิ-ณี hips
 • องคชาต อวัยวะเพศชาย องฺคชาตํ นิมิตฺตํ penis
 • ไข่ อัณฑะ อณฺฑํ โกโส testis
 • อสุจิ น้ำกาม อสุจิ อสุจิ สมฺภโว สุกฺกํ  semen
 • อวัยวะเพศหญิง โยนิ โยนิ ภคํ vagina
 • ทวารหนัก เวจมรรค ปายุ คุทํ  anus
 • หลัง ปิฏฺฐิ  back
 • มือ หตฺโถ  hand
 • ฝ่ามือ ปาณิ  palm
 • ข้อมือ มณิพนฺโธ  wrist
 • สันมือ กรโภ  ridge of hand
 • กำมือ กำปั้น มุฏฺฐิ  fist
 • ประนมมือ อญฺชลิ-ลี อญฺชุลี  lifting of the folded hands as a token of reverence.
 • นิ้วมือ องฺคุลิ-ลี องฺคุลํ อจฺฉรา-รํ  finger
 • นิ้วหัวแม่มือ องฺคุฏฺโฐ องฺคุฏฺฐโก thumb
 • นิ้วชี้ ตชฺชนี  forefinger, index finger
 • นิ้วกลาง มชฺฌิมงฺคุลิ มชฺฌิมา middle finger
 • นิ้วนาง อนามิกา ring finger
 • นิ้วก้อย กนิฏฺฐา จูฬงฺคุลิ กนิฏฺฐงฺคุลิ little/pinky finger
 • โคนนิ้ว องฺคุลิมูลํ part of a finger nearest the palm
 • ลายนิ้วมือ องฺคุลิมุทฺทนํ finger print
 • ข้อนิ้วมือ องฺคุลิปพฺพํ knuckle
 • เล็บ นโข-ขํ  nail
 • ขา ต้นขา โคนขา ขาอ่อน อูรุ(โก) thigh, leg
 • ขาอ่อน สตฺถิ  thigh
 • เข่า ชนฺนุ(กํ-กา) ชณฺณุ(กํ-กา)  knee
 • แข้ง น่อง ชงฺฆา  calf
 • เท้า ปาโท-ทํ  ปโท-ทํ  foot
 • รอยเท้า ปทวลญฺโช  footprint footstep
 • ลักษณะแห่งรอยเท้า ปทลกฺขณํ  look of footprint
 • เสียงเท้า(เดินไป) ปทสทฺโท  footstep, walking noise
 • ข้อเท้า ตาตุ่ม โคปฺโผ โคปฺผโก-กํ
 • ส้นเท้า ปณฺหิ(กา)  heel
 • นิ้วเท้า ปาทงฺคุลิ toe
 • นิ้วหัวแม่เท้า ปาทงฺคุฏฺโฐ toe, big toe, great toe
 • เนื้อ มํสํ  flesh
 • กระดูก อฏฺฐี /อฏฺฐิ ม.  bone
 • เยื่อในกระดูก อฏฺฐิมิญฺชํ  marrow
 • เอ็น นฺหารู /นฺหารุ ม.  ligament
 • เลือด โลหิตํ   blood
 • หนอง ปุพฺโพ  pus
 • เหงื่อ เสโท  sweat
 • มันข้น เมโท  fat
 • เปลวมัน วสา  grease tallow
 • ไขข้อ ลสิกา  synovial fluid
 • ฝี กณฺฑุ  abscess
 • ลมหายใจ ปราณ; ชีวิต ปาโณ  breath; life

จิตใจ

 • จิต ใจ  จิตฺตํ เจโต มโน-นํ มานสํ วิญฺญาณํ หทยํ

ต้นไม้

 • ต้นไม้ รุกฺโข ตรุ  tree
 • ป่า วนํ อรญฺญํ  forest
 • ป่าทึบ ป่ารก ป่าชัฏ คหนํ-ณํ สณฺโฑ-ฑํ ชฏา
 • ดง อฏวิ  shrub
 • พุ่มไม้ กอไม้ คจฺโฉ  bush
  ระหว่างพุ่มไม้ คจฺฉนฺตรํ
 • ดอกไม้ ปุปฺผํ กุสุมํ  flower
 • ละอองดอกไม้ เกสร เกสโร-รํ  pollen
 • ผลไม้ ผลํ  fruit
 • เมล็ด อฏฺฐิ(กํ) สิตฺถํ สิตฺถกํ  seed
 • เมล็ดข้าว เมล็ดข้าวสุก สิตฺถํ สิตฺถกํ  rice grains
 • เมล็ด พืช หน่อ พีชํ  seed, shoots
 • เมล็ดผักกาด สาสโป  beet
 • เมล็ดตาล ตาลฏฺฐิกํ
 • เมล็ดงา ติลํ ติลกํ  sesame seeds
 • กิ่ง กิ่งไม้ สาขา  branch
 • ใบ ใบไม้ ปลาโส ปณฺณํ ปตฺตํ  leaf/leaves
 • ราก รากไม้ มูลํ ปาโท ภึสํ ภีสรํ พุนฺโท มุฬาโล-ลํ  root
 • โคนไม้ รุกฺขมูลํ  the foot of a tree
 • ไม้ ฟืน กฏฺฐํ ทารุ  firewood
 • สะเก็ดไม้ ชลฺลิ  scab
 • ยาง ชตุ  rubber
 • ต้นโพธิ์ โพธิ(รุกฺโข)  bodhi tree
 • ต้นไทร นิโคฺรโธ  banyan
 • ไทรย้อย วโฏ  weeping banyan
 • สะเดา นิมฺโพ  neem
 • ต้นมะม่วง อมฺโพ อมฺพรุกฺโข  mango tree
 • ผลมะม่วง อมฺพํ อมฺพผลํ  mango (fruit)
 • ผลมะม่วงสุก อมฺพปกฺกํ  ripe mango
 • ผลมะม่วงดิบ อาม(ก)อมฺพํ unripe/green mango
 • ต้นกล้วย กทลิ-ลี  banana tree
 • ผลกล้วย กทลิผลํ  banana (fruit)
 • ต้นขนุน ปนโส  jackfruit
 • ผลขนุน ปนสํ  jackfruit
 • ต้นพุทรา ปทโร  jujube
 • ผลพุทรา ปทรํ  jujube (fruit)
 • ไม้งิ้ว สิมฺพลี สิมฺพลี  Bombax ceiba L.
 • ต้นหว้า ชมฺพุ ชมฺพู  java plum, jambolan
 • ข้าวเปลือก วีหิ  paddy
 • ข้าวสาลี สาลิ  wheat
 • ข้าวกล้า สสฺสํ  rice seedlings
 • ไม้ไผ่ เวฬุ  bamboo
 • อ้อย อุจฺฉุ  cane
 • ต้นไม้ใหญ่เจ้าป่า วนปฺปติ (มหารุกฺโขbig tree
 • ดอกบัว ปทุโม-มํ กมลํ อุปลํ อุปฺปลํ สโรชํ ปุณฺฑรีกํ  lotus
 • ชบา ชปา  hibiscus
 • ต้นหมามุ่ย กจฺฉุ  nettles
 • น้ำเต้า ลาวุ  calabash
 • เถาวัลย์ ลตา วิรู  vine
 • หญ้า ติณํ  grass
 • มัน เผือก มูโล-ลํ มูลโก-กํ yam, taro

ธรรมชาติ

 • โลก โลโก
 • ปรโลก โลกหน้า ปรโลโก
 • ภพ ภโว ภวนํ
 • ภูมิ ภูมิ
 • สวรรค์ สคฺโค เทวโลโก
 • นรก นิรโย
 • นรกอเวจี อวิจิ อวีจิ อวิจิ อวีจิ
 • ดาว ตารา ตารกา โชติ นกฺขตฺตํ
 • ดาวหาง ดาวตก ธุมเกตุ
 • แผ่นดิน ภู(มิ) ภูริ-รี ปฐวี ปถวี ธรณี ฉมา วสุธา วสุนฺธรา
 • พระอาทิตย์ อาทิจฺโจ สุริโย ทิวากโร ทินกโร ภาณุ ภานุ
 • พระจันทร์ จนฺโท จนฺทิมา นกฺขตฺตราชา สสี
 • พื้น ตลํ
 • พื้นใต้ดิน บาดาล นาคพิภพ ปาตาลํ
 • ฝั่ง ติรํ
 • ฝั่งนี้ ฝั่งใน ภายใน โอรํ
 • ฝั่งอื่น ฝั่งนอก ฝั่งโน้น ปารํ
 • เกาะ ทวีป ทีโป
 • ภูเขา ปพฺพโต คิริ
 • ภูเขาหินล้วน เสโล
 • เขาพระสุเมรุ สิเนรุ
 • ซอกเขา กนฺทโร-รา คพฺภรํ
 • เงื้อมเขา ปพฺภาโร
 • ถ้ำ (คิริ)คุหา (คิริ)คูหา คพฺภรํ
 • ดิน ดินร่วน ปํสุ(โก)
 • ดิน ดินเหนียว มตฺติกา
 • เปือกตม โคลน กทฺทโม จิกฺขลฺลํ
 • หิน ศิลา สิลา อมฺโภ อสฺมา ปาสาโณ อุปโล
 • แผ่นหิน ปาสาโณ
 • หินลับมีด นิสโท
 • กรวด วาลุกา
 • ทราย อุรุ วาลุกา
 • ครั่ง ลาขา
 • ขี้ผึ้ง สิตฺถํ สิตฺถกํ
 • ธาตุ ธาตุ
 • ฝุ่น ผง ธุลิ-ลี ธูลิ-ลี ปํสุ(โก) จุณฺโณ-ณํ
 • กองฝุ่น ปํสุกูลํ
 • น้ำ อุทกํ ชลํ วาริ อมฺพุ อาโป
 • ธาตุน้ำ อาโปธาตุ
 • ทะเล ชลธิ สินฺธุ อณฺณโว สาคโร (มหา)สมุทฺโท
 • ห้วงน้ำ น้ำท่วม โอโฆ
 • บึง วาปี ตลาโก ตฬาโก
 • สระ สโร สรํ
 • สระที่เกิดเอง ชาตสฺสโร ชาตสฺสรํ
 • ลำธาร ธารน้ำ ปทโร ธารา กุนฺนที กุนที (แม่น้ำน้อย)
 • แม่น้ำ นที
 • แม่น้ำสินธู สินฺธู
 • แม่น้ำสรภู สรภู
 • ฝน เทโว วสฺสํ
 • ฝน เม็ดฝน วุฏฺฐิ
 • กระแส กระแสน้ำ โสตํ
 • คลื่น อูมิ วีจิ
 • สายฟ้า อสนิ อสนิ วิชฺชุ วิชฺชุลตา
 • ฟ้าผ่า อสนิปาโต
 • ไฟ ปาวโก อคฺคิ เตโช ทโห ธุมเกตุ สนฺตาโป ทหนํ ทหณํ
 • ธาตุไฟ เตโชธาตุ
 • ไฟป่า ทวฑาโห ทวทาโห
 • เปลวไฟ ชาลา สิขา อจฺจิ
 • ประกายไฟ วิปฺผุลิงฺคํ ผุลิงฺคํ
 • ควัน ควันไฟ ธุโม ธูโม
 • เขม่า มสิ
 • ลม วาโย วายุ
 • อากาศ อากาโส
 • หลุม กาสุ
 • ช่อง รู โพรง สุสิรํ ฉิทฺทํ
 • แสงสว่าง รัศมี โอภาโส อาโลโก ปทีโป ปภา อาภา นารา รํสิ รสฺมิ
 • เสียง สโร
 • เสียง ศัพท์ สทฺโท
 • เสียงก้อง โฆโส
 • (เสียง)ไพเราะ มธุร มญฺชุ มญฺชุก (คุณ.)
 • กลิ่น คนฺโธ
 • รส รโส
 • สังขาร สงฺขาโร
 • ลม วาโต
 • ลมตะวันออก ปุรตฺถิมวาโต
 • ลมตะวันตก ปจฺฉิมวาโต
 • ลมเหนือ อุตฺตรวาโต
 • ลมใต้ ทกฺขิณวาโต
 • ลมมีธุลี สรชวาโต
 • ลมไม่มีธุลี อรชวาโต
 • ลมหนาว สีตวาโต
 • ลมร้อน อุณฺหวาโต
 • ลมพัดเบาๆ ปริตฺตวาโต
 • ลมพัดแรง อธิมตฺตวาโต

 

ทิศ

 • ทิศ ทิศใหญ่ ทิสา โกโณ
 • ทิศเหนือ อุทีจิ-จี
 • ทิศอุดร ทิศเบื้องซ้าย อุตฺตโร-รา-รํ อุตฺตรทิสา
 • ทิศใต้ อปาจิ-จี อวาจี
 • ทิศเบื้องขวา ทกฺขิณทิสา
 • ทิศตะวันออก ปราจีน ปาจี ปาจีนํ อคฺคิ(นิ)โกโณ อปรา
 • ทิศเบื้องหน้า, บูรพา ปุพฺพา ปุพฺพทิสา 
 • ทิศมีในเบื้องหน้า, ปุริมทิศ ปุริมทิสา ปุรตฺถิมทิสา ปุรตฺถา
 • มีในเบื้องหน้า/มีในทิศตะวันออก ปุรตฺถิม ปาจีน(ก) ค.
 • ทิศตะวันตก ปัศจิม ปตีจิ-จี ปจฺฉา นิ.
 • ทิศมีในเบื้องหลัง ปจฺฉิมา ปจฺฉิม(า)ทิสา
 • มีในเบื้องหลัง/มีในทิศตะวันตก ปจฺฉิม ค.
 •  
 • ทิศน้อย ทิศเฉียง อนุทิสา 
  ทิศเฉียง ระหว่างทิศ มุม วิทิสา
 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อีสาน อีสานํ
  ปุพฺพุตฺตรา ปุพฺพุตฺตรทิสา อุตฺตรานุทิสา
  อุตฺตรา อนุทิสา
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ อาคเนย์ อาคเณยฺโย 
  ปุพฺพทกฺขิโณ-ณํ ปุพฺพทกฺขิณาทิสา  ปุรตฺถิมา อนุทิสา
  ทกฺขิณอนุทิสา ทกฺขิณานุทิสา อปรทกฺขิณา
 • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศพายัพ
  ปจฺฉิมุตฺตรา ปจฺฉิมุตฺตรทิสา ปจฺฉิมาอนุทิสา
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรดี หรติ ทกฺขิณปจฺฉิมา ปจฺฉิมทกฺขิณา
 •  
 • ทิศเบื้องบน อุปริมา อุปริมทิสา อุตฺตรา อุคฺคโม อุคฺคมนํ
 • ทิศมีในเบื้องต่ำ ทิศเบื้องต่ำ เหฏฺฐิมา เหฏฺฐิมทิสา 
  ทิศเบื้องล่าง, ทิศเบื้องต่ำ อธรา
 •  
 • ทิศตรงข้าม ปฏิทิสา
 • ส่วนแห่งทิศ ทิสาภาโค

 

