เสนอเทียบเปรียญ 9 เท่าปริญญาเอก

ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) รักษาการ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่าตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ได้ยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หรือการ เรียนบาลีในระดับปริญญาเอกนั้น ขณะนี้พระพรหมโมลี รองอธิการบดี มจร. ประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการต่อยอดให้พระเณรที่จบการศึกษาบาลีระดับเปรียญ ธรรม 9 ประโยคเป็นผู้แตกฉานคัมภีร์พระพุทธศาสนา และสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นี

ดร.อำนาจกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาพระเณรที่จบบาลีเปรียญธรรม 9 ประโยคแล้วจะไม่มีหลักสูตรบาลีให้ศึกษาต่อ เพราะกฎกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 กำหนดไว้ว่า ผู้ที่เรียนจบบาลี เปรียญธรรม 3 ประโยคจะเทียบเท่า ม.6 ส่งผลให้พระเณรไม่สนใจศึกษาต่อประโยคที่สูงขึ้น แต่จะนำวุฒิที่ได้ไปใช้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญาตรี ซึ่งจะง่ายกว่าการเรียนจนได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเทียบเท่าแค่วุฒิปริญญาตรี

"อย่างไรก็ตามจะมีการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้งใน วันที่ 18 ม.ค. ที่วัดพิชยญาติการาม ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วคงจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการเทียบวุฒิใหม่ คือ

  • จบเปรียญธรรม 3 ประโยคเท่ากับ ม.6
  • จบเปรียญธรรม 6 ประโยค ให้เท่ากับจบปริญญาตรี
  • จบเปรียญธรรม 8 ประโยค ให้เท่ากับปริญญาโท
  • ส่วนเปรียญธรรม 9 ประโยคเท่ากับปริญญาเอก

โดยอาจจะเสนอปรับแก้กฎกระทรวง หรืออาศัยอำนาจของมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตร ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกผู้เรียนบาลี อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักดิ์ศรีและยกระดับให้ผู้ที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค สามารถวิจัยหลักธรรมได้อีกด้วย" ผอ.สำนักเลขาธิการ มส.กล่าว

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น

วิธีการวัดผล

ข้าพเจ้าอยากให้มีการปรับปรุงวิธีการวัดผล(สอบ)บาลีใหม่ให้ทันสมัยมากกว่านี้ เพราะอนาคตคงหาผู้ศึกษาบาลีได้ยากมาก
การเทียบวูฒิเห็นพูดกันมานานก็ไม่เห็นสำเร็จสักที(น่าเบื่อ)

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system