ทำตัวกิริยาศัพท์ ตามขั้นตอน อย่างง่าย

  • แสดงขั้นตอนการทำตัวกิริยาอาขยาต กิริยากิตก์ อ่านง่าย ดูง่าย ชัดเจน
  • เป็นไฟล์ PDF มีสารบัญที่คลิก/กด เพื่อไปยังคำที่ต้องการได้ทันที (หรือใช้สารบัญของ app/browser เอง)
  • มีศัพท์จำนวนห้าร้อยกว่าศัพท์  เพียงพอเป็นแนวทางศึกษาการทำตัวกิริยาศัพท์ ในเบื้องต้น
    แต่ยังมีการเพิ่มศัพท์อีกเรื่อยๆ ตามสมควร
    ผู้ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง พึงศึกษาจากตำราไวยากรณ์ โดยเฉพาะไวยากรณ์ใหญ่
    ซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายท่านได้ค้นคว้า รวบรวบ และเมตตาพิมพ์แจกจ่ายไว้ ทั้งเป็นเล่มหนังสือ และไฟล์ pdf

 

การเปิดสารบัญเนื้อหา (contents) ในไฟล์ PDF ด้วย Adobe Reader for Android

 

 

ความคิดเห็น