น้ำเสีย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
คี่ น. อยุค., อทฺวนฺทว., น้ำเสีย
คู่ น. ยุค., ยุคล., ทฺวนฺท., ยม., ยมก., ยมล., ทฺวย., ทุก., มิถุ., น้ำเสีย
ท่อน้ำทิ้ง น. ฉฑฺฑิตชลนิคฺคม. อุจฺฉิฏฺโฐทกปนาฬี, มลนิพฺพาหินี, น้ำ, น้ำเสีย
ท่อน้ำเสีย ดู ท่อน้ำทิ้ง. น้ำ, น้ำเสีย
ท่อระบายน้ำ น. อุทกนิทฺธมน., อุทกนิกฺขมน., วาริมคฺค. ฉาทิตชลนิคฺคม. มลนิพฺพาหินี, น้ำ, น้ำเสีย
นับจำนวน น. สงฺขฺยาน., จำนวน, น้ำเสีย
นับไปตามลำดับ (1234) น. สุทฺธสงฺขฺยา, น้ำเสีย
นับไม่ถ้วน น. อปฺปเมยฺยตา, อสงฺเขยฺยตา,
ค. อปฺปมาณ อปฺปเมยฺย อสงฺเขยฺย อมิต อปริมิต คณนาตีต คณนปถํ วีติวตฺต
น้ำเสีย
เป็นลำดับ ค. ปราปร ปรมฺปริก อนุกฺกมิก อนนฺตริก
กวิ. อนนฺตรํ
น้ำเสีย