สถานที่

 • บ้าน เรือน เคหํ เคโห ฆรํ
 • ที่อยู่ นิเวสนํ วสนฏฺฐานํ เวสฺโม
 • ที่อาศัย ที่พัก เรือน อาวสโถ อชฺฌาวสโถ
 • ที่พักกลางคืน รตฺติฏฺฐานํ
 • ที่พักกลางวัน ทิวาฏฺฐานํ
 • ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานานิ
 • (หมู่)บ้าน คาโม คามโก (ก สกัตถะ)
 • ประชุมแห่งบ้าน คามโก
 • กุฏิ กุฎี กุฏิ กุฏิกา กุฏิกํ
 • อาศรม อาศรมบท อสฺสโม อสฺสมปทํ
 • วัด อาวาโส อาราโม วิหาโร
 • สวน อาราโม อุยฺยานํ
 • นา เขตฺตํ
 • เจดีย์ สถูป เจติยํ; เจติโย [รูป เจติโย พบ 3 แห่ง ในไตร.] ถูโป
 • ยอด ถูโป
 • ปราสาท ปาสาโท  พื้นปราสาท ปาสาทตลํ
 • อาคาร อ-อาคาโร-รํ  อาคารโก; อคฺคํ (รูปย่อของ อคารํ)
 • ศาลา โรง สาลา
 • โรงเรียน ปาฐาคาโร-รํ ปาฐสาลา สิปฺปสาลา
 • โรงพยาบาล อาโรคฺยสาลา คิลานสาลา
 • ห้อง คพฺโภ โอวรโก โอวรกํ
 • ห้องเรียน ปาฐคพฺโภ
 • ห้องนอน สยนคพฺโภ
 • ห้องน้อย โอวรโก โอวรกํ
 • ที่นอน สยนํ เสนํ เสยฺยา
 • ฟูก เบาะ ที่นอน ภิสิ
 • เตียง มญฺโจ มญฺจโก
 • ที่นั่ง อาสนะ ผ้าปูนั่ง อาสนํ นิสีทนํ
 • ตั่ง ปีฐํ ตั่งน้อย ปีฐิกา
 • เก้าอี้ โกจฺฉํ
 • ที่อยู่อาศัย ที่นอนและที่นั่ง เสนาสนํ เสยฺยาสนํ อุปสฺสยํ
 • ที่ ที่ตั้ง ฐานํ
 • โอกาส ที่ว่าง เวลาว่าง โอกาโส
 • สถานที่สบาย/สำราญ/ผาสุก
  ผาสุกฏฺฐานํ ยถาผาสุกฏฺฐานํ (ที่มีความสำราญอย่างไร)
 • โรงอุโบสถ อุโบสถ โบสถ์ อุโปสถคฺคํ อุโปสถาคาโร
 • ห้อง/โรงอาหาร หอฉัน ภตฺตคฺคํ อุปฏฺฐานสาลา อาสนสาลา
 • โรงทาน ทานคฺคํ  (อคฺค รูปย่อของ อคารํ)
 • ที่บำรุง ที่อุปัฏฐาก อุปฏฺฐานํ
 • ที่นิมนต์ นิมนฺตนฏฺฐานํ
 • ที่มาดื่มน้ำ อาปานภูมิ
 • ซุ้มประตู โกฏฺฐโก
 • โรงไฟ อคฺคิสาลา
 • ศาลาเรือนไฟ ชนฺตาฆรสาลา
 • เรือนไฟ ชนฺตาฆรํ
 • ที่บำเรอไฟ ที่บูชาไฟ อคฺคิปริจรณฏฺฐานํ
 • กัปปิยกุฎี กปฺปิยกุฏิ
 • ที่แอบที่ซ่อน(ตัว) ที่หลีกเร้น เลนํ-ณํ
 • ที่จงกรม จงฺกโม จงฺกมนํ จงฺกมฏฺฐานํ
 • โรงจงกรม จงฺกมนสาลา
 • บ่อน้ำ อุทปาโน ปปา
 • ศาลาบ่อน้ำ อุทปานสาลา
 • ศาลาที่พัก วิสฺสมนสาลา
 • สระโบกขรณี โปกฺขรณี
 • มณฑป มณฺฑโป มณฺฑปํ
 • สระ สโร สรํ
 • ห้องน้ำ ห้องส้วม วัจจกุฎี วจฺจกุฏิ
 • ป่าช้า สุสาน สุสานํ
 • ป่าช้า/สุสานฝังศพ อามกสุสานํ
 • ป่าช้า/สุสานเผาศพ อาฬาหนํ
 • ตะแลงแกง, สถานที่นำ(นักโทษ)มาฆ่า อาฆาตนํ
 • ระเบียง หน้ามุข อาลินฺโท ปมุขํ ปริยาคาโร ปริยาคารํ ปาฆณํ
 • คอก วโช
 • คอกวัว โคกุลํ คุฏฺฐํ โคฏฺฐํ
 • รัฐ แคว้น ประเทศ รฏฺฐํ วิชิตํ
 • ตำบล เมือง บ้านเมือง ประเทศถิ่น ชนปโท
 • สถานที่ ประเทศ ถิ่นที่ เทโส ปเทโส
 • ที่ต่างถิ่น วิเทโส (ประเทศอันต่าง)
 • นิคม นิคโม
 • เมือง นครํ -ธานี ปุรี ปุรํ มณฺฑิโร มณฺฑิรํ
 • เมืองใหญ่ มหานคร ราชธานี อคฺคนครํ metropolis
 • เทพนคร เมืองสวรรค์ เทวนครํ
 • เมืองอสูร อสุรปุรํ
 • ประตูเมือง ซุ้มประตูเมือง โคปุรํ
 • หมู่บ้าน คาโม village
 • ที่ทำงานในหมู่บ้าน คามกมฺมกรณฏฺฐานํ
 • ประเทศฝ่ายทิศใต้ เมืองแถบใต้ ทกฺขิณาปโถ
 • ประเทศชายแดน ปจฺจนฺต ปจฺจนฺติม ปจฺจนฺติมชนปโท
 •  
 • ถนน ทาง มคฺโค ปโถ ปนฺโถ ปชฺโช
 • ตรอก ถนน ทางเดิน วีถิ รจฺฉา รถิกา วิสิขา
 • ถนนที่นายจ้างอยู่ ภตกวีถิ  (ถนนอันเป็นที่อยู่ของนายจ้าง)
 • ถนนตัน ตรอกตัน พฺยูโห
 • ทางสามแยก สิงฺฆาฏกํ
 • คูเมือง ปริขา
 • ชิงช้า โทลา
 • สะพาน เสตุ สงฺกมนํ
 • เขตแดน สีมา มริยาทา เวลา สีมนฺโต อนฺโต ปริยนฺโต อนฺตรํ
 • รั้ว วติ(กา) ปากาโร ปริกฺเขโป
 • กำแพง ปากาโร วรโณ อุทฺทาโป อุทฺทาโม วติ ภิตฺติ อุปการิกา กุฑฺฑํ
 • ที่ใกล้ มูลํ  (ฐานํ)
 • ที่ใกล้ สำนัก สนฺติกํ (ฐานํ)

 

 

 • ในที่สูง อุจฺจํ
 • ในเบื้องบน อุทฺธํ อุปริ
 • ในเบื้องต่ำ/ล่าง นีจํ อโธ
 • ในภายใต้ ในข้างใต้ ข้างล่าง เหฏฺฐา
 • ในฝั่งใน/นี้ โอรํ
 • ในฝั่งนอก/โน้น ปารํ
 • ในภายใน อนฺโต อชฺฌตฺตํ
 • ในภายนอก ติโร พหิ พหิทฺธา พาหิรา พาหิรํ
 • ในที่ไกล อารา อารกา
 • ในโลกอื่น หุรํ
 • ในโลกหน้า เปจฺจ
 • ริม ใกล้ ทั้งสองข้าง อภิโต
 • ข้างหน้า ปุรโต ปรโต
 • ข้างหลัง ปจฺฉโต ปิฏฺฐิโต
 • ในที่ข้างหน้า เฉพาะหน้า อภิโต
 • ในที่ต่อหน้า สมฺมุขา อาวิ อาวี
 • ในที่ลับหลัง ปรมฺมุขา ปรมฺมุขํ
 • ในที่แจ้ง ที่แจ้ง อาวิ อาวี
 • ในที่ลับ รโห
 • ในระหว่าง อนฺตรา อนฺตเรน
 • ในระหว่างแห่งต้นสาละคู่ ยมกสาลานํ อนฺตเรน
 • ในระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา
  อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ
 • ในระหว่างนครและวิหาร นครสฺส จ วิหารสฺส จ อนฺตรา
 • ในระหว่างแห่ง(หมู่)บ้าน คามนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งบริษัท 4 จตุปริสนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งพวกเธอ ตุมฺหากํ อนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งมหาชน มหาชนสฺส อนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งผ้าเหล่านั้น เตสํ วตฺถานํ อนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก
  มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส อนฺตเร
 • ระหว่างแห่งพระรัศมีมีวรรณะ 6 ฉพฺพณฺณรํสีนํ อนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งโคผู้คือเหล่าพระขีณาสพ ขีณาสวอุสภานํ อนฺตเร
 • ต่อมา ถัดมา หลังจากนั้น อนนฺตรํ
 • ไม่มีระหว่าง ติดต่อกันไป ติดต่อกันเรื่อยไป ไม่มีอะไรคั่นในระหว่าง ลำดับ อนนฺตร
 • ในแนวขวาง ติริยํ
 • ณ ส่วนข้างหนึ่ง เอกมนฺตํ
 • ในที่รอบๆ ในที่ใกล้ โดยรอบ สมนฺตา สมนฺตโต สามนฺตา ปริโต
 • ในส่วนเดียว ร่วมกัน เป็นอันเดียวกัน เอกชฺฌํ
 • จนถึงพรหมโลก ยาว พฺรหฺมโลกา

อื่นๆ>

 • ในที่(เดิม)ของตน สกฏฺฐาเน ยถาฐาเน
 • ในที่ที่เราบอกไว้ มยา วุตฺตฏฺฐาเน คตคตฏฺฐาเน
 • ในฐานะอันเลิศ อคฺคฏฺฐาเน
 • ในที่ท่ามกลาง มชฺฌิมฏฺฐาเน (ในที่มีในท่ามกลาง)
 • ในท่ามกลางหมู่บ้าน คามมชฺเฌ (ในท่ามกลางแห่งหมู่บ้าน) #เคหมชฺเฌ วิหารมชฺเฌ จตุปริสมชฺเฌ*
 • ในฐานะอันไม่พึงรักษา อรกฺขิตพฺพฏฺฐาเน
 • ในที่เป็นที่อยู่ ในที่่อยู่ วสนฏฺฐาเน
 • ในที่ที่ตนนั่ง อตฺตโน นิสินฺนฏฺฐาเน
 • ในที่แห่งเท้า ปาทฏฺฐาเน
 • ในที่ดอน ถลฏฺฐาเน 
  ในที่ลุ่ม นินฺนฏฺฐาเน
 • ในที่แห่งตนบังเกิดแล้วๆ
  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน
 • ในที่ควรหัวเราะ
  หสิตพฺพฏฺฐาเน หสนฺติ
 • ในที่ใกล้ อาสนฺนฏฺฐาเน
 • ในที่เดียวกัน เอกฏฺฐาเน วสนฺตา
 • ในที่ตามที่ชอบใจ ยถารุจิตฏฺฐาเน
 • ในฐานะแห่งพี่สาว เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน
 • ในฐานะแห่งอัครมเหสี อคฺคมเหสิฏฺฐาเน
 • #มาตุฏฺฐาเน, อาจริยฏฺฐาเน

สมาส (อัพยยีภาวะ)

 • (ภาย)ในเมือง อนฺโตนครํ, นครสฺส อนฺโต, อนฺโตปุรํ
 • (ภาย)ในปราสาท อนฺโตปาสาทํ
 • (ภาย)ในวิหาร อนฺโตวิหารํ, วิหารสฺส อนฺโต
 • (ภาย)ในอเวจี อนฺโตอวีจิ
 • (ภาย)นอกเมือง พหินครํ
 • (ภาย)นอกหมู่บ้าน พหิคามํ
 • (ภาย)นอกม่าน พหิสาณิ(ยํ)
 • (ภาย)นอกภูเขา ติโรปพฺพตํ
 • (ภาย)นอกกำแพง ติโรปาการํ
 • (ภาย)นอกฝา(เรือน) ติโรกุฑฺฑํ
 • (เบื้อง)บนปราสาท อุปริปาสาทํ
 • (เบื้อง)บนเตียง อุปริมญฺจํ
 • (ภาย)ใต้เตียง เหฏฺฐามญฺจํ
 • (ภาย)ใต้ปราสาท เหฏฺฐาปาสาทํ
 • (ภาย)ใต้ตั่ง เหฏฺฐาปีฐํ
 • ระหว่างทาง อนฺตรามคฺคํ
 • ระหว่างถนน อนฺตรวีถิ(ยํ)
 • ระหว่างบ้าน อนฺตรฆรํ
 • ใกล้เมือง อุปนครํ
 • ใกล้แม่น้ำคงคา อนุคงฺคํ อุปคงฺคํ
 • ใกล้ป่า อนุวนํ
 • ตามฝั่ง อนุตีรํ
 • หลังรถ อนุรถํ
 • ในที่ใกล้เท้า แทบเท้า ปาทมูเล

ยาน พาหนะ

 • รถ รโถ
 • รถม้า อสฺสรโถ
 • ยาน ยานํ
 • พาหนะ วาหนํ
 • ยนต์ เครื่องกลไก ยนฺตํ
 • เกวียน สกฏํ
 • เรือ นาวา โปโต

อาหาร

 • ข้าว อนฺนํ  cooked rice
 • ข้าวและน้ำ อนฺนปานํ   rice and water
 • ข้าวสุก โอทโน  cooked rice
 • ข้าวสวย ภัตร ภตฺตํ   cooked rice
 • ข้าวปายาส (ระคนด้วยน้ำนม) (ขีร)ปายาโส
 • ข้าวปายาสมีน้ำน้อย นิรุทกปายาโส  rice milk
 • ก้อนข้าวปายาส ปายาสปิณฺโฑ  a lump of rice
 • คำข้าว อาโลโป กวโฬ กวโล กพโฬ กพโล
 • แกง สูโป  soup
 • กับข้าว พฺยญฺชนํ   dishes, things eaten with rice
 • บิณฑบาต ปิณฺฑปาโต  food offering to a monk
 • ขนม ปูโว ปูโป  sweets candy
 • ขนมสด กุมฺมาโส
 • ขนมแห้ง ข้าวตู สตฺตุ
 • มื้ออาหาร อาหาโร ภตฺตํ  meal
 • อาหารเช้า ปาตราโส  breakfast
 • อาหารเที่ยง มชฺฌนฺติกาโสlunch
 • อาหารเย็น สายมาโส  dinner
 • อาหาร ของกิน ภกฺโข ภกฺขํ ภกฺขา
 • ภิกษา (อาหารได้จากการขอ) ภิกฺขา  alms (given to Buddhist monks)
 • เนื้อ มํสํ   meat
 • เนื้อหมู สูกรมํสํ   pork
 • (เนื้อ)ปลา มจฺโฉ  fish (meat)
 • เนื้อและปลา มจฺฉมํสํ  fish and meat
 • เนื้ออร่อย มธุรมํสํ   delicious meat
 • เนื้อที่เหลือ เสสมํสํ  leftover meat
 • เนื้อที่เก็บไว้ ฐปิตมํสํ   kept meat
 • เนื้อเดน  วิฆาสํ (มํสํ) วิฆาโส (อาหาโร)  remains of food, scraps
 • เนื้อเดนสิงโต  สีหวิฆาสํ
 • เนื้อเดนเสือ(โคร่ง)  พฺยคฺฆวิฆาสํ
 • เนื้อเดนเสือเหลือง  ทีปิวิฆาสํ
 • เนื้อเดนเสือดาว  ตฺรจฺฉวิฆาสํ
 • เนื้อเดนสุนัขป่า  โกกวิฆาสํ
 • เนื้อเหี้ย โคธมํสํ  water-monitor meat
 • ปลา มจฺโฉ  fresh fish
 • ปลาสด อลฺลมจฺโฉ อามมจฺโฉ  fresh fish
 • ปลาดิบ อามมจฺโฉ  raw fish
 • ปลาแห้ง สุกฺขมจฺโฉ  dried fish
 • ปลาร้า ปลาจ่อม ปูติมจฺโฉ  pickled fish
 • ปลาเค็ม โลณมจฺโฉ  salted fish
 • ปลาย่าง ปลาเผา องฺคารปกฺกมจฺโฉ  grilled fish
 • ผลไม้ ผลํ (ชมฺพุผลํ กทลิผลํ อมฺพํ/อมฺพผลํ) fruit
 • ผลไม้ต่างๆ นานาผลานิ   various fruits
 • ข้าวปลายเกรียน ปลายข้าว กาณาชกํ กาณาชิกํ   broken rice, broken-milled rice
 • ปลายข้าว มีน้ำส้ม(น้ำผักดอง)เป็นที่สอง, ปลายข้าว กับน้ำผักดอง "กาณาชกํ พิลงฺคทุติยํ" (ข้าวปลายเกรียน มีน้ำส้ม(น้ำผักดอง)เป็นที่สอง) broken rice and pickled vegetables
 • ของควรเคี้ยว ขาทนียํ ขชฺชํ ขชฺชกํ  food fit to be chewed; snack
 • ของควรบริโภค โภชนํ โภชนียํ โภชฺชํ   food fit to be eaten
 • ของควรเคี้ยวควรบริโภค ขาทนียโภชนียํ ขชฺชโภชฺชํ   food fit to be chewed or eaten

น้ำ เครื่องดื่ม

 • น้ำ (ทั่วไป) อุทกํ   water
 • น้ำดื่ม (น้ำเปล่า) ปานียํ   drinking water
 • น้ำ(เครื่อง)ดื่ม เครื่องดื่ม ปานะ ปานํ ปานกํ (soft) drink
 • น้ำมะม่วง อมฺพปานํ อมฺพปานกํ   mango juice
 • (น้ำ)กาแฟ กาผิปานํ   coffee
 • อัฏฐบาน อฏฺฐปานํ  8 types of juice
 • น้ำอ้อย น้ำตาล น้ำอ้อยงบ ผาณิตํ คุโฬ โคโฬ  cane juice, sugar
 • น้ำพุทรา มธุกปานํ   Indian-jujube juice
 • ยาคู อาหารเหลว ยาคุ  gruel
 • ยาคูแข้น โภชฺชยาคุ (ยาคูที่เข้มข้นกว่าปกติ เช่นข้าวต้ม จัดเป็นโภชนะ)
 • น้ำผึ้ง มธุ   honey
 • สุรา เหล้า น้ำเมา สุรา มชฺชํ; เมรยํ (ยังไม่ได้กลั่น) liquor alcohol whisky wine
 • หิวข้าว ฉาต
 • กระหายน้ำ หิวน้ำ ปิปาสิต

