ช้าง

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรี ดู ช้าง. สัตว์, ช้าง
กุญชร น. กุญฺชร. (ดู ช้าง) สัตว์, ช้าง
คชาธาร ดู ช้างทรง. สัตว์, ช้าง, พาหนะและส่วนประกอบ
ช้างของเล่น น. หตฺถิรูปก., อุปกรณ์, เล่น, ช้าง
ช้างชั้นสูง น. คชรตน., สัตว์, ช้าง
ช้างตกมัน น. หตฺถิปภินฺน. มตฺต. คชฺชิต. สัตว์, ช้าง
ช้างต้น น. รญฺโญ นาโค, ราชโภคฺโค หตฺถี. สัตว์, ช้าง
ช้างทรง น. โอปวยฺห. ราชวยฺห. มงฺคลหตฺถี. สัตว์, ช้าง
ช้างน้ำ น. สมุทฺทหตฺถี.

ช้างน้ำ น. สัตว์ในนิยาย มีรูปร่างเหมือนช้าง…

สัตว์, ช้าง
ช้างประจำเมือง น. มงฺคลหตฺถี. สัตว์, ช้าง
ช้างฝึก น. หตฺถิทมฺม. สัตว์, ช้าง
ช้างพระที่นั่ง ดู ช้างทรง. สัตว์, ช้าง
ช้างพระอินทร์ น. เอราวณ, อกฺกสารท. สัตว์, ช้าง
ช้างพลาย (ช้างเพศผู้) ดู ช้าง. สัตว์, ช้าง
ช้างพัง (ช้างเพศเมีย) ดู ช้าง. สัตว์, ช้าง
ช้างรุ่น (-หนุ่ม) น. กลภ. กฬภ. ภิงฺก. ทิกฺก. สัตว์, ช้าง
ช้างร้อง น. โกญฺจนาท. เสียง, ช้าง
ช้างสาร น. มหานาค. หตฺถินาค. สัตว์, ช้าง
ช้างสีดอ น. อทนฺตหตฺถี. อทนฺตนาค. สัตว์, ช้าง
ช้างหลวง น. กุญฺชรวร. หตฺถิวร. ราชหตฺถี. สัตว์, ช้าง