อาวุธ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กระบอง น. ลกุฏ. ลคุฬ. มุคฺคร. คทา, มุสล. สตฺถ., อีลี. ทณฺฑ.., อาวุธ
กระบองตำรวจ น. มุคฺคร. ลคุฬ. อาวุธ
กระบองเหล็ก น. อโยฆน., อาวุธ
กระบี่ (ดาบ) น. อสิ. ถรุ. เนตฺตึส. ขคฺค. อาวุธ
กระบี่สั้น น. อิลี, อิลฺลี, กรปาลิกา, อาวุธ
กระสุน น. ยุทฺโธปกรณ., คุฬิกา, อาวุธ
กระสุนดินดำ น. กาฬคุฬิกา, อาวุธ
กระสุนปืน น. ติปุคุฬิกา, อาวุธ
กระสุนเพลิง น. อคฺคิคุฬิกา, อาวุธ
กริช น. ฉุริกา, สตฺตี, อสิปุตฺตี, โปตฺถนิกา, อาวุธ
กฤช ดู กริช. อาวุธ
กับระเบิด น. วิทาลกวตฺถุ., อุปกรณ์, อาวุธ, ระเบิด
ของ้าว ดู ง้าว. อาวุธ
ขีปนาวุธ (missile) น. ขิปนาวุธ. ขีปนกายุธ. ขิปิตพฺพายุธ. อาวุธ
คมกริบ ค. อติติขิณ อาวุธ
คมดาบ น. อสิธารา, ขคฺคงฺค. อาวุธ
คมสัน ค. ทสฺสนีย ทสฺสเนยฺย สุทสฺสน สุรูป อาวุธ
คลังกระสุน น. อายุธาคาร.., สถานที่, อาวุธ
คลังสรรพาวุธ น. ยุทฺธายุทฺธาคาร.., สถานที่, อาวุธ
คลังแสง น. อายุธาคาร.., สถานที่, อาวุธ