ผ้า อาภรณ์ วตฺถาภรณานิ

 • ผ้า วตฺถํ cloth
 • ผ้าอาบน้ำ อุทกสาฏิกา  cloth for bathing
 • ผ้าฝ้าย โขมํ  fiber cloth
 • ผ้าขนสัตว์ กมฺพลํ  woolen cloth
 • ผ้าไหม โกเสยฺยํ silk
 • ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย กปฺปาสิกํ  calico
 • ผ้าห่ม (ขนสัตว์ กันหนาว) กมฺพลํ  blanket
 • ผ้าใหม่ อหตํ  (ผ้าอันอะไรๆ ไม่ขจัดแล้ว)
 • ชายผ้า ทสา ทุสฺสนฺโต hem (of a garment)
 • เครื่องนุ่งห่ม สาฏกํ garment
 • สบง อันตรวาสก อนฺตรวาสโก inner garment
 • ผ้านุ่ง นิวาสนํ lower garment
 • จีวร อุตฺตราสงฺโค ผ้าห่ม ปารุปนํ
  (สำหรับห่มด้านบนลงมา) upper garment
 • เสื้อ เสื้อคลุม สาฏิกา
 • รัดเอว กฏิพนฺธนํ  girdle
 • รัดสะโพก เมขลา  girdle of a woman
 • สร้อย/กำไล/มือ/เท้า กำไล วลยํ  bangle
 • กำไลมือ เกยูรํ   bangle for arm วลยํ กฏกํ  bracelet
 • กำไลเท้า นูปุโร  bangle for feet
 • รัดประคด เข็มขัด กายพนฺธนํ   belt
 • ดอกไม้บนศีรษะ เทริด มงกุฎดอกไม้ เสขโร chaplet
 • เครื่องประดับ ปสาธนํ  decorations jewelry
 • เครื่องประดับคอ คีเวยฺยํ  collar
 • จูฬามณิ  crest-gem
 • มงกุฏ กิรีฏํ  crown
 • diadem อุณฺหีสํ มงกุฎ รัดเกล้า พระราชอำนาจ พระฐานันดรศักดิ์
 • ต่างหู กุณฺฑลํ  ear-ring
 • garland มาลา
 • ผ้าเช็ดหน้า หตฺถปุญฺฉนํ handkerchief
 • หมวก สีสาวรณํ นาฬิปตฺโต hat
 • jacket กญฺจุโก overcoat ทีฆกญฺจุโก
 • สร้อยคอ หาโร คีวาภรณํ necklace
 • ointment fragrant วิเลปนํ
 • น้ำหอม ของหอม สุคนฺโธ perfume
 • การอบ(กลิ่น) วาสนํ perfuming
 • เข็ม สลากา pin
 • rag นนฺตกํ
 • แหวน องฺคุลิมุทฺทา ring แหวนตรา มุทฺทิกา signet ring
 • รองเท้า ปาทุ ปาทุกา shoe รองเท้าแตะ? อุปาหนํ sandals
 • scent คนฺธสาโร
 • smoking pipe ธูมเนตฺตํ
 • สบู่ นหานียํ soap
 • สร้อยไข่มุก มุตฺตาวลิ string of pearls
 • ผงอาบน้ำ? วาสจุณฺณํ toilet powder
 • toilet box วาสกรณฺโฑ
 • ผ้าเช็ดหน้า? มุขปุญฺชนํ towel
 • ผ้าโพกหัว สีสเวฐนํ turban
 • ร่ม ฉตฺตํ umbrella
 • veil มุขาวรณํ
 • ไม้เท้า(คนแก่) กตฺตรยฏฺฐิ walking stick
 • นาฬิกา โหราโลจนํ watch

บ้าน ส่วนประกอบ อุปกรณ์

 • ยุ้ง ฉาง โกฏฺฐํ barn
 • ซุ้ม/ห้องอาบน้ำ นหานโกฏฺฐโก bathing closet
 • คาน ตุลา beam
 • ห้องนอน สยนิฆรํ bedroom
 • แผ่นกระดาน ผลโก board
 • ลิ่ม กลอน อคฺคลํ bolt
 • อิฐ จยนิฏฺฐกา brick
 • ซีเมนต์ กาฬจุณฺณํ cement
 • compound องฺคณํ
 • ห้องอาหาร โภชนสาลา dining-room
 • ประตู ทฺวารํ door
 • ประตูเรือน ประตูบ้าน เคหทฺวารํ
 • กรอบประตู ทฺวารพาหา door-frame
 • drawing-room ปฏิกฺกมนํ
 • eaves นิมฺพํ
 • โรงรถ รถสาลา garage
 • ซุ้มประตู ประตูใหญ่? ทฺวารโกฏฺฐโก gate
 • กุสูโล granary
 • โรง, ห้องโถง สาลา hall
 • เตา เตาไฟ อุทฺธนํ hearth
 • บานพับ ทฺวาราวฏฺฏโก hinge
 • ห้องชั้นใน โอวรโก inner room
 • กุญแจ กุญฺจิกา ตาโฬ key
 • รูกุญแจ กุญฺจิกาวิวรํ keyhole
 • ห้องน้ำ วจฺจกุฏิ lavatory
 • ปูนขาว เสตจุณฺณํ lime
 • จยนาเลโป mortar (ครก; ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ; โบกปูน)
 • เสา ถมฺโภ pillar
 • เรือนยอด อาคารที่มีหลังคาเป็นยอดแหลม กูฏาคาโร กูฏาคารํ pinnacle
 • ไม้กลอนหลังคา ไม้จันทัน โคปานสิ rafter
 • หลังคา ฉทนํ roof
 • ห้อง คพฺโภ room
 • โรงม้า อสฺสสาลา stable
 • บันได โสปาโณ โสปาโน stair
 • โรงเก็บของ อุทฺโทสิโต store
 • terrace เวทิกา
 • verandah อาลินฺโท
 • ธรณีประตู อุมฺมาโร threshold
 • ท่อนไม้ กฏฺฐํ ทารุ timber
 • top-plate ปกฺขปาโส
 • พื้นชั้นบน? ปาสาทตลํ upper floor
 • ฝา ภิตฺติ wall
 • wall-plate สงฺฆาโฏ
 • หน้าต่าง วาตปานํ window
 • บานหน้าต่าง กวาฏํ window shutter
 • หน้าต่างที่มีมุข window with a balcony สีหปญฺชโร
 • อาคารผู้หญิง อิตฺถาคารํ โอโรโธ women's apartments

สิ่งของ

 • ทรัพย์ สมบัติ ธนํ โภโค สมฺปตฺติ วิภโว สาปเตยฺยํ กฏุมฺพํ กุฏุมฺพํ ทพฺพํ
 • สิ่งของ ภณฺฑํ ภณฺฑกํ
 • สิ่งของของตน สนฺตกํ (อันเป็นของมีอยู่(ของตน))
 • เงิน หิรญฺญํ
 • เงินตรา รูปิยํ กหาปณํ
 •  

สิ่งของภายในบ้าน เคหภณฺฑานิ

 • เถ้า ฉาริกา ash
 • ตะกร้า ปิฏกํ basket
 • ถุง ปสิพฺพโก bag
 • เตียง มญฺโจ มญฺจโก  bed
 • ผ้าคลุมเตียง มญฺจตฺถรณํ bedsheet
 • เศษผ้า ผ้าขี้ริ้ว ผ้าเก่า ปิโลติกา ปิโลติกาขณฺฑํ  rag, dust cloth
 • ม้านั่ง นิสีทนผลโก bench
 • หีบหมาก กล่องหมาก ตมฺพูลเปฬา betel server
 • ขวด นาฬิกา นาฬิกา
 • หีบ กล่อง มญฺชูสา ฆรํ box
 • ไม้กวาด สมฺมชฺชนี broom
 • แปรง วาลณฺฑูปโก brush
 • พรม โกชโว  carpet rug
 • เก้าอี้ ปีฐํ chair
 • ถ่าน องฺคาโร  charcoal
 • corn-measure นาฬิ
 • บัลลังก์ ปลฺลงฺโก  couch
 • ถ้วย จสโก cup
 • โต๊ะเขียนหนังสือ เลขนผลกํ  desk, writing table
 • จาน ถาลิ dish
 • เก้าอี้นั่งเล่น อาสนฺทิ easy chair
 • ไฟ อคฺคิ fire
 • วัตถุที่กำลังติดไฟ อลาตํ firebrand
 • fire-place อุทฺธนํ
 • ไม้ฟืน ทารุ อินฺธนํ firewood
 • เครื่องเรือนไม้ ทารุภณฺฑํ furniture
 • ขวดแก้ว กาจตุมฺโพ glass-bottle
 • เครื่องแก้ว กาจภณฺฑํ glassware
 • กระเป๋าถือ ปจฺฉิ hand-basket
 • กระเป๋าถือ ปสิพฺพโก purse
 • ตุ่ม อรญฺชโร jar (big)
 • เหยือก กุณฺฑิกา jug
 • มีด สตฺถํ ฉุริกา knife
 • ทัพพี ทพฺพิ ladle
 • โคมไฟ ปทีโป lamp
 • ไส้ตะเกียง ทีปวฏฺฏิ lamp wick
 • ถุงหนัง ภสฺตา ภสฺตฺรา leathern bag
 • ฝา ปิธานํ lid
 • ฝาหม้อ สราโว lid for a pot
 • เสื่อ กิลญฺโช  mat
 • กระจกเงา อาทาโส  mirror
 • mortar อุทุกฺขโล
 • มุ้ง มกสาวรณํ mosquito net
 • เข็ม สูจิ needle
 • สาก มุสโล pestle
 • หมอน พิมฺโพหนํ pillow ปลอกหมอน จิมิลิกา pillow case
 • จาน (กินข้าว) กํโส plate (to eat from)
 • หม้อ จาฏิ  pot
 • ที่รองหม้อ จุมฺพฏกํ  potstand
 • เก้าอี้หวาย ภทฺทปีฐํ  rattan chair
 • เชือก รชฺชุ  rope
 • ตาชั่ง ตุลา  scales
 • กรรไกร กตฺตริกา  scissors
 • ที่นั่ง อาสนํ   seat
 • จักรเย็บผ้า สิพฺพนยนฺตํ 
  sewing machine
 • ตะแกรง ปิฏฺฐจาลิกา  sieve
 • กระโถนบ้วนน้ำลาย เขลมลฺลโก  spittoon
 • ช้อน ทัพพี กฏจฺฉุ  spoon ladle
 • หินบด, หินลับมีด นิสโท  whetstone, grinding stone 
  ลูกหินบด นิสทโปโต-ตโก
 • โต๊ะกินข้าว โภชนผลกํ  dining table
 • สายหนัง วรตฺตา thong
 • ด้าย สุตฺตํ ตนฺตุ thread
 • ถาดสัมฤทธิ์ (สำริด) กํสาธาโร  bronze tray
 • ถาด ปาติ  tray ถาดทองคำ สุวณฺณปาติ  golden tray
 • ภาชนะ ภาชนํ vessel
 • ภาชนะดิน อามตฺติกํ clay vessel
 • ภาชนะสัมฤทธิ์ (สำริด) กํสภาชนํ  bronze vessel
 • หม้อน้ำ ฆโฏ water-pot
 • กระด้ง สุปฺโป winnowing basket

สิ่งก่อสร้าง บริขาร สิ่งต่างๆ ในวัด

 • สิ่งก่อสร้าง บริขาร สิ่งต่างๆ ในวัด สมณปริกฺขารานิ
 • หอฉัน ทานศาลา ทานสาลา alms hall
 • แท่นบูชา ที่บูชา ปูชาสนํ altar shrine
 • ธรรมาสน์ ธมฺมาสนํ pulpit
 • หอระฆัง ฆณฺฏาตฺถมฺโภ belfry
 • ระฆัง ฆณฺฏา bell
 • ต้นโพธิ์ โพธิรุกฺโข bo-tree
 • บาตร ปตฺโต bowl
 • ที่กรองน้ำ ปริสฺสาวนํ water-strainer
 • จีวร จีวรํ กาสาวํ yellow robe
 • ภิกษุ ภิกฺขุ buddhist monk
 • ธรรมทูต ธมฺมทูโต missionary
 • สามเณร สามเณโร novice
 • devotee ภตฺติมา
 • chapter house สีมาฆรํ
 • devotion สทฺธา
 • doctrine ธมฺโม
 • elderly monk เถโร
 • enlightened one พุทฺโธ
 • ไม่มีศรัทธา อสฺสทฺธ (คุณ.) faithless
 • พระพุทธปฏิมา ปฏิมา image
 • เรือนพระพุทธปฏิมา ปฏิมาฆรํ image house
 • ห้องสมุด โปตฺถกาลโย library
 •  
 • วัด วิหาโร อาราโม monastery
 • โรงธรรม ธรรมศาลา ธมฺมสาลา preaching hall
 • ธรรมสภา ธมฺมสภา
 • เจดีย์ เจติยํ pagoda
 • ลานโพธิ์ โพธิองฺคณํ platform around a bo-tree
 • ลานเจดีย์ เจติยงฺคณํ platform around a pagoda
 • กระท่อม ปณฺณสาลา monks’ quarters
 •  
 • นักเทศก์ เทสโก preacher
 • การแสดงธรรม เทสนา preaching
 • หนังสือธรรมะ ธมฺมโปตฺถโก-กํ  dhamma book
 • ตลับ ผอบ บรรจุพระธาตุ ธาตุกรณฺโฑ-ฑํ  relic casket

สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับห้องเรียน

 • โรงเรียน อาคารเรียน ปาฐาคาโร-รํ ปาฐสาลา สิปฺปสาลา  school / school building
 • ห้อง คพฺโภ room
 • ห้องเรียน ปาฐคพฺโภ classroom
 • (กระดาน)ไวท์บอร์ด เสตผลกํ whiteboard
 • ประตู ทฺวารํ  door
 • หน้าต่าง วาตปานํ  window
 • ย่าม กระเป๋า ปสิพฺพโก ถวิกา bag
 • หนังสือ ปณฺณํ book 
 • สมุด(จด) เลขนปณฺณํ notebook
 • ปากกา เลขนี pen
 • โต๊ะเขียนหนังสือ เลขนผลกํ  desk, writing table
 • ที่นั่ง อาสนํ seat
 • เก้าอี้ ปีฐํ chair
 • ไม้กวาด สมฺมชฺชนี broom
 • ถังขยะ ตะกร้าขยะ กจวรปิฏกํ  bin
 • ขยะ กจวโร trash
 • นาฬิกา นาฬิกา clock

รัตนชาติ แร่ธาตุ

 • รัตนชาติ แร่ธาตุ รตนขณิชานิ   gems and minerals
 • แก้ว รตนํ jewels, precious stones, gems, gemstone
 • มณี แก้วมณี มณิ jewels, precious stones, gems, gemstone
 • แก้วผลึก (แก้วหินสีขาวสลัว) ผลิโก milky quartz, crystal glass
 • เพชร วชิรํ diamond
 • เพชรตาแมว เวฬุริยํ cat’s-eye
 • แก้วประพาฬ ปวาลํ coral
 • ทับทิม โลหิตงฺโก ruby
 • นิล มรกต อินฺทนีโล sapphire
 • มรกต มรกตํ emerald
 • บุษราคัม ผุสฺสราโค topaz
 • lapis lazuli นีลมณิ
 • มุก มุตฺตา pearl
 • ทอง ทองคำ สุวณฺณํ จารุ ชาตรูปํ กาญฺจนํ กนกํ gold
 • เงิน สชฺฌุ รชตํ silver
 • ทองแดง ตมฺพํ ตามฺพํ copper
 • ดีบุก ติปุ tin
 • ตะกั่ว ติปุ lead
 • ทองเหลือง รีรี อารกูโฏ brass
 • สำริด กํโส bronze
 • เหล็ก อโย กาลายสํ iron
 • ตะกั่วดำ, กราไฟต์ อพฺภกํ plumbago, graphite
 • ปรอท ปารโท quicksilver

โลกธาตุ จักรวาล

 • โลกธาตุ จักรวาล โลกธาตุ จกฺกวาโล-ลํ จกฺกวาโฬ-ฬํ
 • โลก โลโก  world earth
 • เมฆ วลาหโก เมโฆ  cloud
 • เมฆฝน วลาหโก  nimbus, rain cloud
 • เย็น หนาว สีตํ  cold
 • ความร้อน อุณหํ  heat
 • พระจันทร์ จนฺโท  moon
 • ดาวเคราะห์ คหตารา  planet
 • ดาวหาง ธูมเกตุ  comet
 • กลุ่มดาว นกฺขตฺตํ   constellation
 • อุกกาบาต อุกฺกาปาโต  meteor
 • การขึ้นของพระอาทิตย์ สุริโยทโย  rising of the sun
 • การขึ้นของพระจันทร์ จนฺโททโย  rising of the moon
 • จันทคราส จนฺทคฺคาโห  eclipse of the moon
 • สุริยคราส สุริยคฺคาโห  eclipse of the sun
 • ไฟ อคฺคิ  fire
 • สวรรค์ เทวโลก เทวโลโก สคฺโค  heaven
 • นรก นิรโย  hell
 • น้ำ ชลํ อุทกํ  water
 • ลูกเห็บ กรกา  hail
 • ฝนลูกเห็บ กรกวสฺสํ  hail-storm, sleet
 • น้ำค้าง อุสฺสาโว ตุหินํ  dew
 • หิมะ น้ำแข็ง หิมํ  ice
 • หิมะ ตุหินํ   snow
 • พายุหิมะ หิมปาโต  snow storm, blizzard
 • ลม วาโต วายุ  wind
 • แสงสว่าง อาโลโก  light
 • แสงจันทร์ จนฺทิกา (อาภา)  moonbeams
 • ความมืด อนฺธกาโร  darkness
 • ฝน เทโว วสฺโส วสฺสํ  rain
 • รุ้ง อินฺทธนุ  rainbow
 • การหมุนรอบ ปริพฺภมณํ  rotation
 • ท้องฟ้า อากาโส นภํ  sky
 • สายฟ้า วิชฺชุ  lightning
 • ฟ้าร้อง ถนิตํ  thunder
 • สายฟ้า อสนิ  thunder bolt
 • ราศีจักร ราสิจกฺกํ  zodiac

โลก แผ่นดิน

 • โลก แผ่นดิน ปฐวี ปถวี  the earth
 • antarctic zone วินตโก
 • arctic zone กรวีโก
 • ถ้ำ คุหา  cave
 • ทวีป มหาทีโป  continent
 • ประเทศ รฏฺฐํ  country
 • ที่กันดาร กนฺตาโร  desert
 • ฝุ่น ธูลิ  dust
 • อาณาจักร อธิรชฺชํ  empire
 • นา เขตฺตํ  field
 • ป่า วนํ อรญฺญํ  forest
 • ป่ามะม่วง อัมพวัน อมฺพวนํ  mango-grove
 • สวน อาราโม อุยฺยานํ  garden
 • กรวด สกฺขรา  gravel
 • แผ่นดิน พื้นดิน พื้น ภูมิ ฉมา ground ถาลํ  land
 • เกาะ ทีโป  island
 • kingdom รชฺชํ
 • market town นิคโม
 • เหมือง อากโร  mine
 • ภูเขา ปพฺพโต  mountain
 • ยอดเขา คิริสิขรํ   mountain peak
 • โคลน ตม ปงฺโก กลลํ  mud
 • ขั้วโลกเหนือ สุทสฺสโน  north pole
 • อีสธโร  north temperate zone
 • ทาง มคฺโค  path
 • เหว ปปาโต ตโฏ  abyss chasm gorge
 • หน้าผา ปปาโต ปปาตตโฏ ปพฺพตสิขโร  precipice
 • จังหวัด ปเทโส province อำเภออุปปเทโส sub province
 • rugged land ชงฺคโล
 • ที่ดอน ถลฏฺฐานํ, ถลํ (ฐานํ) 
  ที่ลุ่ม นินฺนฏฺฐานํ, นินฺนํ (ฐานํ)
 • หิน เสโล  rock
 • ทราย สิกตา วาลิกา  sand
 • ที่ตั้งบ้านเรือน ฆรวตฺถุ  site for a building
 • ดิน มตฺติกา  soil
 • ขั้วโลกใต้ อสฺสกณฺโณ south pole
 • south temperate zone เนมินฺธโร
 • หิน สิลา ปาสาโณ stone
 • หนอง อนุโป swamp
 • table-land สานุ
 • หุบเขา อุปจฺจกา valley

