โอมา

อรรถของธาตุ
สมตฺถเน

ความสามารถ

ตัวอย่าง

โอมาติ.
ภนฺเต ภควา อิทฺธิยา มโนมเยน กาเยน พฺรหฺมโลกํ อุปสงฺกมิตุํ.
โอมาตีติ ปโหติ สกฺโกติ อิทํ ติปิฏเก พุทฺธวจเน อสมฺภินฺนปทํ.

อีกนัยหนึ่ง มาจาก อว+มา ธาตุ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
35