ผัก

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ต้นกะหล่ำปลี น. โคฬปตฺต., โคฬปตฺติกา, พืช, ผัก
ต้นผักกาด น. สาสปพีช., พืช, ผัก
ต้นหอม น. ปตฺตปลณฺฑุ. สุกนฺทก. ปลณฺฑุ. พืช, ผัก
บวบ น. โกสาตกี, ปโฏล. อลาพุ,

บวบ น. ชื่อไม้เถาหลายชนิด ดอกสีเหลือง ผลกินได้…

พืช, ไม้เถา, ผัก
ผัก น. สาก. ฑาก. กลีร., นิวาป., หริตก., หริตปณฺณ., พืช, ผัก, อาหาร
ผักกาด น. สาสปพีช., พืช, ผัก, อาหาร
ผักกาดหอม น. ขาทิยสากวิเสส. พืช, ผัก, อาหาร
ผักขม น. ปุนนฺนวา, โสถฆาตี, การเวลฺล. สุสวี, อุโปทิกาลตา, พืช, ผัก, อาหาร
ผักขมแดง น. วตฺถุเลยฺย. พืช, ผัก, อาหาร
ผักขี้เหล็ก น. ผคฺคว. พืช, ผัก, อาหาร
ผักชี น. คุลสิปณฺณ.,

ชี น. ชื่อไม้ล้มลุก ทั้งต้นมีกลิ่น ใช้เป็นผัก…

พืช, ผัก, อาหาร
ผักชีฝรั่ง น. อชโมทา,

ผักชีฝรั่ง…

พืช, ผัก, อาหาร
ผักดอง น. พิลงฺค. พิฬงฺค. วิลงฺค. อมฺพกญฺชิย., พืช, ผัก, อาหาร
ผักต้ม น. ปากปณฺณ., พืช, ผัก
ผักบุ้ง น. กลมฺพก. ตมฺพก. ฌชฺฌรี,

บุ้ง น. ชื่อไม้เถา…

พืช, ผัก, ไม้เถา
ผักบุ้งขาว น. อชฺชก. พืช, ผัก
ผักบุ้งร้วม น. อชฺชก. อชฺชุก. พืช, ผัก, ไม้ล้มลุก
ผักปลัง น. ฌชฺฌรี, พืช, ผัก
ผักปลาบ น. สลฺล. มทน. อคฺคิชาลา, ธาตกี, พืช, ผัก
ผักปอด น. นทิเสวาล. พืช, ผัก