กขิ

อรรถของธาตุ
กงฺขายํ

สงสัย, เคลือบแคลง, กินแหนง

ตัวอย่าง

กงฺขติ กงฺขา กงฺขยนา กงฺขายิตฺตํ

  • ศัพท์เป็นปริยายของ กงฺขา คือ วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหกํ เทฺวธาปโถ สํสโย อเนกํสคาโห อาสพฺพนา ปริสพฺพนา อปริโยคาหนา 
    จิตฺตสฺส ฉมฺภิตตฺตํ มโนวิเลโข - ส.
     
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
299
ที่มา
ธป

Comments