รูปแบบการตั้งรูปวิเคราะห์ใน 7 สาธนะ ตัวอย่างและคำแปล