หู

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กกหู น. กณฺณมูล., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
ขี้หู น. กณฺณคูถ. กณฺณมล., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
คุ้นหู ค. สุตปุพฺพ ร่างกายและส่วนประกอบ, หู, อาการทางกาย
ช่องหู น. กณฺณฉิทฺท. กณฺณพิล., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
ติ่งหู น. กณฺณวลฺลี, ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
ปกหู น. กณฺณสกฺขลิกา, ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
ประสาทหู น. โสต. ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
ปวดหู น. กณฺณสูล. ร่างกายและส่วนประกอบ, หู, อาการทางกาย
หมวกหู น. กณฺณสกฺขริกา, ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
หู น. โสต., สทฺทคฺคห. กณฺณ. สวน., สุติ, โสตินฺทฺริย., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
โสต น. โสต., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
โสตประสาท น. โสต., ร่างกายและส่วนประกอบ, หู
โสตแพทย์ น. โสตเวชฺช. บุคคล, แพทย์หมอ, หู