ตาย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กลัวตาย ค. มรณภีต ตาย
กลั้นใจตาย สำ. สาสํ นิรุมฺเภตฺวา มรติ ตาย
คล้ายซากศพ ค. ฉวตุลฺย ตาย
คืนชีพ ดู ฟื้น. รอดชีวิต, ตาย
ชันสูตร น. อุปปริกฺขา, ตาย
ชันสูตรศพ น. มรณานนฺตรอุปปริกฺขา, ตาย
ซากศพ ดู ศพ. ร่างกายและส่วนประกอบ, ตาย
ฌาปนกิจ น. ฌาปนกิจฺจ., ตาย
ฌาปนสถาน น. ฌาปนฏฺฐาน., ตาย, สถานที่
ดอกไม้จันทน์ น. จนฺทนสารภณฺฑ.,

ดอกไม้จันทน์ น.…

ดอกไม้, ตาย, พิธีกรรม
ดองศพ ก. มตเทหํ สุรกฺขิตํ กโรติ, โอสเธหิ เลเปติ ตาย, ร่างกายและส่วนประกอบ
ตราสัง น. ฉวนยฺหน.,
ก. ฉวํ อุปนนฺธติ

ตราสัง ก.…

ตาย
ตรีทูต ค. พาฬฺหคิลาน มรณนฺติก อาการทางกาย, ตาย
ตาย น. มรณ., มต., อนฺตกิริยา, ปลย. มจฺจุ. มจฺจุราช. อจฺจย. นิธน. นาส. กาล. กาลกิริยา, อนฺต. อนฺตก. จวน., เทว. อนฺตกิริยา, จุติ, หินฺท.,
ค. กาลกต มต ทิวงฺคต จุต เปต สคฺคคต
ก. จวติ มรติ มิยฺยติ มียติ, กาลํ กโรติ, มรณํ คณฺหาติ, ชีวิตกฺขยํ ปาปุณาติ
ตาย
ตายคาที่ สำ. ตตฺเถว มโต ตาย
ตายทั้งกลม ค. มริตฺวา ชาต, คพฺภมต ตาย, ตั้งท้อง
ต้องตาย ค. มรณธมฺม นสฺสนสีล ตาย
ถึงตาย ค. ปาณหร ชีวิตนาสก ตาย
ถึงแก่กรรม ค. มรณปฺปตฺต ตาย
ทรัพย์มรดก น. สาปเตยฺย., มตกธน., เงินทอง, ตาย