ให้

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กำนัล (ของให้กัน) น. สทฺธาเทยฺย. ตุฏฺฐิทาย. อติเรกเวตน., สิ่งของ, ให้
ของให้ทาน น. ทานวตฺถุ., ทานวฏฺฏ., ปากวฏฺฏ., เทยฺยธมฺม. ให้
ทาน น. ทาน., จาค. ปริจฺจาค. วิสฺสชน., โวสฺสคฺค. ปเทสน., วิสฺสาณน., วิตรณ., วิหายิต., อปวชฺชน., ให้
ทานกัณฑ์ น. ทานกณฺฑ., ให้
ทานเจาะจง น. ปาฏิปุคฺคลิกทาน., ให้
ทายก-ทายิกา น. ทายก. ทายิกา, ให้
ทาสทาน น. ทาสทาน., บุคคล, ให้
บริวารกฐิน น. กฐินปริวารภณฺฑ., ให้
ผลทาน น. ทานานิสํส. ทานผล., ให้
ผู้ให้ทาน ค. ทานทายี ทานทายก ทานทท บุคคล, ให้
สำเร็จจากทาน ค. ทานมย ให้
เจ้าของทาน น. ทานปติ. ทานาธิปติ. ทานสามิ. ให้
เรื่องของทาน น. ทานกถา, ให้
โรงทาน น. ทานคฺค., ทานสาลา, ให้, สถานที่