ที่เก็บน้ำ และทางน้ำ

 • ที่เก็บน้ำ และทางน้ำ ชลาสยา ชลมคฺคา  water deposits and water-ways
 • ฝั่ง shore เวลา
 • ฝั่ง กูลํ ตีรํ bank
 • ฝั่งนอก ฝั่งไกล ปารํ further bank
 • ฝั่งใน ฝั่งใกล้ โอรํ near bank
 • ท่าเรือ ติตฺถํ ferry
 • ท่าอาบน้ำ นหานติตฺถํ bathing place
 • เรือ นาวา ship
 • เรือ โทณิ นาวา boat
 • เรือเล็ก โปโต ship’s boat
 • เรือใบ ลการนาวา yacht
 • เรือดำน้ำ อนฺโตทกนาวา submarine
 • เรือรบ ยุทฺธนาวา man-of-war
 • เรือพ่อค้า วาณิชนาวา merchant vessel
 • แพ อุฬุมฺโป raft
 • canal ชลมาติกา
 • canoe ขุทฺทกโทณิ
 • cascade นิชฺฌโร
 • กัปตันเรือ นิยามโก captain of a ship
 • คนเดินเรือ กะลาสี นาวิโก sailor
 • ช่างประจำเรือ ยนฺติโก engineer of a ship
 • ปลา มีโน fish
 • เบ็ด พลิสํ fishhook
 • หอยสังข์ สงฺโข conch
 • หอยโข่ง หอยนางรม สิปฺปิกา oyster
 • สาหร่าย เสวาโล vallisneria
 • ลมเวรัมภะ เวรมฺภวาโต cyclone
 • favorable wind อนุกูลวาโต
 • opposite wind วิรุทฺธวาโต
 • การเดินสมุทร สมุทฺทคมนํ voyage
 • drain ปริขา
 • ไซ ลอบ กุมินํ fish trap
 • อวน ตาข่าย ชาลํ net
 • เสาเรือ กูปโก mast
 • ไม้พาย อริตฺตํ oar
 • หางเสือเรือ โคฏวิโส rudder
 • ใบเรือ ลกาโร sail
 • pilot กณฺณธาโร
 • น้ำเค็ม ขาโรทกํ salt water
 • ถังเก็บน้ำ หนองน้ำ วาปี ชลาสโย tank
 • บ่อน้ำ กูโป well
 • บ่อหิน โสณฺฑิ rocky pool
 • น้ำพุ ชลปสโว spring
 • สระบัว อมฺพุชินี lotus pond
 • สระบัว โปกฺขรณี pond
 • สระน้ำ บ่อ โสพฺโภ pool
 • น้ำท่วม โอโฆ flood
 • น้ำท่วมใหญ่ มโหโฆ great flood
 • ทะเลสาบ โลณี lagoon หนองน้ำ; อ่างเกลือ
 • ทะเลสาบ lake สโร ตฬาโก small lake ปลฺลาลํ
 • สมุทร มหาสมุทร สมุทฺโท สาคโร ocean
 • แม่น้ำ นที river
 • ปากแม่น้ำ นทีมุขํ mouth of a river
 • สายน้ำ ชลธารา torrent
 • ทางระบายน้ำ ชลนิคฺคโม sluice
 • ลำธาร แม่น้ำน้อย กุนฺนที stream
 • น้ำวน อาวฏฺโฏ whirl pool
 • น้ำตก นิชฺฌโร water-fall
 • คลื่น อูมิ ตรงฺโค wave
 • คลื่น คลื่นใหญ่ กลฺโลโล billow
 • หยดน้ำ เถโว water drop
 • ฟองน้ำ พุพฺพุลํ พุพฺพุลกํ bubble
 • ฟองน้ำ เผณํ foam

การปกครอง

 • การปกครอง (รชฺช)ปาลนํ   government
 • อธิราชา  emperor
 • อธิราชินี  empress
 • นรปติ  king
 • ราชินี  queen
 • ราชทูโต  envoy
 • อุปราช อุปราชา  viceroy
 • ยุพราช ยุวราชา  crown prince
 • เสนาบดี เสนาปติ  general
 • พลม้า อสฺสเสนา  cavalry
 • มนตรี มนฺตี  councilor
 • สจิโว  privy councilor
 • มหาอมาตย์ มหามจฺโจ  prime minister
 • อกฺขทสฺสามจฺโจ  lord chancellor
 • ทิสาปติ  government agent of a province
 • มณฺฑลิสฺสโร  governor of a province
 • มหาเลขกามจฺโจ  secretary of state
 • อัครเสนาบดี อคฺคเสนาปติ  head of the army
 • การาคารปติ  head of the prisons
 • กมฺมิกามจฺโจ  head of the public work
 • วีรบุรุษ นักรบใหญ่ วีโร มหาโยโธ  hero
 • ชนปทโภชโก  sheriff
 • นักรบ ยุทฺธภโฏ  soldier
 • จารบุรุษ สายลับ จารปุริโส  spy
 • บัลลังก์ สีหาสนํ  throne
 • เสนา กองทัพ กองทหาร อณีโก อณีกํ   battalion
 • กองทัพ ยุทฺธเสนา  army
 • พลช้าง หตฺถิเสนา  army consisting of elephants
 • ทัพพันธมิตร มิตฺตเสนา  ally
 • ทัพข้าศึก สตฺตุเสนา  hostile army
 •   array of troops เสนาวฺยูโห
 •   armored สนฺนทฺธ
 • อาวุธยุทธภัณฑ์ ยุทฺโธปกรณานิ   ammunition
 • เกราะ เสื้อเกราะ กวโจ สนฺนาโห  armor
 • คันธนู ธนุ  bow
 • ลูกศร สโร กณฺโฑ  arrow
 • สายธนู ชิยา  string of a bow
 • ผู้ยิงธนู ธนุทฺธาโร  archer
 • ขวานรบ กุฐารี  battle axe
 • ดาบ ขคฺโค อสิ  sword
 • นักดาบ ขคฺคธโร  swordsman
 • อาวุธ อาวุธํ อายุธํ  weapon
 • หอก เหติ  spear
 • --ปืนใหญ่ นาฬิยนฺตเสนา  artillery
 • ธง ธงแผ่นผ้า ปตากา  banner
 • การรบ ยุทฺธํ battle
 • สนามรบ ยุทฺธภูมิ  battle field
 •   fighting ยุชฺฌนํ
 •   bayonet มหาฉูริกา
 •   body-guard อณีกฏฺโฐ
 •   camp ขนฺธาวาโร
 •   cannon มหาอคฺคินาฬี
 •   chamberlain สิริสยนปาลโก
 •   constable ราชภโฏ
 •   consul ราชานุยุตฺโต
 •   dagger ฉูริกา
 •   victory ชโย
 •   defeat ปราชโย
 • เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ราชกกุธภณฺฑานิ  emblems of royalty
 •   infantry ปทาติ
 •   killing หนนํ
 •   kingdom รชฺชํ วิชิตํ
 •   king’s command ราชาณา
 • —  sword-bearer อสิคฺคาหโก
 • minister อมจฺโจ minister of education อชฺฌาปนามจฺโจ minister of health โสขยามจฺโจ
 • navy นาวิกเสนา
 • parasol เสตจฺฉตฺตํ
 • peace สามํ
 • punishment ทณฺโฑ; การณา
 •   handle of a sword ถารุ
 •   quiver สรกลาโป
 •   rebel ทามริโก
 •   retreat ปจฺโจสกฺกนํ
 •   revenue กโร; พาลิ
 •   rifle อคฺคินาฬี
 •   royal ราชกิย
 • พระราชลัญจกร ราชมุทฺทา  royal seal
 • ฝักดาบ โกสี  sheath
 • การแทง ยิง วิชฺฌนํ  shooting
 • การยึด อวโรธนํ  siege
 • ความรุนแรง พลกฺกโร หโฐ  violence
 • การรบ สงคราม ยุทฺธํ สงฺคาโม  war
 • เสียงกู่ร้องในทำสงคราม ยุทฺธโฆโส  war cry
 • รถสงคราม ยุทฺธรโถ  war chariot
 • ความแตกแยก เภโท  disunion

พาหนะต่างๆ

 • พาหนะต่างๆ วาหนานิ   vehicles
 • เครื่องบิน วฺโยมยานํ  airplane
 •   axle อกฺโข
 •   bridle มุขาธานํ
 • รถ รโถ  carriage
 • เกวียน สกโฏ  cart
 • รถม้า อสฺสรโถ  chariot
 • ตัว?รถม้า รถปญฺชโร  chariot body
 • อาน?รถม้า รถตฺถโร  chariot rug
 • แอก?รถม้า ธุโร  chariot pole
 • คนขับรถม้า สารถี  charioteer
 • คนขับ  driver ปาชิตา
 • คนขี่ช้าง ควาญช้าง หตฺถาโรโห  driver of an elephant
 • อานช้าง หตฺถตฺถโร  elephant rug
 • ขอสับช้าง องฺกุโส  hook to quieten elephant
 • เอาขอสับช้าง ตุตฺตํ   pike to guide an elephant
 • เครื่องประดับช้าง หตฺถิกปฺปโน  trappings for an elephant
 •   วรูโถ fender of a carriage
 •   ชวโน fleet horse
 • ม้าอาชาไนย อาชานีโย  horse of good breed
 • ม้าสินธพ สินฺธโว  horse born in sindh
 • อานม้า อสฺสตฺถโร  horse rug
 • เครื่องประดับม้า อสฺสกปฺปโน horse trappings
 • กีบม้า ขุราวรณํ  horse shoe
 • ม้าไม่ได้ฝึก ม้าป่า? ขลุงฺโก  untrained horse
 • ม้าฝึกดี วินีตสฺโส  well-trained horse
 •   linch pin อกฺขคฺคกีโล
 •   litter สิวิกา
 • รถยนต์  motor car สยํวฏฺฏโก
 • จักรยานยนต์  motor cycle วิชฺชุจกฺกยุคํ
 • ม้าป่า อัศดร อสฺสตโร  mule
 •   nave (of a wheel) นาภิ
 • เชือกสนตะพาย กุสา  nose rope เชือกที่รัดจมูกม้ากับบังเหียน
 •   palanquin โทลา
 •   push-cycle จกฺกยุคํ
 •   railway train ธูมรโถ
 •   reins รถรสฺมิ
 •   rickshaw หตฺถวฏฺฏโก
 •   rim (of a wheel) เนมิ
 •   saddle อสฺสกจฺฉา
 •   state carriage ผุสฺสรโถ
 •   tram car วิชฺชุรโถ
 •   wheel จกฺกํ
 •   whip กสา
 •   yoke ยุคํ

เครื่องเขียน การพิมพ์

 • เครื่องเขียน การพิมพ์ ลิปิภณฺฑานิ มุทฺทาปนํ  stationery and printing
 • ไวท์บอร์ด เสตผลกํ
 • กระดานดำ กาฬผลกํ
 • หนังสือ โปตฺถโก โปตฺถกํ ปณฺณํ
 • การรวบรวม(เรียบเรียง) สงฺคณฺหนํ สงฺกลนํ
 • การแต่ง ประพันธ์ วณฺณโยชนา
 • ผู้แต่ง ประพันธ์ วณฺณโยชโก
 • โต๊ะเขียนหนังสือ เลขนผลกํ desk
 • การแก้ไขตำรา คนฺถโสธนา editing
 • ซองจดหมาย สาสนาวรณํ envelope
 • ปากกาหมึกซึม นาฬเลขนี
 • หมึก(เขียนหนังสือ) เลขนกสโฏ
 • --แท่นหมึก กชฺชลาธาโร
 • จดหมาย ปณฺณํ เลขนํ; สาสนํ
 • ตัวหนังสือ อักษร อกฺขรํ
 • เส้น ปนฺติ เรขา
 • เส้นตรง อุชุเรขา
 • ประพันธ์โคลงกลอน ปชฺชพนฺโธ
 • หนังสือพิมพ์ ปวตฺติปตฺตํ
 • กระดาษบันทึกข้อความ สาสนปตฺตํ
 • ใบตาล ตาลปณฺณํ
 • หน้า ปิฏฺฐํ
 • กระดาษ กากจปณฺณํ
 • ปากกา เลขนี
 • ปลายปากกา เลขนีมุขํ
 • ที่เสียบปากกา เลขนีธาโร
 • ดินสอ อพฺภกเลขนี
 • ไม้บรรทัด อุชุเรขโก
 • periodical กาลิกสงฺคโห
 • โคลงกลอน กพฺพํ ปชฺชํ
 • ผู้พิมพ์ มุทฺทาปโก
 • การพิมพ์ มุทฺทาปนํ
 • เครื่องพิมพ์ มุทฺทายนฺตํ
 • ใบแก้คำผิด โสธฺยาปณฺณํ  corrigenda
 • ผู้แก้คำผิด ผู้ตรวจปรูฟ วณฺณโสธโก  proofreader
 • การเขียน ลิขนํ ลิปิ  writing
 • ผู้เขียน เสมียน เลขโก    clerk
 • ตราประทับ มุทฺทา
 • ครั่ง ชตุ
 • ลายเซ็น หตฺถลญฺฉนํ  signature
 • กระดานชนวน สิลาปตฺถโร tablet
 • ดินสอชนวน สิลาเลขนี

เครื่องมือ อายุโธปกรณานิ

 • เครื่องมือ อุปกรณ์ อายุโธปกรณานิ  tools and implements
 • ของมีคม มีด ฯลฯ วาสิ
 • ทั่ง (ตีเหล็ก) อธิกรณี
 • เหล็กปลายแหลม เหล็กหมาด, เหล็กเจาะ, เหล็กแหลม, สว่าน, เข็ม. อารา  awl
 • ขวาน ผรสุ
 • --ภาชนวิกัติสำหรับคนนมให้เป็น เนย คคฺครี  bellows เครื่องสูบลม
 • การเจาะ วินิวิชฺฌนํ
 • การทำลาย ภินฺทนํ
 • carpenter’s line กาฬสุตฺตํ
 • สิ่ว นิขาทนํ  chisel
 • เขียง ตจฺฉนํ  chopping
 • ชะแลง ขณิตฺตี crow-bar
 • เบ้าหลอม มูสา crucible
 • การตัด ฉินฺทนํ  cutting
 • การขุด ขณนํ  digging
 • ตะไบ โลหขาทโก  file
 • ฆ้อน กูฏํ  hammer
 • โซ่ อโยทามํ  iron chain
 • เครื่องทอผ้า เวโม  loom
 • ตะลุมพุก ไม้ตีคลี ค้อนไม้ กฏฺฐหตฺโถ  mallet
 • กุทฺทาโล  mammotty
 • ลายนํ เครื่องตัดหญ้า  mowing
 • ตะปู อาณิ nail
 • คานไม้ สำหรับหาบของ กาโช pingo
 • สาแหรก สิกฺกา  pingo basket
 • อีเต้อ ฏงฺโก  pick-axe
 • ปากคีบ คีมปากนกแก้ว แหนบ สณฺฑาโส  pincers
 • คันไถ นงฺคลํ
 • การไถ กสนํ  ploughing
 • ใบไถ ผาโล  ploughshare
 • งอนไถ นงฺคลสีสา  pole of a plough
 • ลูกดิ่ง ลูกตุ้ม โอลมฺพโก  plummet
 • มีดโกน ขุรํ razor
 • เลื่อย กกโจ saw
 • กระสวย ตสโร  shuttle
 • เคียว ทาตฺตํ  sickle
 • ค้อนขนาดใหญ่มาก มหากูโฏ sledgehammer
 • การผ่า ผาลนํ วิทารณํ  splitting
 • trowel กรณี เกรียง
 • vice กฏฺฐปีฬโก คีมจับ
 • weaving วายนํ การทอ
 • whetstone นิกโส หินลับมีด
 • wimble อาราหตฺโถ สว่าน

