การใช้ สเจ ศัพท์ ในประโยคเงื่อนไข

สเจ (เจ) – ประโยค เงื่อนไข – อนุประโยค ประโยคหลัก – มุขยประโยค
ใช้กับเหตุการณ์/เงื่อนไข ที่เป็นจริงเสมอ  หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ประโยค สเจ ใช้ได้ทั้งวิภัตติในหมวดวัตตมานา ภวิสสันติ และสัตตมี  
  วัตตมานา  เป็นจริงเสมอ
วัตตมานา วัตตมานา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา,
มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา,
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ.
ตโต นํ สุขมเนฺวติ.
  วัตตมานา  ปัจจุบัน ขณะพูด
วัตตมานา วัตตมานา
สเจ เม เทโว นิสฺสโย โหติ,
ข้าแต่สมมติเทพ ถ้าสมมติเทพ ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์
กลฺยาณํ เทว.
ก็เป็นการเหมาะดี
ภวิสสันติ วัตตมานา
สเจ ตฺวํ ภิกฺขุ เอกเมว รกฺขิตุํ สกฺขิสฺสสิ, อวเสสานํ รกฺขนกิจฺจํ นตฺถิ.
สจาหํ ตตฺถ คมิสฺสามิ, ชีวิตํ เม นตฺถิ.

 

สเจ (เจ) – ประโยค เงื่อนไข – อนุประโยค ประโยคหลัก – มุขยประโยค
  อนาคต
วัตตมานา วัตตมานา (ปัจจุบันใกล้อนาคต – จะ...)
สเจ เม ธีตรํ สปริวารํ คณฺหถ,
ถ้าท่านจะรับธิดาของเรา พร้อมทั้งบริวาร
เทม.
ฉันก็จะให้.
วัตตมานา ภวิสสันติ (อนาคต– จัก...)
สเจ มํ สาลาย ปตฺติกํ กโรถ, 
ถ้าพวกท่านทำฉันให้มีส่วนบุญในศาลาด้วยไซร้
ทสฺสามิ.
ฉันจักให้.
สเจ น กเถสิ,
ถ้าไม่บอก
ทฺวิธา ตํ ฉินฺทิสฺสามิ.
ข้าจะฟันเจ้าให้เป็น 2 ท่อน
สเจ มตสรีรํ อาเนตฺวา ฉฑฺเฑนฺติ, กมฺพลกูฏาคารํ อาโรเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ สกฺการํ กตฺวา สรีรกิจฺจํ กริสฺสามิ.
สเจปิ อนฺโตเชตวนํ ปวิสติ, เนว มํ ปสฺสิตุํ ลภิสฺสติ.
สจสฺส รชฺชํ ปตฺเถสิ, อหมสฺส รชฺชลภนาการํ กริสฺสามิ.
สจาหํ อธมฺเมน รชฺชํ กาเรมิ, ปาเปน อธมฺมิกรญฺญา ทณฺฑพลิอาทีหิ หตมฺหาติ วกฺขนฺติ.
ภวิสสันติ ภวิสสันติ
สเจ สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ, เวตนํ ทาตพฺพํ ภวิสฺสติ.
