ผัง นามศัพท์ (แยกหน้า)

 • ดู ผังนามศัพท์ รวมหน้าเดียว
 • ไฟล์ที่เป็น pdf มีลิงค์คลิกไปไฟล์ pdf / หน้าเว็บ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันได้
  (เฉพาะในคอมพิวเตอร์ กด Ctrl + คลิก เพื่อเปิดลิงค์ในหน้าใหม่)

ผัง นามศัพท์

 • ดู ผังนามศัพท์ แยก 3 หน้า
 • ไฟล์ที่เป็น pdf มีลิงค์คลิกไปไฟล์ pdf / หน้าเว็บ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันได้
  (เฉพาะในคอมพิวเตอร์ กด Ctrl + คลิก เพื่อเปิดลิงค์ในหน้าใหม่)

รูปวิเคราะห์ตัทธิต

การท่องปัจจัยตัทธิต:

โคต-ต-รา-ชา  สมุห-ฐาน  พหุล-เสฏฐ-ตทัสสัตถิ  ปกติ-สังขยา  ปูรณ-วิภาค

ในวงเล็บเหลี่ยม [...] คือคำที่ปัจจัยตัทธิตไปแทน เช่น  อัพยยตัทธิต ลง ถา ถํ (กฺขตฺตุํ) ปัจจัย แทน ปการศัพท์
หากไม่ระบุไว้ แสดงว่า ชื่อตัทธิตมาจากคำที่ปัจจัยตัทธิตไปแทน เช่น  ภาวตัทธิต ลง ตตฺ ... กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์)

ท่องย่อ เมื่อเขียนเป็นข้อความเต็ม
ตัทธิต ลง ปัจจัย แทน ศัพท์
   
ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น 3 คือ ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น 3 คือ
1. สามัญญ 1. สามัญญตัทธิต
2. ภาว ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ 2. ภาวตัทธิต ลง ตตฺ ... กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์
3. อัพยย [ปการ] ถา ถํ (กฺขตฺตุํ) 3. อัพยยตัทธิต ลง ถา ถํ (กฺขตฺตุํ) ปัจจัย แทน ปการศัพท์
   
สามัญญตัทธิต แบ่งได้อีก 13 คือ สามัญญตัทธิต แบ่งได้อีก 13 คือ
1. โคตต [อปจฺจ โคตฺต ปุตฺต] ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร 1. โคตตตัทธิต ลง ณ ณายน ... เณร ปัจจัย แทน โคตตศัพท์
2. ตรัตยาทิ [ตรติ …] ณิก   2. ตรัตยาทิตัทธิต ลง ณิก ปัจจัย แทน ตรติศัพท์เป็นต้น
3. ราคาทิ [รตฺต …] ณ 3. ราคาทิตัทธิต ลง ปัจจัย แทน รตฺตศัพท์เป็นต้น
4. ชาตาทิ [ชาต …] อิม อิย กิย 4. ชาตาทิตัทธิต ลง อิม อิย กิย ปัจจัย แทน ชาตศัพท์เป็นต้น
5. สมุห กณฺ ณ ตา    5. สมุหตัทธิต ลง กณฺ ณ ตา ปัจจัย แทน สมุหศัพท์
6. ฐาน อีย 6. ฐานตัทธิต ลง อีย ปัจจัย แทน ฐานศัพท์
7. พหุล [ปกติ พหุล] อาลุ 7. พหุลตัทธิต ลง อาลุ ปัจจัย แทน ปกติ พหุลศัพท์
8. เสฏฐ [(อติ)วิเสส] ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ 8. เสฏฐตัทธิต ลง ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ ปัจจัย แทน วิเสส อติวิเสสศัพท์
    หรือ  ลง ปัจจัย ท้ายคุณนามขั้นวิเสส อติวิเสส
9. ตทัสสัตถิ [อตฺถิ] วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ 9. ตทัสสัตถิตัทธิต ลง วี ส … ณ ปัจจัย แทน อตฺถิศัพท์
10. ปกติ [ปกต วิการ] มย 10. ปกติตัทธิต ลง มย ปัจจัย แทน ปกต วิการศัพท์
11. สังขยา [ปริมาณ] ก 11. สังขยาตัทธิต ลง ปัจจัย แทน ปริมาณศัพท์
12. ปูรณ ติย ถ ฐ ม อี 12. ปูรณตัทธิต ลง ติย ฐ ถ ม อี ปัจจัย แทน ปูรณศัพท์
13. วิภาค ธา โส 13. วิภาคตัทธิต ลง ธา โส ปัจจัย แทน วิภาคศัพท์

