เครื่องครัว

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระจ่า น. ทพฺพิ, ทพฺพี, กฏจฺฉุ. อุฬุงฺก.

กระจ่า น. เครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าว…

อุปกรณ์, เครื่องครัว
กระทะ ดู กะทะ. ภาชนะ, เครื่องครัว
กะทะ น. กปลฺลก., กปลฺลปาติ, กฏาห.., ปิฐร. ภาชนะ, เครื่องครัว
กะทะทอด น. ตตฺตกปาล. ภาชนะ, เครื่องครัว
กะทะท้องแบนมีมือจับ น. ปูวภชฺชกถาลิ, ภาชนะ, เครื่องครัว
กะทะหุงข้าว น. ภตฺตปจนกฏาห.., ภาชนะ, เครื่องครัว
กะทะอบ น. ปูวถาลิ, ภาชนะ, เครื่องครัว
กะทะใบบัว น. มหากฎาห.., ภาชนะ, เครื่องครัว
ครก น. อุทุกฺขล., อุปกรณ์, เครื่องครัว
ครกกะเบือ น. อุทุกฺขล., อุปกรณ์, เครื่องครัว
ครกตำข้าว (ครกกระเดื่อง) น. ยนฺตอุทุกฺขล., อุปกรณ์, เครื่องครัว
ช้อน (ภาชนะ) น. กฏจฺฉุ. ทพฺพี, อุฬุงฺก. ปาณิกา, อุปกรณ์, เครื่องครัว
ช้อนกาแฟ น. กาผิทพฺพี, อุปกรณ์, เครื่องครัว
ช้อนโต๊ะ น. ขุทฺทกทพฺพี, อุปกรณ์, เครื่องครัว
ช้อนไม้ น. รุกฺขปาณิกา, อุปกรณ์, เครื่องครัว
ตวัก ดู จวัก. อุปกรณ์, เครื่องครัว
ทรพี (ของใช้) น. ทพฺพิ, ทพฺพี, อุปกรณ์, เครื่องครัว
เครื่องครัว น. ปากวตฺถุ., ปจนภณฺฑ., ปจนภาชน., อุปกรณ์, เครื่องครัว