สเจ เวชฺชํ อาเนสฺสามิ, ภตฺตเวตนํ ทาตพฺพํ ภวิสฺสติ.
สเจ อุคฺคหิตวตฺโต ภวิสฺสติ, สตฺถุ นิสีทนปาสาณผลเก อตฺตโน ปริกฺขารํ น ฐเปสฺสติ.
สเจ เม อกฺขีนิ ปากติกานิ กาตุํ สกฺขิสฺสสิ, อหนฺเต สทฺธึ ปุตฺตธีตาหิ ทาสี ภวิสฺสามิ.
สเจ ปนายํ อมฺเห ปหาย กตฺถจิ คมิสฺสติ, อุโภปิ อิเธว มรณํ ปาปุณิสฺสาม.
สเจ ตตฺรายํ ภวิสฺสติ, เสตจฺฉตฺตํ อุสฺสาปยิสฺสติ.
สเจ เม ปุตฺโต ชายิสฺสติ, มาเรสฺสามิ นํ.
สเจ อิจฺฉิสฺสามิ,
โน เจ,
ทสฺสามิ.
น ทสฺสามิ.
  คำสั่ง คำขอร้อง
วัตตมานา ปัญจมี (คำสั่ง คำขอร้อง – จง..., ...เถิด, ขอจง...)
สเจ สกฺโกสิ, ปพฺพชาหิ.
สเจ โว ภนฺเต กลโห นตฺถิ, อถ กสฺมา ยถา อมฺหากํ เคหํ อาคจฺฉนฺตา สพฺเพ เอกโต อาคจฺฉถ.
สเจ เม น สทฺทหสิ, ตาสํ วสนฏฺฐานํ คนฺตฺวา อุปธาเรหิ.
สเจ อุสฺสหสิ, ปาโต ว อุฏฺฐาย ตาตา อุฏฺฐหถ สกฏานิ สนฺนยฺหถ โคเณ โยเชถ.
สเจ ธมฺเมน กาเรมิ, ทีฆายุโก โน โหตุ ราชา.
สเจ มยฺหํ โทโส อตฺถิ, ขมถ เม.
ภวิสสันติ ปัญจมี
สเจ ภนฺเต ปฐมุปคโต โรเจสฺสติ, ตสฺส รุจิยา วสถ.
สเจ เต สหายโก ภทฺทิยราชา ปพฺพชิสฺสติ, เตน สทฺธึ ปพฺพชาหิ.
  คำแนะนำ
วัตตมานา สัตตมี (คำแนะนำ – ควร..., พึง...)
สเจ เต ทานวฏฺฏํ นปฺปโหติ, อิทํ วิสฺสชฺเชตฺวา ยทูนํ ตํ ปูเรยฺยาสิ.
สเจ ปโหติ, ยสฺส อิจฺฉสิ. ตสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺยาสิ.
สเจ อิทานิ อุโปสถิเกน ภวิตุํ วฏฺฏติ, อหํปิ ภเวยฺยํ.
สจายํ อิสิคณสฺส ปานียํ ทเทยฺย,
ถ้าหากเทวราชนี้ (พึง)ให้น้ำควรดื่มแก่หมู่ฤาษี   
สาธุ วตสฺส.
เป็นการดีหนอ
วัตตมานา ตพฺพ อนีย (คำแนะนำ – ควร..., พึง..., ต้อง)
สเจ กสฺสจิ เคเห นิฏฺฐาเปตฺวา ฐปิตา วิกฺกายิกกณฺณิกา อตฺถิ, สา ปริเยสิตพฺพา.
สจสฺส สมณสฺส มยา อตฺโถ นตฺถิ, อนตฺถิกภาโว วตฺตพฺโพ.
  คำสั่งห้ามทำ
วัตตมานา มา+อัชชัตตนี (= มา+ปัญจมี)
สเจ โกจิ เสฏฺฐิโน สนฺติกา อาคจฺฉติ, ตุมฺเห มม อกเถตฺวา เสฏฺฐิปุตฺตสฺส ปฐมตรํ มา กถยิตฺถ.
   