ตัทธิตนามนาม: ภาว-โคตต-สมุหตัทธิต
ตัทธิตที่เป็นอัพยยะ: อัพยย-วิภาคตัทธิต

ปัจจัยที่มีในหลายตัทธิต

ป้จจัย มีใน โคตต-ราคาทิ-สมุห-ตทัสสัตถิ-ภาวตัทธิต
ณิก ป้จจัย มีใน โคตต-ตรัตยาทิตัทธิต
อิย ป้จจัย มีใน ชาตาทิ-เสฏฐตัทธิต
กณฺ ตา ป้จจัย มีใน สมุห-ภาวตัทธิต
อี ป้จจัย มีใน ตทัสสัตถิ-ปูรณตัทธิต

ท่องย่อ

: โคตต-ราคาทิ-สมุห-ตทัสสัตถิ-ภาว
ณิก: โคตต-ตรัตยาทิ
อิย: ชาตาทิ-เสฏฐ
กณฺ ตา: สมุห-ภาว
อี: ตทัสสัตถิ-ปูรณ

ท่องย่อ แบบมีศัพท์ตัวอย่าง (ศัพท์ตัวอย่างในวงเล็บ ไม่ต้องท่อง)

: โคตต (วาสิฏฺโฐ)-ราคาทิ (กาสาวํ)-สมุห (มานุโส)-ตทัสสัตถิ (สทฺโธ)-ภาว (เวสมํ)
ณิก: โคตต (สากฺยปุตฺติโก)-ตรัตยาทิ (นาวิโก)
อิย: ชาตาทิ (มนุสฺสชาติโย)-เสฏฐ (ปาปิโย)
กณฺ ตา: สมุห (มานุสโก)-ภาว (รามณียกํ)
อี: ตทัสสัตถิ (สุขี)-ปูรณ (เอกาทสี)

วิเคราะห์นามกิตก์

การท่อง:
กิตปัจจัย
กฺวิ ปัจจัย

 • สยํ ภวตีติ สยมฺภู ภควา ผู้เป็นเอง กัตตุรูป กัตตุสาธนะ  สยํ บทหน้า ภู ธาตุ ในความ 'เป็น'
 • อุเรน คจฺฉตีติ อุรโค สตฺโต ผู้ไปด้วยอก กัตตุรูป กัตตุสาธนะ  อุร บทหน้า คม ธาตุ ในความ ‘ไป’
 • สํ สุฏฺฐุ ขนตีติ สงฺโข สตฺโต ผู้ขุดดี กัตตุรูป กัตตุสาธนะ สํ บทหน้า ขน ธาตุ ในความ ‘ขุด’
 • ธมฺมํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที ชโน ผู้กล่าวซึ่งธรรมโดยปกติ กัตตุรูป กัตตุสาธนะ ตัสสีละ  ธมฺม บทหน้า วท ธาตุ ในความ ‘กล่าว’

ณี ปัจจัย
ธมฺมํ ...

ผังวาจก อาขยาต

และว่าเฉพาะประโยคบาลีอย่างเดียวด้วย เช่น

 • สูเทน สียเต.
  สูโท สยติ.
 • สูโท โอทนํ ปจติ.
  สูเทน โอทโน ปจิยเต.
 • สามิโก สูทํ โอทนํ ปาเจติ.
  สามิเกน สูทํ โอทโน ปาจาปิยเต.
 • สามิโก สูทํ มาเรติ.
  สามิเกน สูโท มาราปิยเต.