เวลา

 • กาล เวลา กาโล เวลา  time
 • อดีต อตีโต (กาโล)  past
 • ปัจจุบัน ปจฺจุปนฺโน (กาโล)  present
 • อนาคต อนาคโต (กาโล)  future
 • วัน ทิวโส ทิวสํ; ติถิ ติถิ วันทางจันทรคติ; อโห อหํ
 • วันเพ็ญ วันพระจันทร์เต็มดวง ปุณฺณมี  fullmoon day
 • 14 ค่ำ จุทฺทสมี จาตุทฺทสี-สึ (ติถิ)
  15 ค่ำ ปญฺจทสี-สึ ปณฺณรสี-สึ (ติถิ)
  The 14th/15th day of the half month, day of full/new moon
 • วัน 1 ค่ำ, วันแรกของปักษ์, วันปาฏิบท ปาฏิปโท ปาฏิปททิวโส
 • วันอุโบสถ อุโปสโถ อุโปสถทิวโส อุโปสถทินํ  fast day
 • เพียง/แค่วันเดียว เอกทิวสมตฺตํ  just one day
  ((สิ้นกาล) มีวันหนึ่งเป็นประมาณ)
 • เพียง/แค่วันนี้วันเดียว อชฺเชกทิวสมตฺตํ  just today
  ((สิ้นกาล) มีวันหนึ่งเป็นประมาณ ในวันนี้)
 • วัน (หรือ)สองวัน เอกาหํ ทฺวีหํ, เอกาหทฺวีหํ   a day or two
 • สองสามวัน กติปาหํ   a few days
 • 7 วัน, สัปดาห์ สตฺตาหํ   week
 • ไม่เกิน 7 วัน, ไม่เกินสัปดาห์ สตฺตาหปรม 
  less than 7 days/a week
 • วันในสัปดาห์:
 • วันอาทิตย์ รวิวาโร อาทิจฺจวาโร  Sunday
 • วันจันทร์ จนฺทวาโร  Monday
 • วันอังคาร กุชวาโร  Tuesday
 • วันพุธ พุธวาโร  Wednesday
 • วันพฤหัสบดี คุรุวาโร  Thursday
 • วันศุกร์ สุกฺกวาโร  Friday
 • วันเสาร์ สนิวาโร  Saturday
 • เดือน มาโส  month
 • กึ่งเดือน ครึ่งเดือน ปักษ์ อฑฺฒมาโส อทฺธมาโส ปกฺโข  fortnight, biweekly
 • ข้างขึ้น ชุณฺหปกฺโข สุกฺกปกฺโข bright (lunar) fortnight
 • ข้างแรม กณฺหปกฺโข dark (lunar) fortnight
 • ประมาณ 1 เดือน มาสมตฺต
 • สามเดือน ไตรมาส เตมาสํ (ตัทธิต)
 • ปี สํวจฺฉโร สํวจฺฉรํ สรโท วสฺโส วสฺสํ  year
 • ฤดู อุตุ อุตุ  season
 • ฤดูร้อน คิมฺหาโน  summer summertime
 • ฤดูฝน วสฺสาโน วสฺโส วสฺสํ  rainy season
 • ฤดูหนาว เหมนฺโต  winter
 • ฤดูใบไม้ร่วง สรโท  autumn/fall
 • ฤดูใบไม้ผลิ วสนฺโต  spring springtime
 • พุทธันดร พุทฺธนฺตรํ (ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่ง)
 • กัป กัลป์ กปฺโป (กำหนดอายุของโลก; กำหนดอายุของสัตว์ =อายุกัป เช่น 100 ปี)
 • อายุกัป อายุกปฺโป
 • เวลากลางวัน ภาคกลางวัน ทิวา  นิ. ทิวสภาโค  day
 • เวลากลางคืน ภาคกลางคืน รตฺติ รตฺติภาโค  night
 • เวลาใกล้รุ่ง เช้าตรู่ เช้ามืด ปจฺจูโส ปจฺจุสฺโส ปจฺจูสสมโย ปจฺจุสฺสสมโย  early morning
 • อรุณ อรุโณ อรุโณทโย  dawn
 • เวลาเช้า ปุพฺพณฺโห ปุพฺพณฺหสมโย ปภาตํ; ปาโต   นิ.  forenoon
 • เวลาสาย อุสฺสุโร อุสฺสูโร (กาลมีพระอาทิตย์ในเบื้องบน)
 • เวลาเที่ยงวัน มชฺฌณฺโห มชฺฌนฺติโก  midday noon
 • เวลาบ่าย อปรณฺโห  afternoon
  วฑฺฒมานกจฺฉายา (เวลามีเงาอันเจริญ)
 • เวลาเย็น สาโย
 • เวลาเย็นนัก ดึกนัก อติสาโย
 • พลบค่ำ สมนฺธกาโร ปโทโส วิกาโล
 • เที่ยงคืน นิสีโถ อฑฺฒรตฺโต อฑฺฒรตฺตา อฑฺฒรตฺติ อฑฺฒรตฺตํ  midnight
 • กาลชั่วครู่ มุหุตฺโต (กาโล)
 • ปฐมยาม ปฐมยาโม
 • มัชฌิมยาม มชฺฌิมยาโม
 • ปัจฉิมยาม ปจฺฉิมยาโม

ในวัน

 • ในวันวาน เมื่อวาน หิยฺโย  yesterday
 • ในวันซืน เมื่อวานซืน ปรหิยฺโย ปเร  day before yesterday
 • ในวันนี้ อชฺช สชฺชุ  today
 • ในวันพรุ่งนี้ เสฺว สุเว อปรชฺชุ  tomorrow
 • ในวันมะรืน ปรสุเว  day after tomorrow
 • ในวันรุ่งขึ้น ในวันต่อมา ในวันถัดไป (ของวันที่กล่าวถึง) ปุนทิวเส; อปรชฺชุ (ในวันอื่นอีก)  next day, the following day 
  เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ปุนทิวเส ปาโตว (early) the next morning
 • ในวันอื่น ปรชฺชุ  other day
 • ในวันอื่นๆ อญฺเญสุ ทิวเสสุ other days
 • ในวันหนึ่ง เอกทิวสํ  one day, on a certain day
 • ในวันนั้น ตสฺมึ ทิวเส, ตํทิวสํ  on that day
 • ในวันอุโบสถนั้น ตทหุโปสเถ (ตํ-อห-อุโปสถ)
 • ในวันเดียวกันนั้น ตํทิวสเมว  on the same day
 • ในวันที่ 7 สตฺตเม ทิวเส  on seventh day
 • ในวันที่ 7 จากวันนี้ อิโต สตฺตเม ทิวเส  seven days from now

ในขณะ ในสมัย ...

 • ในขณะนั้น ตสฺมึ ขเณ, ตํขณํ สชฺชุ
 • ในขณะนั้นทีเดียว ตํขณญฺเญว
 • ในสมัยนั้น ตสฺมึ สมเย, เตน สมเยน, ตํ สมยํ
 • ในสมัยหนึ่ง เอกสฺมึ สมเย, เอเกน สมเยน, เอกํ สมยํ
 • ในปีนี้ อิมสฺมึ สํวจฺฉเร

ในเวลา ในกาล

 • ในเวลากลางวัน ทิวา
 • ในเวลากลางคืน รตฺติยา-ยํ รตฺตึ รตฺตํ
 • ในเวลาเช้า ปาโต ปุพฺพณฺเห ปุพฺพณฺหสมเย
 • ในเวลาเช้าตรู่ ปาโตว
 • ในเวลาอรุณ(รุ่ง) อรุเณ อรุณุคฺคมนกาเล
 • ในเวลาใกล้รุ่ง ปจฺจูเส ปจฺจูสกาเล ปจฺจูสสมยํ-เย
 • ในเวลาเที่ยงวัน มชฺฌณฺเห มชฺฌนฺติเก มชฺฌนฺติกสมเย
 • ในเวลาบ่าย อปรณฺเห วฑฺฒมานกจฺฉายาย (ในเวลามีเงาอันเจริญ)
 • ในเวลาเย็น สายํ สายณฺเห สายณฺหสมเย
 • ในเวลาเย็นนัก ดึกนัก อติสายํ
 • ในเวลาพลบค่ำ สมนฺธกาเร ปโทเส วิกาเล
 •  
 • ในกาลนี้ เดี๋ยวนี้ อิทานิ เอตรหิ สมฺปติ อธุนา
 • ในกาลก่อน ปุพฺเพ ปุเร ปุรา ภูตปุพฺพํ
 • ในกาลภายหลัง ปจฺฉา อปรภาเค
 • ในกาลชั่วครู่ มุหุตฺตํ
 • ในกาลชั่วครู่นั้น ตํมุหุตฺตํ
 • ในกาลอันสมควร กาลํ กลฺลํ
 • ในกาลใด เมื่อใด ยทา (ไม่ใช่คำถาม)
 • ในกาลนั้น เมื่อนั้น ตทา อถ
 • ในกาลนั้น ครั้งนั้น อถ ครั้งนั้นแล 'อถ โข'
 • ครั้งนั้น ในวันหนึ่ง, ครั้นภายหลัง ณ วันหนึ่ง อเถกทิวสํ
 • ในกาลไร เมื่อไร กทา
 • ในกาลหนึ่ง บางครั้ง บางที บางคราว เอกทา
 • ในกาลทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อ สพฺพทา สทา  always
 • ในกาลไหนๆ บางคราว บางครั้ง “กทาจิ กรหจิ(ใช้คู่กัน ยกเว้นในคาถา) กุทาจนํ
 • ในเวลา (ที่เขา) ตายแล้ว มตกาเล (ในกาล แห่งเขา ตายแล้ว) — อดีต
 • ในเวลา (กำลัง)(จะ)ตาย ในเวลาใกล้ตาย มรณกาเล 
  (ในกาลเป็นที่ตาย แห่งเขา) — ปัจจุบัน
 • ในเวลานอน สยนกาเล (ในกาลเป็นที่นอน แห่งเขา)
 • ในเวลาไป คมนกาเล (ในกาลเป็นที่ไป แห่งเขา)
 • ในกาลที่พระเถระเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้แล้วออกมา
  เถรสฺส คจฺฉนฺตรํ ปวิสิตฺวา นิกฺขมนกาเล 
  (ในกาลเป็นที่ เข้าไปแล้ว ในระหว่างแห่งพุ่มไม้ ออกมา แห่งพระเถระ)
 • ในเวลาที่มาสู่ที่ใกล้ตน อตฺตโน สนฺติกํ อาคตกาเล  
  (ในกาล แห่งเขา มาแล้ว สู่ที่ใกล้ แห่งตน)
 • ในตอนแก่ มหลฺลกกาเล (ในกาล แห่งตน เป็นคนแก่)
 • ในตอนเด็ก ตรุณกาเล
 • ในตอนหนุ่ม ทหรกาเล
 • ในเวลาเป็นสุนัข สุนขกาเล 
  (ในกาล แห่งเขา เป็นสุนัข)
 • ในเวลาอายุ 16 ปี โสฬสวสฺสกาเล 
  (ในกาล แห่งตน เป็นผู้มีกาลฝน 16)
 • ในกาลสิ้นอายุ อายุหปริโยสาเน 
  (ในกาลเป็นที่สุดลงรอบแห่งอายุ)
 • ในเวลาอยากจะกิน ภุญฺชิตุกามกาเล
  (ในกาล แห่งตน เป็นผู้ใคร่เพื่ออันกิน)
 • (ใน)สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ กสฺสปพุทฺธกาเล 
  (ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ)
 • แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ
  กสฺสปพุทฺธสฺส ปาทมูเล (แม้ไม่มีคำเกี่ยวกับเวลา แต่ก็มีนัยะถึงกาลเวลา =สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ)
 • . . . . . .
 • ในเวลาปวารณาจำพรรษาแล้ว
  ปวาเรตฺวา วุตฺถวสฺสกาเล
 • ในเวลาทำทุกกรกิริยา ทุกฺกรการิกกาเล
 • ในเวลามีภิกษาหาได้ยาก ทุพฺภิกฺขกาเล ทุพฺภิกฺเข (กาเล) (ในกาลมีภิกษาอันเขาได้โดยยาก)
 • ในอัตภาพที่ 3 จากอัตภาพนี้, ในชาติที่ 3 จากชาตินี้ อิโต ตติเย อตฺตภาเว (ในอัตภาพที่ 3 จากอัตภาพนี้)
 • ในที่สุดแห่งแสนกัปจากกัปนี้, (นับถอยหลัง/ย้อนหลังไปแสนกัป) 
  อิโต ((ภทฺท)กปฺปโต) สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก (ในที่สุดแห่ง กัปแสนหนึ่ง/กัปมีแสนเป็นประมาณ แต่ภัททกัปนี้)
 • ในร้อยอัตตภาพ/ชาติ อตฺตภาวสเต ตเถว มโต (ในร้อยแห่งอัตภาพ)
 •  
 • (ในเวลา)ก่อน(แห่ง)ภัตร ก่อนอาหาร ปุเรภตฺตํ
 • (ในเวลา)ภายหลัง(แห่ง)ภัตร หลังอาหาร ปจฺฉาภตฺตํ
 • (ใน)ภายในฤดูฝน ภายในพรรษา อนฺโตวสฺสํ
 • (ในเวลา)ก่อนอรุณ ปุรารุณํ
 • ในลำดับเวลาที่ตนคิด จินฺติตสมนนฺตรํ อาคนฺตฺวา (ในลำดับแห่งเหตุอันตนคิดแล้ว)
 • (ในกาล)ต่อมา อปรภาเค กาเล (ในกาลอันเป็นส่วนอื่นอีก)
 • ในเวลาแสดงธรรมจบ พอแสดงธรรมจบ เทสนาวสาเน/เทสนาปริโยสาเน กาเล (ในกาลเป็นที่สุดลง(รอบ)แห่งพระเทศนา) #อนุโมทนาวสาเน คาถาปริโยสาเน
 • ขอจงรอก่อน อาคเมหิ ตาว (ยังกาลให้มา ก่อน)
 • ขอจงรอสักครู่ มุหุตฺตํ อาคเมหิ (ยังกาลครู่หนึ่งให้มา)
 • ขอจงรอ จนกว่าเขาจะมา
  ยาว โส อาคจฺฉติ อาคเมหิ.
  อาคเมหิ ยาว โส อาคจฺฉติ.
 • เก็บไว้ จนกว่าเขาจะมา ยาว โส อาคจฺฉติ (ตาว) นิกฺขิปติ
  (เขาย่อมมาเพียงไร … ย่อมเก็บไว้ เพียงนั้น)
 • ให้เวลาผ่านไปสักหน่อย โถกํ วีตินาเมสิ  (ยังกาล) หน่อยหนึ่ง ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้ว
 • ค่อยๆ ช้าๆ เบาๆ สณิกํ มนฺทํ
 • ช้า นาน ยั่งยืน จิรํ จิรสฺสํ จิราย จิร จิรกาลํ สณิกํ
 • นานกว่า ยั่งยืนกว่า จิรตร
 • ไม่นาน อจิรํ, น จิรสฺเสว (ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว)
 • เร็ว โดยเร็ว พลัน โดยพลัน ขิปฺปํ ขิปฺป ตุวฏํ ตุวฏ สหสา ลหุํ ลหุ ลหุโส สีฆ สีฆํ สีฆสีฆํ สีฆสีฆ
 • คล่อง สีฆม
 • โดยเร็ว เวเคน
 • อันมีในวันพรุ่งนี้ สฺวาตน
 • เพื่อภัตรพรุ่งนี้ สฺวาตนาย (ภตฺตาย)
  (เพื่อภัตรอันมีในวันพรุ่ง)
 • อันมีในวันนี้ อชฺชตน
 • เพื่อภัตรวันนี้ อชฺชตนาย (ภตฺตาย)
  (เพื่อภัตรอันมีในวันนี้)

