พัฒนาบุคลากร

ภาค 13 ประชุมพัฒนาบุคลากรภาษาบาลี

พระราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 13 กำหนดจัดการประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ วัดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และได้มอบทุนการศึกษาสงฆ์ภาค 13 ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในสนามหลวงจำนวน 117 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content