ตัดต่อศัพท์สนธิ ตามขั้นตอน อย่างง่าย

 • แสดงขั้นตอนการทำตัวศัพท์สนธิ อ่านง่าย ดูง่าย ชัดเจน
 • เป็นไฟล์ PDF มีสารบัญที่คลิก/กด เพื่อไปยังคำที่ต้องการได้ทันที (หรือใช้สารบัญของ app/browser เอง)
 • ผู้ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง พึงศึกษาจากตำราไวยากรณ์ โดยเฉพาะไวยากรณ์ใหญ่

ทำตัวกิริยาศัพท์ ตามขั้นตอน อย่างง่าย

เพิ่ม ปทานุกรมกิริยาศัพท์ ท้ายเอกสาร

 • แสดงขั้นตอนการทำตัวกิริยาอาขยาต กิริยากิตก์ อ่านง่าย ดูง่าย ชัดเจน
 • เป็นไฟล์ PDF มีสารบัญที่คลิก/กด เพื่อไปยังคำที่ต้องการได้ทันที (หรือใช้สารบัญของ app/browser เอง)
 • มีศัพท์จำนวน 543 ศัพท์  เพียงพอเป็นแนวทางศึกษาการทำตัวกิริยาศัพท์ ในเบื้องต้น
  แต่ยังมีการเพิ่มศัพท์อีกเรื่อยๆ ตามสมควร
  ผู้ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง พึงศึกษาจากตำราไวยากรณ์ โดยเฉพาะไวยากรณ์ใหญ่
  ซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายท่านได้ค้นคว้า รวบรวบ และเมตตาพิมพ์แจกจ่ายไว้ ทั้งเป็นเล่มหนังสือ และไฟล์ pdf

ปัญหาและเฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.1-2 พ.ศ.2511-2563

 • ปัญหาและเฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.1-2 พ.ศ.2511-2563 (53 ปี สารบัญ 35 หน้า)
 • ปัญหาและเฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ป.ย.1-2 พ.ศ.2540-2563 (24 ปี สารบัญ 19 หน้า)

ศัพท์นามกิตก์-กิริยากิตก์

ศัพท์ พร้อมธาตุ และคำแปล

ต ปัจจัย ในชีทนี้ ที่แสดงธาตุ-คำแปล ด้วยตัวเอียง  เป็น สกัมมธาตุ กัมมวาจก แปลว่า (อันเขา) ...
เช่น ขโต (อันเขา) ขุดแล้ว

กิริยา ต ปัจจัย ที่รูปเดียวแปลได้ทั้งกัตตุวาจก/กัมมวาจก คือ

 • มุตฺต (มุจ) พ้นแล้ว; (อันเขา) ปล่อยแล้ว
 • ภินฺน (ภิท) แตกแล้ว; (อันเขา) ทำลายแล้ว
 • ฉินฺน (ฉิท) ขาดแล้ว; (อันเขา) ตัดแล้ว

การท่อง: (ในหน้านี้ ท่องเฉพาะศัพท์กิริยากิตก์  ส่วนศัพท์นามกิตก์ ท่องรูปวิเคราะห์ในชีท "วิเคราะห์นามกิตก์"

กิตปัจจัย
อนฺต ปัจจัย:  สุณนฺโต สุณนฺตี สุณนฺตํ ฟังอยู่,  กโรนฺโต ทำอยู่  กเถนฺโต กล่าวอยู่
ตวนฺตุ ปัจจัย:  สุตวา ฟังแล้ว  ภุตฺตวา กินแล้ว  วุสิตวา อยู่แล้ว
ตาวี ปัจจัย:  สุตาวี สุตาวินี สุตาวิ ฟังแล้ว, ภุตฺตาวี กินแล้ว  วุสิตาวี อยู่แล้ว

กิจจปัจจัย
อนีย ปัจจัย:  กรณียํ (อันเขา) พึงทำ  วจนียํ (อันเขา) พึงกล่าว  โภชนียํ (อันเขา) พึงกิน
ตพฺพ ปัจจัย:  กตฺตพฺพํ (อันเขา) พึงทำ  วตฺตพฺพํ (อันเขา) พึงกล่าว  ภุญฺชิตพฺพํ (อันเขา) พึงกิน

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content