ซื้อขาย

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กดราคา ก. อคฺฆํ โอหาราเปติ ซื้อขาย
ของขาย น. เกยฺย., ซื้อขาย
ของซื้อขายประจำ น. ปณิยภณฺฑ., ซื้อขาย
ของซื้อขายเหมาทั้งชุด (package) น. ปุฏโกส. ซื้อขาย
ขาย น. วิกฺกย. วิกฺกีณน.,
ก. วิกฺกีณาติ, มูเลน เทติ
ซื้อขาย
ขายขาด สำ. วิจฺฉินฺนากาเรน วิกฺกีณาติ ซื้อขาย
ขายตัว ดู โสเภณี. ซื้อขาย
ขายทอดตลาด น. อนุสาวิตวิกฺกย. ซื้อขาย
ขายปลีก น. อปฺปกวิกฺกย.
ก. อปฺปมตฺตกํ วิกฺกีณาติ
ซื้อขาย
ขายฝาก สำ. สามิกตฺตํ ตาวกาลิกํ วิกฺกีณาติ ซื้อขาย
ขายสินค้า น. ปณฺยวิกฺกย. ซื้อขาย
ขายส่ง น. ราสิวิกฺกย., ซื้อขาย
ขายได้ ค. กยวิกฺกยารห ซื้อขาย
คนขาย น. วิกฺกยิก. วิกฺกยี. วิกฺเกตุ วิกฺเกตา.) บุคคล, ซื้อขาย
คนขายขนม น. ปูปิก. ปูปิย. ปูปปณิย. ปูวปณิย. ปูวิก. บุคคล, ซื้อขาย, อาชีพ
คนขายของ น. อาปาณิก. ปณฺยวิกฺกยี. บุคคล, ซื้อขาย, อาชีพ
คนขายของกระจุกกระจิก น. ขุทฺทกภณฺฑวาณิช. บุคคล, ซื้อขาย, อาชีพ
คนขายของชำ น. กฏุกภณฺฑาทิวิกฺกยี. บุคคล, ซื้อขาย, อาชีพ
คนขายชาติ น. ราชทุพฺภี. รฏฺฐทุพฺภี. บุคคล, ซื้อขาย, อาชีพ
คนขายดอกไม้ น. มาลาการ. ปุปฺผสมฺปาทก. บุคคล, ซื้อขาย, อาชีพ