อาการทางกาย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ น. อปมาร. อปสฺมาร. วิสญฺญิตา, อาการทางกาย
ขี้โรค ค. โรคพหุล อาการทางกาย, โรค
คนปัญญาอ่อน น. เอฬามูค. เอลามุข. บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คนป่วย ดู คนไข้. บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คนเป็นโรคประสาท ค. นฺหารุวิปลฺลาสยุตฺต บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คนไข้ น. คิลาน. โรคี.
ค. คิลาน พฺยาธิต อาตุร อาพาธิก สชฺชร อาตงฺกี อกลฺลก
บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คลื่นเหียน ดู คลื่นไส้. กิริยาอาการ, อาการทางกาย, โรค
คลื่นไส้ น. อุคฺคาร. วมน. อรุจิ, เชคุจฺฉ.,
ก. อุคฺคารสทฺทํ ปวตฺเตติ, ชิคุจฺฉติ
กิริยาอาการ, อาการทางกาย, โรค
ความเจ็บ ดู โรค. อาการทางกาย
คออักเสบ น. กณฺฐทาห. อาการทางกาย, โรค
คอแหบ สำ. กณฺโฐ อากุรติ อาการทางกาย, โรค
คอแห้ง ค. โสสิต ภฏฺฐ อาการทางกาย
คัน (อาการ~) น. กณฺฑุ, กณฺฑุติ, กณฺฑุวน., กณฺฑูยน., กจฺฉุ,
ก. กณฺฑุวติ กณฺฑูวติ
อาการทางกาย, โรค
คิลาน ค. คิลาน อาการทางกาย, โรค
คิลานุปัฏฐาก น. คิลานุปฏฺฐาก. บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คุ้นหู ค. สุตปุพฺพ ร่างกายและส่วนประกอบ, หู, อาการทางกาย
ชา (เหน็บชา) น. ถมฺภิตตฺต.,
ค. สนฺถมฺภิต นฏฺฐปสาท
ก. สนฺถมฺเภติ
อาการทางกาย, โรค
ตรีทูต ค. พาฬฺหคิลาน มรณนฺติก อาการทางกาย, ตาย
ตะคริว น. สงฺโกจ. นหารุสงฺโกจ. สูลา,

ตะคริว, ตะคิว น.…

อาการทางกาย
ตะคริวที่ใบหน้า น. วทนสงฺโกจ. อาการทางกาย