อุปกรณ์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กงฉาก น. สมโกณคหณ.

กงฉาก น. เครื่องมือทางช่างชนิดหนึ่ง…

อุปกรณ์
กบ (เครื่องไสไม้) น. กฏฺฐสมกรณี, อุปกรณ์
กรง น. ปญฺชร.., ปิญฺชร.., อุปกรณ์
กรบ (เครื่องแทงปลา) น. มจฺฉวิชฺฌก. อุปกรณ์
กรรบิด (มีด) น. วาสิ, ตจฺฉนี, สตฺถ., วิกนตน., อุปกรณ์
กรรมกรณ์ น. กมฺมกรณ., อุปกรณ์
กรรไกร น. สตฺถก., ปิปฺผลก., กตฺตริ., กตฺตริกา, กตฺตริย., ปตฺตปาลี. อุปกรณ์
กรรไกรตัดไส้เทียน น. ทีปวฏฺฏสงฺขารก. อุปกรณ์
กรรไตร ดู กรรไกร. อุปกรณ์
กรวย น. สิขา, ถูปาการวตฺถุ., อุปกรณ์
กระจก น. กกจ. กาจ. อุปกรณ์
กระจกนูน น. อุนฺนตกาจ. อุปกรณ์
กระจกเงา น. อาทาส. ทปฺปณ. อุปกรณ์
กระจับ (ของมวย) น. สึฆาฏก.., สิงฺฆาฏก.., อุปกรณ์
กระจับ (ของม้า) น. เสรุส. อุปกรณ์
กระจ่า น. ทพฺพิ, ทพฺพี, กฏจฺฉุ. อุฬุงฺก.

กระจ่า น. เครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าว…

อุปกรณ์, เครื่องครัว
กระทู้ (ไม้ปัก) น. กฏฺฐสูล., อุปกรณ์
กระบอกทอดลูกเต๋า น. อกฺขนาฬิ, อุปกรณ์
กระสวย น. เวม. วายนทณฺฑก. วาสรทณฺฑก. ตสรขีล. ตุริ., ตนฺตุขีล. อุปกรณ์
กระสวยทอผ้า น. สุตฺตเวฐน., อุปกรณ์