โอลฑิ

คู่ธาตุ
โอลฑ, โอลฑิ
อรรถของธาตุ
อุกฺขิเป

ขว้างขึ้น, ยกขึ้น

หมวดธาตุ
ภู (อ)
จุร (เณ ณย)
คาถาที่
36