สัตตมี สัตตมี
สเจ อยฺยา อิมํ เตมาสํ อิธ วเสยฺยุํ,
ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พึงอยู่ ณ ที่นี่ตลอดไตรมาสนี้
มยํ สรเณสุ ปติฏฺฐาย สีลานิ คณฺเหยฺยาม.
พวกข้าพเจ้า จะพึงตั้งอยู่ในสรณะแล้วถือศีล
  สัตตมี      แนะนำ ยอมตาม (อนุญาต/อนุมัติ) พึง, 
สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ ... สทฺธึจรํ ...
ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน ... ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกัน
จเรยฺย เตนตฺตมโน ...
เขาควรมีใจยินดี  ... เที่ยวไปกับสหายนั้น
โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ  สทฺธึจรํ ...
ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน ... ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกัน
เอโก จเร ...
เขาควรเที่ยวไปคนเดียว ...
สเจ มํ อนุชาเนยฺยาถ,
ถ้าคุณตาอนุญาตให้กระผมไซร้
อหํ ปพฺพเชยฺยํ.
กระผมพึงบวช
สเจ อนุชาเนยฺยาถ,
ถ้าท่านอนุญาตไซร้,
อหํ จูฬปนฺถกํ ปพฺพาเชยฺยํ.
เราพึงให้จูฬปันถกออกบวช
  สัตตมี    กำหนด คาดคะเน (เงื่อนไข - ถ้า) พึง,  
สเจ หิ นิวตฺเตยฺย,
ก็ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น พึงกลับไปไซร้
ปุน โส สกลนครวาสีนํ สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา ปาณึ ปหริตฺวา หสนเกฬึ กเรยฺย.
มารนั้น จะพึงสิงร่างของชาวเมืองทั้งสิ้น แล้วปรบมือทำการหัวเราะเย้ยอีก
สเจ เม โกโธ อุปฺปชฺเชยฺย,
ถ้าความโกรธพึงเกิดแก่เราไซร้
ขิปฺปเมว นํ ปฏิวิเนยฺยํ.
เราพึงหักห้ามมันเสียพลันทีเดียว
สเจ เอเต รูปิโน หุตฺวา กตฺถจิ ปกฺขิปิตุํ สกฺกา ภเวยฺยุํ,
ถ้ากิเลสเหล่านี้ มีรูปร่าง อันใครๆ พึงสามารถจะเก็บไว้ได้ในที่บางแห่งได้
จกฺกวาลํ อติสมฺพาธํ พฺรหฺมโลโก อตินีจโก โอกาโส เนสํ น ภเวยฺย.
จักรวาล แคบเกินไป, พรหมโลกก็ต่ำเกินไป, โอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมี (บรรจุ) เลย
สเจ พลโกฏฺฐเก เอวํ วิสฺสมนฺโต ตํ อสฺสาเทนฺโต อจฺเฉยฺย,
ก็ถ้าว่านักรบนั้น เมื่อพักผ่อนอย่างนั้นในซุ้มเป็นที่พักพล ยินดีซุ้มเป็นที่พักพลนั้น พึงพักอยู่
รชฺชํ ปรหตฺถคตํ กเรยฺย.
ก็พึงทำราชสมบัติให้เป็นไปในเงื้อมมือของปรปักษ์
สเจ ปิณฺฑาย จรนฺโต อิธาคจฺเฉยฺย,
หากว่า ท่านเที่ยวบิณฑบาต พึงมาในที่นี้ไซร้,
อหํ มม อยฺยสฺส ภิกฺขาหารํ ทเทยฺยามิ.
ฉันพึงถวายภิกษาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าของฉัน
สเจ มํ ขมาเปยฺย,
ถ้าท่านขอโทษอาตมภาพเสีย
(อนฺตราโย) น ภเวยฺย.
อันตรายก็ไม่พึงมี.
สัตตมี สัตตมี  รำพึง (หวัง) พึง 
สเจปิ อิเม อรญฺญโต มจฺฉมํสาทีนิ วา อาหเรยฺยุํ สุรํ วา กตฺวา ปิเวยฺยุํ อญฺญํ วา ตาทิสํ กมฺมํ กเรยฺยุํ,
แม้ถ้าชนเหล่านี้ พึงนำวัตถุทั้งหลาย มีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากป่า, หรือทำสุราแล้วดื่ม, หรือทำกรรมเช่นนั้นอย่างอื่น,
อหํปิ กิญฺจิ ลเภยฺยํ.
เราพึงได้ส่วนอะไรๆ บ้าง
ภวิสสันติ สัตตมี
สจาหํ เอวรูปสฺส ปาปครหิโน ธมฺมครุกสฺส อยฺยสฺส สนฺติกํ น คมิสฺสามิ, มุทฺธา เม สตฺตธา ผเลยฺย.
สจายํ ตุจฺฉปาตึ ปสฺสิสฺสติ, เทวสมาคมํ ปวิสิตุํ น ลภิสฺสาม สีสมฺปิ โน สตฺตธา ผเลยฺย.
สจาหํ ธนํ อุทฺธริตฺวา วลญฺชิสฺสามิ, เอเกน ทุคฺคเตน นิธิ อุทฺธริโตติ. มํ คเหตฺวา วิเหเฐยฺยุํ.
สจาหํ อยุตฺตํ จินฺตยิสฺสามิ, สห ภณฺฑเกน โจรํ จูฬาย คณฺหนฺตี วิย มํ วิปฺปการํ ปาเปยฺย.

