โอมา

อรรถของธาตุ
สมตฺถเน

ความสามารถ

ตัวอย่าง

โอมาติ ภนฺเต ภควา อิทฺธิยา มโนมเยน กาเยน พฺรหฺมโลกํ อุปสงฺกมิตุํ.
โอมาตีติ ปโหติ สกฺโกติ อิทํ ติปิฏเก พุทฺธวจเน อสมฺภินฺนปทํ.

อีกนัยหนึ่ง มาจาก อว-มา ธาตุ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
35

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.