โอลชิ

อรรถของธาตุ
เขเป

ซัดไป, ทิ้ง, ขว้าง, สิ้นไป

ตัวอย่าง

โอลญฺชติ, โอลญฺชนฺติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
36