แพทย์หมอ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
จักษุแพทย์ น. จกฺขุเวชฺช. อกฺขิเวชฺช. นยนติกิจฺฉก. บุคคล, แพทย์หมอ
จิตแพทย์ น. จิตฺตเวชฺช. บุคคล, แพทย์หมอ
ทันตแพทย์ น. ทนฺตเวชฺช. บุคคล, แพทย์หมอ
ศัลยแพทย์ น. สลฺลกตฺต. สลฺลเวชฺช. บุคคล, แพทย์หมอ
สัตวแพทย์ น. ปสุติกิจฺฉก. บุคคล, แพทย์หมอ
สูติแพทย์ น. ปสูติสาธิก. ปสูติสาธิกา, บุคคล, แพทย์หมอ
หมอ ดู แพทย์. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอกลางบ้าน น. กิตฺติมเวชฺช. เวชฺชปฏิรูป. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอช้าง น. อาถพฺพณ. คชาชีว. หตฺถาจริย. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอตา น. จกฺขุเวชฺช. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอตำแย น. สูติกา, ปสูติสาธิกา, บุคคล, แพทย์หมอ
หมอประจำบ้าน ดู หมอกลางบ้าน. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอผ่าตัด ดู ศัลยแพทย์. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอฟัน น. ทนฺตเวชฺช. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอรักษาช้าง น. อาถพฺพน. บุคคล, แพทย์หมอ
หมอเก๊ ดู หมอเถื่อน. บุคคล, แพทย์หมอ, ปลอมเทียม
หมอเถื่อน น. กูฏเวชฺช. กุเวชฺช. กูฏติกิจฺฉก. บุคคล, แพทย์หมอ, ปลอมเทียม
หมอโรคผิวหนัง น. จมฺมโรคติกิจฺฉก. บุคคล, แพทย์หมอ
อายุรแพทย์ (หมอผู้รักษาชีวิต) น. อายุรเวชฺช. โรคลกฺขณญฺญู. บุคคล, แพทย์หมอ
แพทยสถาน น. เวชฺชาลย. สถานที่, แพทย์หมอ, การแพทย์