 

สเจ (เจ) – ประโยค เงื่อนไข – อนุประโยค ประโยคหลัก – มุขยประโยค

ใช้กับเหตุการณ์/เงื่อนไข ที่เป็นไปไม่ได้  (ตรงข้ามกับความจริง)
กาลาติปัตติ สัตตมี
รูปญฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส,
ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้
นยิทํ รูปํ อาพาธาย สํวตฺเตยฺย.
รูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธ

 

สเจ (เจ) – ประโยค เงื่อนไข – อนุประโยค ประโยคหลัก – มุขยประโยค

ใช้กับเหตุการณ์/เงื่อนไข ที่เป็นไปไม่ได้  (ตรงข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว)
อัชชัตตนี กาลาติปัตติ
สเจ มยํ สปฺปายาหารํ น ลภิมฺหา,
ถ้าพวกเราไม่ได้อาหารอันเป็นที่สบายแล้วไซร้
น โน มคฺคผลปฏิเวโธ อภวิสฺส.
การแทงตลอดมรรคและผล คงจักไม่ได้มีแก่พวกเรา (แน่)
กาลาติปัตติ กาลาติปัตติ
สเจ ปนานนฺท นาลภิสฺส มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชํ  จิรฏฺฐิติกํ อานนฺท พฺรหฺมจริยํ อภวิสฺส,
ก็ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวช   เป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
(ยโต จ โข อานนฺท มาตุคาโม ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต  นทานิ อานนฺท พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐิติกํ ภวิสฺสติ ปญฺเจวทานิ อานนฺท วสฺสสตานิ สทฺธมฺโม ฐสฺสติ)
วสฺสสหสฺสํ สทฺธมฺโม ติฏฺเฐยฺย.
พรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปี

(ก็ เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว บัดนี้ พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง 500 ปีเท่านั้น)
สเจ หิ ตุมฺเห มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สมฺมุขีภาวํ นาคมิสฺสถ,
ก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้า ผู้เช่นเราแล้ว
อหินกุลานํ วิย เวรํ อจฺฉผนฺทนานํ วิย กาโกฬุกานํ วิย จ กปฺปฏฺฐิติกํ โว เวรํ อภวิสฺส.
เวรของพวกเจ้า จักได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกัป เหมือนเวรของงูกับพังพอน,  ของหมีกับไม้สะคร้อ และของกากับนกเค้า
สเจ หิ โส น ปพฺพชิสฺส,
ก็ถ้าพระเทวทัตนั้น จักไม่ได้บวชไซร้
คิหี หุตฺวา กมฺมํ ภาริยํ อกริสฺส. อายตึ ภวสฺส ปจฺจยํ กาตุํ นาสกฺขิสฺส.
เป็นคฤหัสถ์ จักได้ทำกรรมหนัก,   จักไม่ได้อาจทำปัจจัยแห่งภพต่อไป
สเจ ตุมฺเห นาคจฺฉิสฺสถ,
ถ้าว่าพระองค์จักมิได้เสด็จมาแล้วไซร้
นาสฺส มรณํ อภวิสฺส.
ความตายจักไม่ได้มีแก่เขาเลย
สเจ หิ อยํ ปฐมวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺเต ปโยชิสฺส,
ก็ถ้าบุตรเศรษฐีนี้ ไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้น จักประกอบการงานในปฐมวัย
อิมสฺมึเยว นคเร อคฺคเสฏฺฐี อภวิสฺส.
ก็จักได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แล
สจายํ เอกสาฏโก ปฐมยาเม มยฺหํ ทาตุํ อสกฺขิสฺส,
ถ้าเอกสาฎกนี้จักได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามไซร้
สเจ มชฺฌิมยาเม ทาตุํ อสกฺขิสฺส,
ถ้าจักได้อาจถวายในมัชฌิมยามไซร้
สพฺพโสฬสกํ อลภิสฺส.
เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ 16
สพฺพฏฺฐกํ อลภิสฺส
เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ 8
สจายํ ปุริโส ตุมฺหาทิสํ อปทิสํ นากริสฺส,
ถ้าบุรุษนี้จักไม่ได้กระทำการอ้างบุคคลผู้เช่นกับด้วยพระองค์แล้วไซร้
น ชีวิตํ ลภิสฺส.
เขาจักไม่ได้ชีวิต
กาลาติปัตติ ภวิสสันติ
สจายํ ปุริโส อิตฺตรสตฺโต อภวิสฺส,
ถ้าบุรุษผู้นี้จักได้เป็นคนเล็กน้อยไซร้
น อมฺหากํ อาจริโย เอวรูปํ อุปมํ อาหริสฺสติ.
ท่านอาจารย์ของพวกเราคงไม่ชักสิ่งเห็นปานนี้มาอุปมา
สัตตมี วัตตมานา
สเจ มยา น ทิฏฺฐํ อสฺส,
ถ้าเราไม่เห็นหนังสือ 
นตฺถิ ตสฺส ชีวิตํ.
เขาคงไม่มีชีวิตอยู่.  (แต่เราเห็นแล้ว เขาจึงยังมีชีวิตอยู่)

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.