ความถี่

 • ทุกวัน เทวสิกํ  (ทิวส-ณิก), ทิวเส ทิวเส, สุเว สุเว (ในวัน (หนึ่ง)ๆ) every day, daily
 • ประจำวัน รายวัน อนุทินํ   every day, daily
 • ทุกๆ เดือน มาเส มาเส   ในเดือน(หนึ่ง)ๆ monthly
 • ทุกครึ่ง/กึ่งเดือน อนฺวฑฺฒมาสํ อนฺวทฺธมาสํ   fortnightly biweekly
 • ทุก 6 เดือน อนุจฺฉมาสํ   every 6 months
 • ทุกปี อนุสํวจฺฉรํ   yearly, annual
 • ทุกๆ ขณะ ขเณ ขเณ   every moment
 • บ่อยๆ หลายครั้ง เนืองๆ ปุนปฺปุนํ อสกึ อเนกวารํ ภุสํ อภิกฺขณํ อภิณฺหํ มุหุํ  often, many times
 • เสมอ สพฺพทา สทา  always
 • (เป็น)ประจำ, (ในกาล)เป็นนิตย์ นิจฺจํ นิพทฺธํ สตตํ  always
 • ตลอดไป สทาตนาย  forever
 • ต่อเนื่อง ไม่หยุด ไม่ขาดตอน นิรนฺตรํ  continuous, uninterrupted
 • อีก ปุน  again
 • บางครั้ง กทาจิ  sometimes
 • ครั้งเดียว คราวเดียว สกึ เอกวารํ เอกกฺขตฺตุํ  one time, once
 • สองครั้ง สามครั้ง สี่ครั้ง …
  ทฺวิกฺขตฺตุํ ติกฺขตฺตุํ จตุกฺขตฺตุํ …  2 times …
 • จนถึงสามครั้ง ยาวตติยํ ยาวตติยกํ (สิ้นการกำหนดเพียงใดแห่งวาระที่ 3)  up to the 3rd time
 • เจ็ดครั้ง สตฺตกฺขตฺตุํ  7 times
 • ไม่เกินเจ็ดครั้ง สตฺตกฺขตฺตุปรม (มีเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง)  not more than 7 times
 • ร้อยครั้ง สตกฺขตฺตุํ  100 times
 • (สิ้น)สองครั้ง เทฺว วาเร = ทฺวิกฺขตฺตุํ
 • (สิ้น)สามครั้ง ตโย วาเร = ติกฺขตฺตุํ
 •  
 • วันละ 2 ครั้ง
  [ทิวเส ทิวเส/เทวสิกํ/เอกทิวสํ/ทิวสสฺส
  เทฺว วาเร/ทฺวิกฺขตฺตุํ]
  ทิวเส ทิวเส ทฺวิกฺขตฺตุํ  (สองครั้ง ในวัน (หนึ่ง)ๆ)
  เอกทิวสํ ทฺวิกฺขตฺตุํ (สองครั้ง ในวันหนึ่ง)
  เทวสิกํ ทฺวิกฺขตฺตุํ (สองครั้ง ทุกๆ วัน)
  วันละ 2 ครั้ง/2 ครั้งต่อวัน ทิวสสฺส เทฺว วาเร 
  (สิ้นวาระ ท. สอง แห่งวัน)
 • (ไป) วันละ 7 โยชน์ ทิวเส ทิวเส สตฺต โยชนานิ (คจฺฉติ) (ย่อมไป สิ้นโยชน์ ท. เจ็ด ในวันๆ)
 • (ไป) วันละโยชน์ เทวสิกํ โยชนํ (คจฺฉติ)
  (ย่อมไป สิ้นโยชน์หนึ่ง ทุกๆ วัน)
 • (ไป) วันละ 50 โยชน์ เอกทิวสํ ปญฺญาสโยชนานิ (คจฺฉติ) (ย่อมไป สิ้นโยชน์ห้าสิบ ท. ในวันหนึ่ง)
 • (ให้) วันละ 1,000 (กหาปณะ) เทวสิกํ สหสฺสํ (เทติ) (ย่อมให้ ซึ่งพันแห่งทรัพย์ ทุกๆ วัน)
 • (ได้ กหาปณะ)วันละ 8 กหาปณะ
  เทวสิกํ อฏฺฐฏฺฐกหาปเณ (ลภติ)
  (ย่อมได้ ซึ่งกหาปณะแปดแปด ท. ทุกๆ วัน)
 • เดือนละ 8 วัน/8 วันต่อเดือน
  มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส (สิ้นวัน ท. แปด ต่อเดือน)
 • ตลอด 8 วันของเดือน มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส (ตลอดวัน ท. แปด แห่งเดือน) หากเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนเดียว ให้แปลว่า 'ของ/แห่ง'
 • (ทำอุโบสถกรรม) 8 ครั้ง ต่อเดือน
  มาสสฺส อฏฺฐ  (อุโปสถกมฺมานิ กโรติ) (ย่อมทำ ซึ่งอุโบสถกรรม ท. 8 ต่อเดือน)
 • วันละ 2 ครั้ง ทิวสสฺส เทฺว วาเร 
  2 times a day, twice a day
  ครั้งละ 2 วัน ทฺวีหวาเรน, เทฺว เทฺว ทิวเส, วารสฺส เทฺว ทิวเส
  every 2 days, 2 days at a time, 2 days per session
 • ครั้งละ 7 วัน สตฺตาหวาเรน (ตามวาระแห่งวัน 7) weekly
 • ครั้งละ 7 วัน, ตลอด 7 วันๆ
  สตฺต สตฺต ทิวสานิ (ตลอดวัน ท. 7ๆ)
 • (เที่ยวบิณฑบาต ในบ้าน) บ้านละ 2 วัน
  (คาเมสุ) เทฺว เทฺว ทิวเส (ปิณฺฑาย จรึสุ)
 • (ให้) ทรัพย์ครั้งละพัน(ๆ).
  สหสฺสํ สหสฺสํ (เทติ) (ย่อมให้ ซึ่งพันแห่งทรัพย์ๆ)
 • (ให้) ครั้งละ/ทีละ 3 แสน/(ให้) ทีละ 3 แสนๆ
  ตีณิ ตีณิ สตสหสฺสานิ (เทติ)
  (ย่อมให้ ซึ่งแสนแห่งทรัพย์ ท. สามๆ) (ให้ 3 แสนๆ)
 • (โบยด้วยหวาย) ครั้ง/คราวละ 4 เส้นๆ จตุกฺเก จตุกฺเก (กสาหิ ปหริตฺวา) (เฆี่ยนแล้ว) ด้วยหวาย ท. (ในเพราะการประหาร) มีประมาณ 4 มีประมาณ 4
 • (ฆ่าโจร) (ครั้งละ) 500ๆ
  ปญฺจสเต ปญฺจสเต โจเร (ฆาเตติ)
  (ย่อมฆ่า ซึ่งโจร ท. มีร้อยห้าเป็นประมาณๆ)
 • (ทำกุศล) คราวละน้อยๆ โถกํ โถกํ (กุสลํ กโรติ)
  (ย่อมทำ ซึ่งกุศล หน่อยหนึ่งๆ)
 • ในครั้งที่ 2 ทุติเย วาเร (ปูรณสังขยา)
 • แม้ในครั้งที่ 2 ทุติยมฺปิ (ทุติยํ ปิ)  (ปูรณสังขยา)
  (ทุติยาวิภัตติในอรรถสัตตมีวิภัตติ)
 • แม้ในครั้งที่ 3 ตติยมฺปิ (ปูรณสังขยา)

ระยะเวลา ใช้เวลา (ทุติยาวิภัตติ - สิ้น ตลอด)

 • ประมาณ/สักครึ่งเดือน อฑฺฒมาสมตฺตํ 
  ((สิ้นกาล) สักว่าเดือนด้วยทั้งกึ่ง)
 • ตลอดวัน ทิวสํ
 • ตลอดคืน รตฺตึ
 • ตลอดทั้งคืน สพฺพรตฺตึ (ตลอดราตรีทั้งปวง) 
  สกลรตฺตึ (ตลอดคืนทั้งสิ้น)
 • ตลอดคืนและวัน ตลอดคืนตลอดวัน ทั้งคืนทั้งวัน
  รตฺตินฺทิวา-วํ (ตลอดคืนและวัน)
 • ตลอดวัน (เฉพาะกลางวัน) ทิวสํ
 • ตลอดครึ่งวัน (เฉพาะกลางวัน) อุปฑฺฒทิวสํ
 • ตลอดราตรี/กาลนาน ทีฆรตฺตํ  (ตลอดราตรีนาน)
 • 1-2 วัน เอกาหํ ทฺวีหํ (สิ้นวันหนึ่ง สิ้นวัน 2)
 • 2-3 วัน กติปาหํ (สิ้นวันเล็กน้อย) 
  ทฺวีหตีหํ (สิ้นวัน 2 และวัน 3) 
  เทฺว ตโย ทิวเส  (สิ้นวัน ท. สองสาม)
 • (ตลอด) 7 คืน 7 วัน
  สตฺต รตฺตินฺทิวา (ตลอดคืนและวัน ท.7) 
  สตฺตรตฺตินฺทิวํ (ตลอดคืนและวัน 7)
 • (ตลอด) 7 วัน, ตลอดสัปดาห์ สตฺตาหํ (ตลอดวัน 7)
 • เพียง/แค่ 7 วันเท่านั้น สตฺตาหเมว (ตลอดวัน 7 นั่นเทียว) สตฺตาหมตฺตเมว ((สิ้นกาล) มีวัน 7 เป็นประมาณนั่นเทียว) just a week
 • ไม่เกิน 7 วัน, ไม่เกินสัปดาห์
  สตฺตาหปรม (มีวัน 7 เป็นอย่างยิ่ง)
  สตฺตาหโต อุตฺตรึ (น คจฺฉติ) (ย่อมไม่ไป ยิ่ง กว่าวัน 7) less than 7 days/a week
 • เกิน 7 วัน สตฺตาหโต อุตฺตรึ  (คจฺฉติ) (ย่อมไป ยิ่ง กว่าวัน 7)
 • 7-8 วัน สตฺตฏฺฐทิวเส (สิ้นวันเจ็ดและวันแปด ท.)
 • ประมาณ 1 เดือน มาสมตฺตํ 
  ((สิ้นกาล) สักว่าเดือนหนึ่ง)
 • ตลอดพรรษา วสฺสํ (ตลอดพรรษา/กาลฝน)
  ตลอดภายในพรรษา อนฺโตวสฺสํ (ตลอดภายในแห่งพรรษา/กาลฝน)
 • 3 เดือน เตมาสํ (ตลอดประชุม/หมวดแห่งเดือน 3)
 • ตลอดปี สํวจฺฉรํ  ตลอดปีหนึ่ง เอกสํวจฺฉรํ
 • ตลอดอายุ ตลอดชีวิต ยาวตายุกํ 
  (ตลอดการกำหนดมีประมาณเพียงใดแห่งอายุ)
 • (จน)ตลอดชีวิต ยาวชีวํ  (สิ้นการกำหนดเพียงใดแห่งชีวิต)
 • (สิ้น) 4 อสงไขย จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ
 • ตลอดเวลา (ที่ผ่านมา)นี้ เอตฺตกํ กาลํ (ตลอดกาล มีประมาณเท่านี้)

ในระหว่าง

 • (ไม่ท้อถอย) ในระหว่าง/กลางคัน อนฺตรา  (อโนสกฺกิตฺวา)
 • (ทำกาละ) ในระหว่างเทียว อนฺตราว  (กาลํ กโรติ)
 • ในระหว่างๆ อนฺตรนฺตเร อนฺตรนฺตรา
 • ในระหว่างตอนกลางคืน รตฺติภาคสมนนฺตเร
 • ในระหว่าง 3 เดือน (ภายในพรรษา)
  (อนฺโตวสฺเส) เตมาสพฺภนฺตเร
 • (ช่วงเวลา/กรรมที่ทําไว้)ในระหว่างภพ ภวนฺตเร
 • ในระหว่างภัตร อนฺตราภตฺตํ
 • ในระหว่างภัตรมื้อเดียวเท่านั้น
  เอกสฺมิญฺเญว อนฺตราภตฺเต
 • ในระหว่างแห่งปฐมยาม ปฐมยามสมนนฺตเร
 • ในระหว่างแห่งมัชฌิมยาม มชฺฌิมยามสมนนฺตเร

โดย (ตติยา)

 • โดย(กาล)ล่วงไปแห่งบิดา/มารดา, เมื่อบิดา/มารดาตาย ปิตุอจฺจเยน, ปิตุ อจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งบิดา) (มาตุอจฺจเยน, มาตาปิตุอจฺจเยน)
 • โดย(กาล)(อัน)ล่วงไป /ครั้นล่วง(ไป) / เมื่อผ่านไป 10 เดือน ทสมาสจฺจเยน, ทสนฺนํ มาสานํ อจฺจเยน 
  (โดยการล่วงไปแห่งเดือน (ท.) 10)
 • โดยล่วงไป 7 ปี สตฺตวสฺสจฺจเยน, สตฺตนฺนํ วสฺสานํ อจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งปี (ท.) 7)
 • โดยล่วงไป 7 วัน / 1 สัปดาห์
  สตฺตาหจฺจเยน, สตฺตาหสฺส อจฺจเยน
  (โดยการล่วงไปแห่งวัน 7) a week ago
 • โดยล่วงไป 2-3 วัน
  กติปาหจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งวันเล็กน้อย)
  ทฺวีหตีหจฺจเยน (โดยการล่วงไปแห่งวัน 2 และวัน 3)
  a few days ago
 • (โดย)สองสามวัน กติปาเหน (โดยวันเล็กน้อย) for a few days
 • (โดย) 8 เดือน (จึงสำเร็จ) อฏฺฐหิ มาเสหิ นิฏฺฐิตา (โดยเดือน ท. 8)
 • ตาม/โดยวาระ วาเรน

ต่อ (จตุตถี)

 • (ต่อกาล) 2-3 วันเท่านั้น กติปาหสฺเสว
 • (ต่อกาล)ไม่นาน น จิรสฺเสว (ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว)

ตั้งแต่ (ปัญจมี)

 • ตั้งแต่นั้น ตั้งแต่กาลนั้น ตโต (กาลโต) ปฏฺฐาย/ปภูติ
 • ตั้งแต่บัดนี้ไป อิโตทานิ ปฏฺฐาย/ปภูติ
 • ตั้งแต่วันนี้ไป อชฺช(กาล)โต ปฏฺฐาย/ปภูติ
 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อชฺชตคฺเค อชฺชตคฺเคทานิ
 • ตั้งแต่ต้น อาทิโต ปฏฺฐาย/ปภูติ
 • ตั้งแต่(เวลาเป็น)เด็ก ทารกกาลโต ปฏฺฐาย/ปภูติ
 • ตั้งแต่วันที่เขาบวช ตสฺส ปพฺพชิตทิวสโต ปฏฺฐาย/ปภูติ

ตั้งแต่... จนถึง...

 • ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไป จนถึงเวลาเที่ยงวัน อรุณุคฺคมนโต ปฏฺฐาย ยาว มชฺฌนฺติกสมยา
 • ตั้งแต่เวลาผนวชจนถึงถูกแผ่นดินสูบ
  ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย ยาว ปฐวิปฺปเวสนา
 • ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันมหาปวารณา
  อิโตทานิ ปฏฺฐาย ยาว มหาปวารณา ตาว …

 

ประโยคแทรก (ลักขณะ)

 • เมื่อบิดา/มารดาตาย ปิตริ มเต, มาตริ มตาย 
  (ครั้นเมื่อบิดา/มารดาตายแล้ว)
 • เมื่อบิดา/มารดาตาย (ทำกาละ)
  ปิตริ กาลกเต (สนฺเต), มาตริ กาลกตาย (สนฺติยา) (ครั้นเมื่อบิดา/มารดา เป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้ว มีอยู่)
 • เมื่อมารดาและบิดาตายแล้ว
  มาตาปิตูสุ มเตสุ/กาลกเตสุ (ครั้นเมื่อบิดา/มารดาตายแล้ว)
 • เมื่อเป็นเช่นนั้น เอวํ สนฺเต; อถ (ในเลขใน)
  (ครั้นเมื่อความเป็น อย่างนั้น มีอยู่)
 • พอกล่าว(ว่า...)เท่านั้น “...ติ วุตฺตมตฺเตเยว
 • พอปรากฏขึ้นเท่านั้น ปาตุภูตมตฺเตเยว
 •  
 • เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้ว มชฺฌนฺติเก อติกฺกนฺเต
  (ครั้นเมื่อท่ามกลางแห่งวัน ก้าวล่วงแล้ว)
 • เมื่อ 7 วัน ล่วงเลยไป/ผ่านไป สตฺตาเห วีติวตฺเต 
  (ครั้นเมื่อวัน 7 เป็นไปล่วงวิเศษแล้ว)
 • เมื่อเวลาประมาณกึ่งเดือนล่วงไปแล้ว อฑฺฒมาสมตฺเต อติกฺกนฺเต ((ครั้นเมื่อกาล) สักว่ากึ่งแห่งเดือน ก้าวล่วงแล้ว)
 • เมื่อเดือนที่ 1 ล่วงเลยไป/ผ่านไป ปฐมมาเส อติกฺกนฺเต 
  (ครั้นเมื่อเดือนที่ 1 ก้าวล่วงแล้ว)
 •  

ประธานของพากย์ (ปฐมา)

 • 10 เดือนผ่านไป ทส มาสา อติกฺกนฺตา 
  (เดือน ท. 10 ก้าวล่วงแล้ว)
 • อติทุกฺเขน โน สตฺต ทิวสา อติกฺกนฺตา
  (7 วันของพวกเราล่วงไปโดยยากยิ่ง)
 •   .

อื่นๆ

 

 • ลำดับ, การสืบๆ กันมา ปรมฺปรา
 • โดยลำดับแห่งอาจารย์ อาจริยปรมฺปราย อาจริยปรมฺปรโต
 • อันสืบๆ กันมา ปรมฺปร (ปรมฺปรโภชนํ รับนิมนต์แล้วแต่ไปฉันที่อื่น)

นิบาตบอกปริจเฉท

 • เพียงไร กีว (คำถาม)
 • เพียงใด ยาว เพียงนั้น ตาว
 • มีประมาณเพียงใด ยาวตา
  มีประมาณเพียงนั้น ตาวตา
 • มีประมาณเท่าใด กิตฺตาวตา (คำถาม)
  มีประมาณเท่านั้น เอตฺตาวตา
 • เพียงใดนั่นเทียว ยาวเทว
  เพียงนั้นนั่นเทียว ตาวเทว
 • โดยรอบ สมนฺตา
 • ด้วย(ลำดับแห่ง)คำเพียงเท่านี้
  ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ เอตฺตาวตา
 • (ใน)ทันใดนั้นเอง ในขณะนั้นนั่นเทียว ตาวเทว

 

นิบาตบอกอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบ

 • ฉันใด ยถา เสยฺยถา
 • ฉันนั้น ตถา เอวํ
 • ราวกะ ราวกะว่า ราวกับ เพียงดัง ดุจ ดุจดัง เหมือน วิย อิว
 • เหมือน เช่น  ยถาตํ
 • เช่นกับ เหมือน สทิส

นิบาตบอกประการ

 • โดยประการใด ยถา กถํ
 • โดยประการนั้น ตถา เอวํ

 

นิบาตมีเนื้อความต่างๆ

 • ปุน    อีก
 • ปุนปฺปุนํ    บ่อยๆ
 • ยิ่ง ภิยฺโย
 • โดยยิ่ง ภิยฺโยโส ภุสํ*
 • โดย (ความ)เคารพ สกฺกจฺจํ
 • โดยชอบ สมฺมา
 • ผิด มิจฺฉา
 • เท็จ ไม่จริง มุสา อลิกํ
 • เปล่า มุธา
 • กับ พร้อม สห สทฺธึ
 • เอง ด้วยตนเอง สยํ สามํ
 • แน่ แน่แท้ แน่นอน นูน อทฺธา อวสฺสํ
 • โดยแท้ อญฺญทตฺถุ-ถุํ อทฺธา ตคฺฆ ชาตุ กามํ สสกฺกํ
 • ก่อน เพิ่ง ยัง ตาว
 • ก่อน ก่อนกว่า ล่วงหน้า (ภิกฺขูหิ) ปุเรตรํ
 • ก่อน ทีแรก ครั้งแรก ปฐมํ
 • ก่อน (คนอื่น/สิ่งอื่น)ทั้งหมด สพฺพปฐมํ
 • ภายหลัง ปจฺฉา  afterwards
 • ภายหลัง (คนอื่น/สิ่งอื่น)ทั้งหมด สพฺพปจฺฉา
 • ตั้งแต่ จำเดิม ปฏฺฐาย ปภูติ
 • แม้น้อยหนึ่ง กิญฺจาปิ
 • บ้าง กฺวจิ
 • โถกํ อีสกํ นิดหน่อย, เล็กน้อย
 • ไกล อารา
 • แจ้ง ชัด อาวิ อาวี
 • โอ โห อโห
 • ต่างๆ นานา
 • ถ้าอย่างนั้น เตนหิ
 • อย่างเดียว เท่านั้น เกวลํ
 • โดยกำหนดมีในที่สุด อนฺตมโส
 • ชื่อ ชื่อว่า ธรรมดา ธรรมชาติ นาม
 • เพราะเหตุนั้น ว่า...ดังนี้ ด้วยประการฉะนี้ ชื่อว่า อิติ
 • พอละ อลํ
 • สมควร อลํ
 • ควรกัน อลํ
 • สามารถ อลํ
 • ประดับ ตกแต่ง อลํ (อลงฺกโรติ)
 • เห็นจะ..., น่าจะ… มญฺเญ
 • สืบๆ กันมา ปรมฺปรา

นิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยค

 • ดังจะกล่าวโดยย่อ ความย่อว่า หิ   (สงฺเขปโชตก)
 • ดังจะกล่าวโดยพิสดาร ความพิสดารว่า หิ  (วิตฺถารโชตก)
 • ก็ แล ก็แล (เริ่มต้นข้อความ) หิ ปน ตุ (วากฺยารมฺภ)
 • ก็...เล่า ปน
 • อีกอย่าง/ประการหนึ่ง อนึ่ง เออก็ อปิจ
 • อนึ่ง อโถ
 • ส่วน(ว่า) ฝ่าย(ว่า) ปน ตุ
 • แต่(ว่า) ปน ตุ  but
 • เพราะ(ว่า) หิ  because
 • จริงอยู่ แท้จริง ความจริง อันที่จริง หิ   in fact, indeed
 • จริงอย่างนั้ัน ตถาหิ
 • ด้วย และ   and
 • หรือ ก็ดี ก็ตาม วา  or
 • บ้าง วา ปิ อปิ
 • แม้ ปิ อปิ  even
 • อีกอย่างหนึ่ง อถวา
 • อนึ่ง ปน

นิบาตบอกปริกัป [เงื่อนไข]

 • ถ้า ถ้าว่า หากว่า สเจ เจ ยทิ อถ
 • ผิว่า ยทิ
 • กระไรหนอ ยนฺนูน

นิบาตบอกความสงสัย

 • ไฉนหนอ อปฺเปว
 • ไฉนหนอ ถ้ากระไร ชื่อแม้ไฉน 'อปฺเปว นาม'

คำถาม (ปุจฉนะ)

 • หรือ ทำไม อย่างไร กึ
 • หรือ หรือหนอ นุ
 • หรือ บ้างหรือ แลหรือ กจฺจิ
 • บ้าง อย่างไร ใช่หรือ หรือหนอ อะไร 'กจฺจิ นุ'
 • หรือหนอ เพราะเหตุใด กินฺนุ
 • อย่างไร กินฺติ
 • เพราะเหตุไร กสฺมา; กึการณา (สมาส - วิ.บุพ.)
 • เพื่อประโยชน์อะไร กิมตฺถํ กิมตฺถาย (สมาส - วิ.บุพ.)
 • ใคร อะไร โก กา (กึ แปลงเป็น ก)
 • อะไร กึ (แปลงเป็น ก)
 • แลหรือ อย่างไร อย่างไรเล่า กึสุ
 • จากไหน กุโต
 • แก่ใคร เพื่อใคร กสฺส
 • (ใน)ที่ไหน กตฺถ
 • เมื่อไร กทา
 • เท่าไร มีจำนวนเท่าไร มีประมาณเท่าไร มากเท่าไร กติ กิตฺตก กีวตก กีวติก กีว กีวตกํ กิตฺตาวตา
 • นานเท่าไร กีวจิรํ
 • กี่ครั้ง สิ้นครั้งเท่าไร กติกฺขตฺตุํ กติวาเร
 • อายุ/พรรษาเท่าไร กติวสฺโส-สา (อุปสมฺปทาย) (เพิ่มคำว่า ชาติยา/อายุนา เมื่อถามอายุพระ)
 • ไกลเท่าไร กีวทูร
 • จากที่ไกลเท่าไร กีวทูรโต (ฐานโต)
 • (อัน)เป็นอย่างไร/เช่นไร กีทิส
 • ชนิดไหน ประเภทไหน เป็นไฉน กตร กตม
 • อย่างไร ไฉน กถํ
 • มิใช่หรือ นนุ
 • แลหรือ อะไรเล่า จรหิ
 • คือ อย่างไรนี้; แล  [ปทปูรณ] เสยฺยถีทํ
 • หรือว่า อุทาหุ อาทู

นิบาตบอกความได้ยินเล่าลือ

 • ได้ยินว่า กิร ขลุ สุทํ

นิบาตบอกความรับ รับคำ (สัมปฏิจฉนะ)

 • ครับ ค่ะ ใช่ เออ ... อาม อามนฺตา
 • อย่างนั้น ครับ ค่ะ เอวํ
 • ดีแล้ว ดีละ สาธุ สาหุ
 • สมควร เหมาะสม ปติรูปํ โอปายิกํ
 • ไม่หนักใจ ลหุ

นิบาตบอกความเตือน

 • เชิญเถิด อิงฺฆ
 • เอาเถิด หนฺท ตคฺฆ
 •  

นิบาตสักว่าทำบทให้เต็ม (ปทปูรณะ)

 • หนอ นุ วต
 • แล เว หเว โข โว
 • เว้ย เว หเว
 • โว้ย โว
 • สิ สุ

นิบาตบอกปฏิเสธ

 • ไม่ หามิได้ หาได้...ไม่ โน
 • พอ พอละ อย่าเลย อลํ
 • อย่า มา
 • เทียว แหละ
 • เว้น วินา อญฺญตฺร
 • แยก อญฺญตฺร
 • นั่นเทียว นั่นเอง นั่นแหละ เอว

นิทัสสนะ (แสดง, ชี้แจง)

 • อย่างนี้ เอวํ อิติ อิตฺถํ

คุณภาพ ลักษณะ

คุณนามที่เป็น อ การันต์ (ซึ่งมีใช้มากที่สุด) เมื่อนำไปขยายนามนามที่เป็นอิตถีลิงค์ ให้ลง อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ที่ท้ายคุณนามก่อน เช่น ถูล เป็น ถูลา

 • ดี เจริญ สุนฺทร ภทฺร ภทฺท(ก) กลฺยาณ(ก) ภุส
 • ดีกว่า สุนฺทรตร เสยฺย วร
 • ดีที่สุด สุนฺทรตม เสฏฺฐ
 • ชั่ว เลว หีน ปาป(ก) อสุนฺทร อภทฺทก
 • ชั่ว เลว กว่า หีนตร ปาปตร ปาปิย
 • ชั่ว เลว ที่สุด หีนตม ปาปตม ปาปิฏฺฐ
 • ดียิ่ง อุกฺกํส ภุส
 • ยอดเยี่ยม ปณีต(ก) อติสุนฺทร วิสิฏฺฐ
 • ที่สุด อจฺจนฺต อนฺติม
 • บวร สูงสุด ปวร อุตฺตม อุตฺตร
 • ไม่มีผู้ประเสริฐกว่า  อนุตฺตร อนุตฺตริย
 • สูงส่ง สูงค่า ล้ำเลิศ สุขุม สุขุมาล
 • งาม สวย หล่อ สุรูป อภิรูป โสภณ อภิกฺกนฺต
 • ไม่งาม น่าเกลียด วิรูป อโสภณ
 • น่าดูชม น่าชอบใจ ทสฺสนีย อภิกฺกนฺต มนาป มนุญฺญ
 • อ้วน หยาบ ถูล
 • ผอม กิส กีส
 • เตี้ยมาก แคระ วามน(ก)
 • กระจอก พิการ ขญฺช
 • ค่อม ขุชฺช
 • ง่อย กุณี
 • เป็นโรคอัมพาต ปกฺขหต
 • มีอิริยาบถขาด ฉินฺนิริยาปถ
 • ชราทุพพลภาพ ชราทุพฺพล
 • มีรูปร่างไม่สมประกอบ ปริสทูสก
 • บอด อนฺธ
 • บอดแต่กำเนิด ชจฺจนฺธ
 • บอดข้างเดียว กาณ
 • มีตาข้างเดียว เอกกฺขี
 • ตาเหล่ วลิร
 • หนวก หูหนวก พธิร สุติหีน
 • ใบ้ มูค
 • บอดและใบ้ อนฺธมูค
 • บอดและหนวก อนฺธพธิร
 • ใบ้และหนวก มูคพธิร เอฬมูค
 • ใบ้หนวก (โง่) เอฬมูค
 • บอดใบ้และหนวก อนฺธมูคพธิร
 • มีมือด้วน หตฺถจฺฉินฺน
 • มีเท้าด้วน ปาทจฺฉินฺน
 • มีมือเท้าด้วน  หตฺถปาทจฺฉินฺน 
 • มีหูขาด กณฺณจฺฉินฺน
 • มีจมูกแหว่ง นาสจฺฉินฺน
 • มีหูขาดจมูกแหว่ง กณฺณนาสจฺฉินฺน
 • มีนิ้วมือนิ้วเท้าขาด องฺคุลิจฺฉินฺน
 • มีง่ามมือง่ามเท้าขาด อฬจฺฉินฺน
 • มีเอ็นขาด กณฺฑรจฺฉินฺน
 • ถูกสักหมายโทษ ลกฺขณาหต
 • มีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย กสาหต
 • ถูกออกหมายสั่งจับ ลิขิตก
 • มีโรคเรื้อรัง ปาปโรคี
 • มีเท้าปุก สีปที
 • มีมือเป็นแผ่น ผณหตฺถก
 • มีคอพอก คลคณฺฑิก
 • สุก ปกฺก
 • สด ดิบ อาม(ก)
 • แห้ง สุกฺข
 • เปียก ชุ่ม ตินฺต อลฺล
 • ใหม่ สด นว(ก) อภินว
 • เก่า ปุราณ โปราณ(ก) ชิณฺณ(ก)
 • เน่า บูด ปูติก
 • หอม มีกลิ่นหอม สุคนฺธ
 • เหม็น กลิ่นไม่ดี ทุคฺคนฺธ
 • (เป็น)เพียง/แค่/สักว่า… -มตฺต(ก) (ธาตุมตฺตํ วจนมตฺตํ)
 • ฉลาด มีปัญญา กุสล สปฺปญฺญ ปญฺญวนฺตุ ปณฺฑิต เมธาวี อชฬ พฺยตฺต
 • โง่ ปัญญาทึบ ทนฺธ ทุปฺปญฺญ มูฬฺห มนฺทพุทฺธิก ชฬ
 • รวย ร่ำรวย มหทฺธน มหาโภค มหาวิภว ธนวา-วตี [-นฺตุ] อฑฺฒ(ก) อิพฺภ
 • จน ยากจน ทลิทฺท ทฬิทฺท ทุคฺคต
 • ยากจนมาก อติทุคฺคต
 • มีบุญ ปุญฺญ ลกฺขี
 • ไม่มีบุญ อปุญฺญ
 • มีโทษ สาวชฺช
 • ไม่มีโทษ อนวชฺช
 • มีอายุน้อย อปฺปมายุก
 • มีอายุยืน ทีฆายุ ทีฆายุก ทีฆาวุ
 • มีกิจน้อย อปฺปกิจฺจ
 • มีลาภน้อย อปฺปลาภ
 • โชคดี ธญฺญ สุภาค
 • โชคร้าย ทุกฺขิต ภาคฺยหีน
 • มีลูก มีบุตร สปุตฺตก
 • ไม่มีลูก ไม่มีบุตร อปุตฺตก
 • เป็นมิตร ใจดี ช่วยเหลือ อวิรุทฺธ สุหท อนุกูล
 • ไม่เป็นมิตร ใจร้าย ทุหท วิรุทฺธ
 • เป็นศัตรู วิรุทฺธ
 • อ่อนโยน อ่อนนุ่ม มุทุ
 • แข็ง กระด้าง ถทฺธ
 • สามารถ สมตฺถ ปฏิพล  ไม่สามารถ อสมตฺถ
 • เคลื่อนที่ได้ ชงฺคม จล ปาริหาริย
 • เคลื่อนที่ไม่ได้ มั่นคง อจล ถาวร
 • ถาวร เที่ยง นิจฺจ ถาวร
 • ไม่เที่ยง ไม่ถาวร อนิจฺจ อถาวร
 • ขยัน ไม่เกียจคร้าน อนลส ทกฺข อกุสีต
 • เกียจคร้าน ขี้เกียจ อลส กุสีต
 • หนัก ภาริย ครุ(ก) ธุร
 • เบา ลหุ(ก) สลฺลหุก
 • ตึง อสิถิล
 • หย่อน สิถิล สถล อนธิก
 • มั่น มั่นคง แน่น ทฬฺห ทฬฺหี
 • ได้รับการชมเชย อภิตฺถุต
 • ได้รับการนับถือ มานิต พหุมต
 • ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม ดูถูก นินฺทิต วมฺภิต
 • มีชื่อเสียง รู้จักกันดี วิสฺสุต สุปากฏ
 • ไม่ปรากฏ ไม่รู้ อปากฏ อปญฺญาต
 • โหดร้าย จณฺฑ จณฺฑาล ทุฏฺฐ ลุทฺท กุรีร
 • ใจดี การุณิก
 • มีศีล สุสีล
 • ไม่มีศีล ชั่วร้าย ทุสฺสีล
 • สุขภาพดี ไม่มีโรค อคิลาน นิโรค
 • มีแผล บาดเจ็บ วณิต
 • ชำนาญ ปฏุ ทกฺข
 • ปานกลาง มชฺฌิม มตฺตญฺญู
 • นิรันดร์ ต่อเนื่อง สสฺสติก
 • ก้มลง โอนต
 • บ้า คลั่ง อุมฺมาท มตฺต อุมฺมตฺต(ก) อุมฺมตฺติกา
 • เป็นเจ้า เป็นใหญ่ สามี สามินี สามิก

ความรู้สึก บุคคลิก

 • เป็นสุข มีความสุข สุขิต สุมน
 • ดีใจ ร่าเริง สุมน อตฺตมน
 • เป็นทุกข์ มีความทุกข์ ทุกฺขี ทุกฺขินี ทุกฺขิต ทุมฺมน
 • เศร้า ทุมฺมน อนตฺตมน
 • คร่ำครวญ ปริเทวิต
 • ร้องไห้ รุทมาน
 • มีหน้านองด้วยน้ำตา อสฺสุมุโข-ขี-ขินี
 • มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา อสฺสุตินฺเตน มุเขน (อิตถัมภูตะ)
 • มีนัยน์ตาเต็มด้วยน้ำตา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ (อิตถัมภูตะ)
 • มีนัยน์ตาเต็มด้วยน้ำตา อสฺสุปุณฺณเนตฺต
 • ธารน้ำตาจากนัยน์ตาทั้ง 2 ไหลออก อกฺขีหิ อสฺสุธารา ปวตฺตนฺติ
 • เก้อ เขิน เก้อเขิน มงฺกุ มงฺกุภูต
 • ความรัก เปมํ เปมโก-กํ สิเนโห เสฺนโห
 • กล้า วีร สุร
 • ขลาด ภีรุก ขลฺลาต
 • กร่าง นิพฺภย  ‘ไม่กลัว’
 • บริสุทธิ์ ปริสุทฺธ
 • ไม่บริสุทธิ์ อปริสุทฺธ
 • สะอาด นิมฺมล สุทฺธ
 • ไม่สะอาด เศร้าหมอง มลิน อสุทฺธ
 • สกปรก เศร้าหมอง เปื้อน กิลิฏฺฐ
 • ละเอียด ละเอียดอ่อน สุขุม สุขุมาล สณฺห
 • หยาบ กกฺกส ผรุส
 • ตั้ง(ใจ)มั่น สมาหิต
 • ใจไม่ตั้งมั่น เสียสมาธิ อสมาหิต
 • ปิด ปกปิด ปิดกั้น คุตฺต ฉนฺน ปฏิจฺฉนฺน
 • เปิด เปิดเผย วิวฏ อนาวฏ
 • ตรง ไม่งอ อวงฺก อุชุ
 • โกง โก่ง งอ วงฺก กุฏิล
 • ผ่องใส สดใส ปภสฺสร ภาสุร
 • ขุ่นมัว อาวิล ไม่ขุ่นมัว อนาวิล
 • มัว หมอง เศร้าหมอง นิปฺปภ มลิน
 • เอื้อเฟื้อ ไม่โลภ อลุทฺธ
 • โลภ ตะกละ ลุทฺธ มหิจฺฉ
 • ลึก ลึกซึ้ง คมฺภีร
 • ตื้น อุตฺตาน(ก)
 • เต็ม บริบูรณ์ ปูร(ก) ปุณฺณ ปริปุณฺณ สมฺปุณฺณ
 • ว่าง เปล่า ตุจฺฉ(ก) ริตฺต สุญฺญ

ความเป็นเจ้าของ

 • เจ้าของ สามิ สามี สามิโก สามินี
 • ไม่มี/ไม่ใช่เจ้าของ อสฺสามิก
 • มีเจ้าของ สสฺสามิก
 • มีสามี สสฺสามิกา
 • อันเป็นของมีอยู่/ผู้เป็นคนมีอยู่ สนฺตก (เป็นของ/คน ที่ตนมี)
 • (อันเป็น)ของตน ส สก สกิย
 • (อันเป็น)ของตน นิช นิย นิยก อตฺตนิย
 • (อันเป็น)ของบิดา ของพ่อ เปตฺติก ปิตุสนฺตก
 • (อันเป็น)ของมารดา ของแม่ มตฺติก มาตุสนฺตก
 • (อันเป็น)ของสงฆ์ สงฺฆิก
 • (อันเป็น)ของมนุษย์ มานุส มานุสก มานุสี
 • (อันเป็น)ของชาวบ้าน คมฺม
 • (อันเป็น)ของชาวเมือง โปรี
 • (อันเป็น)ของตระกูล กุลสนฺตก

