เตรียมถกวิเคราะห์ยกร่าง หลักสูตรปริญญาเอกบาลีพุทธศาสตร์

นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รักษาการ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ติดต่อมายังกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อให้ร่วมการประชุมวิเคราะห์ร่าง หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หรือ การเรียนบาลี ในระดับปริญญาเอก

ซึ่งทางคณะกรรมการที่มีพระพรหมโมลี รองอธิการบดีมหาจุฬาฯ เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการหารือเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 18 ม.ค. ณ วัดพิชยญาติการาม

ทั้งนี้ สำหรับการร่างหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต้องการต่อยอดให้กับพระเณร ที่จบการศึกษาบาลีระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้เป็นผู้แตกฉานคัมภีร์พระพุทธศาสนา และสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะที่ผ่านมาถ้าจบบาลีเปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว จะไม่มีหลักสูตรเกี่ยวกับบาลีที่จะให้ศึกษาต่อ และที่สำคัญจะทำให้ไม่มีผู้สนใจเรียนบาลีอีก เพราะจากกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 กำหนดไว้ว่าผู้ที่เรียนจบบาลีเปรียญธรรม 3 ประโยค จะเทียบเท่ากับการจบการศึกษาในระดับ ม.6 จึงทำให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจจะศึกษาต่อในประโยคที่สูงขึ้น เพราะจะนำวุฒิที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาตรี ซึ่งง่ายกว่าการเรียนบาลีจนให้ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ที่จะเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรี

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณาแล้ว คงจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการเทียบวุฒิใหม่ คือ จบเปรียญธรรม 3 ประโยค เท่ากับ ม.6 จบเปรียญธรรม 6 ประโยค ให้เท่ากับจบปริญญาตรี จบเปรียญธรรม 8 ประโยคให้เท่ากับปริญญาโท ซึ่งจะสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ 1.เสนอให้ปรับแก้กฎกระทรวง 2.อาศัยอำนาจของมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการจัดทำหลักสูตร การศึกษาของคณะสงฆ์ ในด้านภาษาบาลี ที่มีวุฒิถึงระดับปริญญาเอก

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system