โอมา

อรรถของธาตุ
สมตฺถเน

ความสามารถ

ตัวอย่าง

โอมาติ ภนฺเต ภควา อิทฺธิยา มโนมเยน กาเยน พฺรหฺมโลกํ อุปสงฺกมิตุํ.
โอมาตีติ ปโหติ สกฺโกติ อิทํ ติปิฏเก พุทฺธวจเน อสมฺภินฺนปทํ.

อีกนัยหนึ่ง มาจาก อว-มา ธาตุ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
35

Comments