ไฟ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กูณฑ์ ดู ไฟ. ไฟ
ขวานฟ้า น. อสนี, อสุนี,. กุลิส., สเตรตา, อกฺขณา, วชิร., วิชฺชุ, วิชฺชุลตา, ธรรมชาติ, ไฟ
ขี้เถ้า ดู เถ้า. ไฟ
ดอกไม้เพลิง ดู ดอกไม้ไฟ. แสงสว่าง, ไฟ
ดอกไม้ไฟ น. อคฺคิมาลา, อคฺคิสลากา, อคคิปุปฺผ., แสงสว่าง, ไฟ
ถูกเผา ค. ฌตฺต ฌาม ฌาปิต ฑาหิต
ก. อุปฑยฺหติ ฌายติ
ไฟ
ถูกไฟไหม้ ค. อาทิตฺต ฌาม ทฑฺฒ ไฟ
ทนไฟ ค. อฑยฺหมาน ไฟ
ประกายไฟ น. ผุลิงฺค., วิปฺผุลิงฺค., ไฟ
ลูกไฟ น. อลาต., อุมฺมุก., ไฟ
สีไฟ น. อรณิมถน.,
ก. นิมฺมเถติ
ไฟ
อัคคี น. อคฺคิ. (ดู ไฟ) ไฟ
อัคคีภัย น. อคฺคิภย., ไฟ, ภัยอันตราย
อัคนี น. อคฺคิ. ไฟ
เปลวไฟ น. อจฺจิ, อจฺฉิ., อจฺจิกา, สิขา, ชาลา, อคฺคิชาลา, โอนทฺท. ชาลสิขา, ทีปสิขา, ไฟ
เป่าไฟ น. อคฺคิสํโยค. ไฟ
เผา น. อุปตาป. อุปทาห. ฌาปน., ฌาม. ตปน., ตาปน., ทห. ทหน., ฑาห. ภสฺมกรณ., สนฺตาป. อาลิมฺปน.,
ก. ฌาเปติ ทหติ กุณฺฑติ
กกิ. ฌาปิต ฌาม ฑฑฺฒ
ไฟ
เผาจนเกรียม น. จมฺมทาห.
ก. อภิตาเปติ
ไฟ
เผาด้วยความร้อนสูง น. สีฆทาห. มหาทาห.
ก. ขิปฺปํ ทหติ
ไฟ
เผาป่า น. วนทหน., วนทาห. ไฟ, สวน-ป่าไม้