ตำแหน่ง

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ตำแหน่งที่ตั้ง น. ปติฏฺฐิตฏฺฐาน., ตำแหน่ง, สถานที่
ตำแหน่งที่อยู่ น. วสนฏฺฐาน., ตำแหน่ง, สถานที่
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี น. นคราธิปจฺจ., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งบรรณาธิการ น. สงฺขารกปท., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งประจำกระทรวง น. นิกฺกมฺมสเวตนฐานนฺตร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งประธาน น. ปมุขฏฺฐาน., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งผู้จัดการ น. อายุตฺตกฏฺฐาน., ภณฺฑาคาริกตฺต., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งผู้จัดการมรดก น. ธนปาลกตฺต., ตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้นำหมู่คณะ น. อาสภฏฺฐาน., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งผู้พิทักษ์ น. อายุตฺตกธุร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งผู้พิพากษา น. ทณฺฑนายกธุร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน น. ราชปฏินิธิตฺต., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งพนักงานตรวจ น. วิเวจกธุร., อุปปริกฺขกธุร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งศาสตราจารย์ น. ปณฺฑิตาจาริยธุร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งสูงสุด (นายกรัฐมนตรี) น. ปฏฺฐาน., ตำแหน่ง, บุคคล, สูงสุด
ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี น. อธิกรณามจฺจธุร., มหามจฺจธุร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ น. ปธานาจริยธุร., ตำแหน่ง, บุคคล
ตำแหน่งเจ้าอาวาส น. วิหาราธิปจฺจ., ตำแหน่ง, บุคคล
พลเรือเอก น. นาวิกเสนาปติ. บุคคล, ตำแหน่ง
พันตรี น. เสนาทลปติ. บุคคล, ตำแหน่ง