อายุ พรรษา

 • อายุ (ความเป็นไปของชีวิต) อายุ อายุ วโย
 • พรรษา/กาลฝน (จำนวนปีฝนที่มีชีวิตอยู่ ของคน)  วสฺโส วสฺสํ
 • ช่วงอายุ อายุปฺปมาณํ
 • อายุขัย หมดอายุ อายุกฺขโย
 • แก่ สูงอายุ มหฺลลก-ลิกา ชิณฺณ(ก) วุฑฺฒ
 • เด็ก หนุ่ม สาว พาล(ก) ตรุณ ตรุณี มาณว(ก) มาณวิกา
 • ใหม่ สด นว(ก) อภินว
 • เก่า ปุราณ โปราณ(ก) ชิณฺณ(ก)
 • มีอายุ/พรรษาเท่าไร กติวสฺส()
  มีอายุ/พรรษา ... ปี -วสฺส-สิก -วสฺสา-สิกา
  มีอายุ/พรรษา 1 ปี เอกวสฺส/วสฺสิก/เอกวสฺสายุก
  มีอายุ/พรรษา 2 ปี ทฺวิวสฺส/วสฺสิก
  มีอายุ/พรรษา 10 ปี ทสวสฺส/วสฺสิก
  มีอายุ/พรรษาไม่ถึง 10 ปี อูนทสวสฺส/วสฺสิก
  มีอายุ/พรรษาเกิน10 ปี อติเรกทสวสฺส/วสฺสิก
 • มีอายุ 80 ปี อาสีติก/อสีติวสฺส/อสีติวสฺสิก
 • (คฤหัสถ์/สามเณร-รี) มีอายุ 12 ปี/ขวบ  ทฺวาทสวสฺโส-สิโก ทฺวาทสวสฺสา-สิกา
 • (ภิกฺษุ/ภิกษุณี/เถระ/เถรี) มีอายุ 30 ปี  
  (ชาติยา/อายุนา) ตึสวสฺโส-สิโก ตึสวสฺสา-สิกา
  (มีกาลฝน 30 โดยการเกิด/โดยอายุ)
 • (ภิกฺษุ/ภิกษุณี/เถระ/เถรี) มีพรรษา 30  
  (อุปสมฺปทาย) ตึสวสฺโส-สิโก ตึสวสฺสา-สิกา (มีกาลฝน 30 โดยอุปสมบท)
 • ไม่มีพรรษา, (บวช)ยังไม่ได้พรรษา อวสฺสิก(า), ‘วสฺสํ (เม) นตฺถิ’
 • มีอายุ 16 ปี โสฬสวสฺส (พหุพ. สมาส) โสฬสวสฺสิก (ตัทธิต)
 • มีอายุ 16 ปี (ย่าง), มีอายุรุ่นราว 16 ปี. โสฬสวสฺสุทฺเทสก-สิกา (เป็นผู้อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีกาลฝน 16) (นามกิตก์)
 • มีอายุราว 15-16 ปี ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสก-สิกา (ผู้อันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีกาลฝน 15 หรือ 16) (นามกิตก์)
 • มีอายุ 20 ปี วีสติวสฺส
  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ปริปุณฺณวีสติวสฺส
  มีอายุหย่อน/ไม่ถึง 20 ปี อูนวีสติวสฺส
  มีอายุเกิน 20 ปี อติเรกวีสติวสฺส
 • มีอายุเต็ม(ตามที่กำหนด)  ปริปุณฺณวสฺส

ขนาด ปมาณํ

 • ขนาด ปมาณํ ปริมาณํ มตฺตา
 • ขนาดใหญ่ อุฬารตฺตํ วิสาลตฺตํ
  ขนาดกลาง มชฺฌิมปฺปมาณํ
  ขนาดเล็ก ขุทฺทกปฺปมาณํ
  ขนาดจิ๋ว อติขุทฺทกปฺปมาณํ
 • มีขนาดใหญ่ อุฬาร วิสาล
 • มีขนาดเท่ากัน สมมาณยุตฺต อนูนาธิก ตุลฺยปฺปมาณ
 • สั้น รสฺส
 • ยาว ทีฆ อายต อายาม
 • กว้าง วิตฺถต วิตฺถาร ปุถุล
 • แคบ สมฺพาธ อนายต
 • สูง อุพฺเพธ
 • ลึก คมฺภีร
 • (ประมาณ) 1 โยชน์/โยชน์หนึ่ง โยชนิก (ประกอบแล้วด้วยโยชน์)
 • (ประมาณ) 5 โยชน์ ปญฺจโยชนิก (ประกอบแล้วด้วยโยชน์ 5)
 • (ประมาณ) 9 โยชน์ นวโยชน (มีโยชน์ 9 เป็นประมาณ)
 • 25 โยชน์ โดยประมาณ, (โดย)ประมาณ 25 โยชน์ ปมาณโต ปญฺจวีสติโยชนิก (ประกอบแล้วด้วยโยชน์ 25 โดยประมาณ)
 • (นรกชื่อโลหกุมภี) (ประมาณ/ลึก) 60 โยชน์ สฏฺฐิโยชนิกา โลหกุมฺภี  (ประกอบแล้วด้วยโยชน์ 60)
 • (กาย) สูงประมาณ 25 โยชน์ กาโย ปญฺจวีสติโยชนํ อจฺจุคฺคโต ((กาย ขึ้นไปล่วงแล้ว) สิ้นโยชน์ 25)
 • ยาว 13 ศอก กว้าง 4 ศอก
  เตรสหตฺถายาม จตุหตฺถวิตฺถาร
  (อันยาวโดยศอก 13 อันกว้างโดยศอก 4)
 • (แม่น้ำนั้น) ลึก 1 คาวุต กว้าง 2 คาวุต
  คมฺภีรโต คาวุตํ ปุถุลโต เทฺว คาวุตานิ ตสฺสา นทิยา ปริมาณํ (คาวุตหนึ่ง โดยส่วนลึก คาวุต ท. 2 โดยส่วนกว้าง เป็นปริมาณ แห่งแม่น้ำนั้น)
 • สูงโยชน์หนึ่ง โยชนุพฺเพธ (อันสูงโดยโยชน์หนึ่ง)
 • (บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์) ยาว 60 โยชน์ กว้าง 50 โยชน์ หนา 15 โยชน์
  สฏฺฐิโยชนายามํ ปณฺณาสโยชนวิตฺถตํ ปณฺณรสโยชนพหลํ ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนํ
  (บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ อันยาวโดยโยชน์ 60 อันกว้างแล้วโดยโยชน์ 50 อันหนาโดยโยชน์ 15)
 • (บัณฑุกัมพลสิลา) (โดย)ยาว 60 โยชน์ (โดย)กว้าง 50 โยชน์ หนา 15 โยชน์
  ทีฆโต สฏฺฐิโยชนา วิตฺถารโต ปญฺญาสโยชนา
  พหลโต ปณฺณรสโยชนา ปณฺฑุกมฺพลสิลา
  (บัณฑุกัมพลศิลา
  อันมีโยชน์หกสิบเป็นประมาณ โดยส่วนยาว
  อันมีโยชน์ห้าสิบเป็นประมาณ โดยส่วนกว้าง
  อันมีโยชน์สิบห้าเป็นประมาณ โดยส่วนหนา)
 • ใหญ่ ยิ่งใหญ่ มหนฺต อุตฺตม
 • ใหญ่โต โอฬาร โอฬาริก
 • เล็ก เล็กน้อย ขุทฺท(ก) ปริตฺต(ก) อณุ(ก) จุล จุลฺล จุฬ
 • ละเอียด ป่น อณุ(ก) จุล จุลฺล จุฬ
 • น้อยและใหญ่ ขุทฺทานุขุทฺทก อณุถูล
 • สูง อุจฺจ อุจฺจํ
 • ต่ำ นีจ นีจํ
 • สูงและต่ำ อุจฺจาวจ
 • ต่ำ อธม นีจ
 • ต่ำ ต่ำช้า หยาบ หีน โอมก

หน่วยวัด

 • โยชน์ โยชนํ
 • คาวุต คาวุตํ (=80 อุสภะ =100 เส้น)
 • คืบ วิทตฺถิ คืบพระสุคต สุคตวิทตฺถิ
 • คืบ กุกฺกุ กุกฺกุ (ศอก?)
 •  

ระยะทาง

 • ใกล้ สมีป อาสนฺน สนฺติก มูล ธุร near
 • ใกล้มาก อจฺจาสนฺน very near
 • ไกล ทูร อารา  far
 • ไกลมาก อติทูร very far
 • ไม่ไกล ใกล้ อวิทูร not far from

อุณหภูมิ

 • เย็น หนาว สีต สีตล 
  cold
 • เย็นมาก หนาวมาก อติสีต very cold
 • ร้อน อุณฺห hot
 • ร้อนมาก อติอุณฺห อจฺจุณฺห very hot

สัมผัส

 • เสมอ เรียบ เกลี้ยง สม สินิทฺธ มฏฺฐ
 • ไม่เรียบ ไม่เสมอ ขรุขระ วิสม

จำนวน ปริมาณ

 • มาก เป็นอันมาก พหุ(ก) พหุล สมฺพหุล อเนก อนปฺปก อธิมตฺต(ก) มหนฺต/มหา
 • นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ มากมาย อปฺปมาณ (น-ปมาณ)
 • พ้น/เกินที่จะนับ, นับไม่ถ้วน, นับไม่ได้ คณนปถาตีต, คณนปถํ วีติวตฺต
 • น้อย อปฺป(ก) อปฺปมตฺต(ก) (อปฺป-มตฺต) อนุมตฺต ปริตฺต(ก) โถก(ก) อีส(ก) โอมก
 • เล็กน้อย สองสาม กติปย ปริตฺต(ก)
 • หย่อน พร่อง อูน(ก)
 • เกิน ยิ่ง อธิก
 • ไม่หย่อน ไม่เกิน อนูน อนธิก
 • เหลือ ที่เหลือ เสส(ก) อวเสส(ก)
 • ทั้งปวง ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกคน ... สพฺพ สกล
 • กึ่ง ครึ่ง อฑฺฒํ อทฺธํ * อุปฑฺฒ
 • มีประมาณเท่านี้ เอตฺตก
 • มีประมาณเท่าใด/เพียงใด ยตฺตก (ไม่ใช่คำถาม)
 • มีประมาณเท่านั้น/เพียงนั้น ตตฺตก
 • มีค่า มีราคา อคฺฆนิก 
  มีราคา 1 แสน สตสหสฺสคฺฆนิก 
  มีค่าน้อย อปฺปคฺฆ
  มีค่ามาก มหคฺฆ
 • (มีจำนวน) 1 อสงไขย  อสงฺเขยฺย
 • ชิ้น เปสิ ขณฺโฑ ขณฺฑํ

สัพพนาม (แจกอย่าง ย ศัพท์)

 • นั้น
 • นี้ อิม
 • นั่น (นี้) เอต
 • โน้น อมุ อมุก อสุก
 • ใด (ไม่ใช่คำถาม)
 • อื่น อญฺญ ปร
 • อื่นอีก อปร
 • คนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนหนึ่ง สิ่งหนึ่ง อญฺญตร อญฺญตม
 • คนไหน สิ่งไหน กตร กตม
 • คนหนึ่ง สิ่งหนึ่ง พวกหนึ่ง เอก
 • บางคน บางสิ่ง บางพวก
  เอกจฺจ อปฺเปกจฺจ
 • ทั้งสอง อุภย (แจกอย่าง ย); อุภ (แจกอย่าง อุภ)
 • นอกนี้ อิตร
 • ขวา ใต้ ทกฺขิณ
 • ซ้าย เหนือ อุตฺตร
 • ก่อน ต้น ปุพฺพ

อื่นๆ

 

 • ซ้าย    วาม อุตฺตร
 • ข้างซ้าย วามปสฺสํ
 • ขวา    ทกฺขิณ
 • ข้างขวา ทกฺขิณปสฺสํ
 • ก่อน ต้น ปุพฺพ(ก) ปุริม
 • ต้น ปุริม ปุพฺพ อาทิ(ก)  บทต้น ปุริม/ปุพฺพปทํ
 • หลัง อุตฺตร ปร   บทหลัง อุตฺตร/ปรปทํ
 • ต้น อาทิ
 • ท่ามกลาง มชฺฌํ
 • ที่สุด อนฺโต
 • ยอด ปลาย อคฺคํ
 • เช่นนั้น สทิส
 • เช่นเรา มาทิส
 • เช่นท่าน ตาทิส
 •  

สี

 • สีขาว ปณฺฑโร
 • สีขาวอมเหลือง ปณฺฑโร
 • แดง รตฺต โลหิต
 • แดงอ่อน อรุณ
 • ชมพู ปาฏล
 • เหลือง ปีต(ก)
 • ขาวอมเหลือง ปณฺฑุวณฺณ ปณฺฑร
 • ซีด ปณฺฑร
 • ส้ม ปีตรตฺต
 • เขียว หริต
 • น้ำเงิน นีล
 • น้ำเงินอ่อน ฟ้า มนฺทนีล
 • ขาว โอทาต เสต(ก) ปณฺฑร
 • ดำ กาฬ(ก) กณฺห
 • เทา ธูสร
 • หลากสี กมฺมาส
 • น้ำตาล ปิงฺคล
 • น้ำตาลแก่ กณฺหปีต
 • น้ำตาลอ่อน กปิล

รสชาติ

 • อร่อย หวาน มธุร
 • เปรี้ยว อมฺพิล
 • เค็ม โลณ ลวณ โลณิก
  จืด อโลณิก
 • เผ็ด เผ็ดร้อน กฏุ(ก)
 • ขม ติตฺต(ก)
 • ฝาด กสาว

เสียง

เงื่อนไข สภาพ ฐานะ

 • ง่าย อีส(ก) อีสกฺกร  easy
 • ยาก ลำบาก กิจฺฉ ทุกฺกร  difficult hard

รูปร่าง

 • กลม จกฺกาการ วฏฺฏุล วฏฺฏ  round
 • รูปไข่ อณฺฑาการ  oval
 • ครึ่งวงกลม อทฺธจกฺกการ
 • มุม โกโณ กณฺโณ
 • (มี) สี่มุม/เหลี่ยม, (เป็น) สี่แยก จตุรสฺส() (จตุ-รฺ-อํส)  จตุกฺโกณ จตุกฺกณฺณ  has four sides, rectangle (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) square (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
 • (มี) สามมุม/เหลี่ยม ติโกณก  triangle
 • (มี) แปดเหลี่ยม อฏฺฐํสิก  octagon
 • มีรูปทรงกลม(เล็กๆ) โคฬการ
 • คม ติขิณ  sharp
 • ไม่คม ทื่อ อติขิณ  blunt
 • หนา ฆน พหล  thick
 • หนานัก อติพหล  very thick
 • บาง ตนุ  thin

โรค

 • โรคตา จกฺขุโรโค
 • โรคหู โสตโรโค
 • โรคจมูก ฆานโรโค
 • โรคลิ้น ชิวฺหาโรโค
 • โรคกาย กายโรโค
 • โรคศีรษะ สีสโรโค
 • โรคที่ใบหู กณฺณโรโค
 • โรคปาก มุขโรโค
 • โรคฟัน ทนฺตโรโค/โอฏฺฐโรโค ม.
 • โรคไอ กาโส
 • โรคหืด สาโส
 • โรคไข้หวัด ปินาโส
 • เป็นไข้หนัก พาฬฺหคิลาน (คุณ.)
 • โรคไข้พิษ ฑโห ฑาโห
 • โรคไข้เซื่องซึม ชโร
 • โรคในท้อง กุจฺฉิโรโค
 • โรคลมสลบ มุจฺฉา
 • โรคบิด โรคลงแดง ปกฺขนฺทิกา
 • โรคจุกเสียด สุลา สูลา ม. ยุ.
 • โรคลงราก วิสูจิกา
 • โรคเรื้อน กุฏฺฐํ
 • โรคฝี คณฺโฑ
 • โรคกลาก กิลาโส
 • โรคมองคร่อ โสโส
 • โรคลมบ้าหมู อปมาโร
 • โรคหิดเปื่อย ททฺทุ
 • โรคหิดด้าน กณฺฑุ
 • โรคคุดทะราด กจฺฉุ
 • หูด รขสา /นขสา ม.
 • โรคละอองบวม วิตจฺฉิกา
 • โรคอาเจียนโลหิต โลหิตํ
 • โรคดี(เดือด) ปิตฺตํ /โลหิตปิตฺตํ ยุ.
 • โรคเบาหวาน มธุเมโห
 • โรคเริม อํสา
 • โรคพุพอง ปิฬกา
 • โรคริดสีดวง ภคนฺทลา

ธรรม

 • นิพพาน นิพฺพานํ โมกฺขธมฺโม อมตํ
 • สมถะ สมโถ
 • วิปัสสนา วิปสฺสนา

อื่นๆ

 • นาม ชื่อ นามํ อวฺหโย อวฺหา
 • ปัญหา ปญฺโห ปญฺหา
 • การแก้ การตอบ คำตอบ วิสฺสชฺนํ วิสฺสชฺนา ปฏิวจนํ
 • เครื่องหมาย; จำนวนเลข, ข้อ องฺโก
 • ฝัน สุปินํ dream
 • ฝันร้าย ทุสฺสุปินํ nightmare
 • อำนาจ วโส
 • ความตาย มรณํ มตํ อนฺตกิริยา อนฺตโก มจฺจุ มจฺจุราชา กาโล กาลกิริยา จวนํ จุติ ชีวิตกฺขโย
 • กิจเกี่ยวกับศพ พิธีศพ สรีรกิจฺจํ เปตกิจฺจํ มตกิจฺจํ

ความคิดเห็น

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.