แจก ฐา ธาตุ

ฐา (ยืน ตั้ง ดำรง) stand สฺถา สฺถาปน  อกมฺม.

ฐา-อ = ฐา, ติฏฺฐ (เทฺวภาวะ)

 • แปลง ฐา เป็น ติฏฐ บ้าง
 • ฐา ธาตุ ลง หฺ อาคมได้เมื่อมีอุปสัคอยู่หน้าเท่านั้น เช่น สณฺฐหติ, ปติฏฺฐหติ
 • ติฏฺฐาติ ติฏฺฐหติ ไม่มีใช้

วัตตมานา

ป.โส ฐาติ-
 • ฐาติ มีใช้เพียง 2-3 แห่ง ในพระไตรปิฎก
ป.โส ติฏฐติเต ติฏฐนฺติ
ม.ตฺวํ ติฏฐสิตุมฺเห ติฏฐถ
อุ.อหํ ติฏฐามิมยํ ติฏฐาม

ปัญจมี

ป.โส ติฏฐตุเต ติฏฐนฺตุ
ม.ตฺวํ ติฏฐาหิ, ติฏฐตุมฺเห ติฏฐถ
อุ.อหํ ติฏฐามิมยํ ติฏฐาม
 • โย ถีนมิทฺธาภิภูโต โหติ โส ติฏฺฐตุ.

สัตตมี

ป.โส ติฏเฐยฺย/ติฏเฐเต ติฏเฐยฺยุํ
ม.ตฺวํ ติฏเฐยฺยาสิตุมฺเห ติฏเฐยฺยาถ
อุ.อหํ ติฏเฐยฺยามิ/ติฏเฐยฺยํมยํ ติฏเฐยฺยาม
 • ติฏฺเฐ มีใช้ในคาถา  ติฏฺเฐถ ไม่มีใช้

อัชชัตตนี

ป.โส อฏฺฐาสิเต อฏฺฐํสุ
ม.ตฺวํ อฏฺฐาสิตุมฺเห อฏฺฐาสิตฺถ
อุ.อหํ อฏฺฐาสึมยํ อฏฺฐาสิมฺหา
ป.โส ปติฏฺฐหิเต ปติฏฺฐหึสุ
 • ปติ-ฐา ลง หฺ อาคม ท้าย ฐา ธาตุ ที่มีอุปสัคอยู่หน้าธาตุบ้าง เช่น สณฺฐหติ, ปติฏฺฐหติ แล้วรัสสะ อา เป็น อ
 • ติฏฺฐิ ไม่มีใช้

ภวิสสันติ

ป.โส ฐสฺสติเต ฐสฺสนฺติ
ม.ตฺวํ ฐสฺสสิตุมฺเห ฐสฺสถ
อุ.อหํ ฐสฺสามิมยํ ฐสฺสาม
 • ฐา รัสสะ อา เป็น อ
 • ติฏฺฐิสฺสติ ปติฏฺฐิสฺสติ ไม่มีใช้

กาลาติปตฺติ

ป.โส อติฏฐิสฺสเต อติฏฐิสฺสํสุ
ม.ตฺวํ อติฏฐิสฺเสตุมฺเห อติฏฐิสฺสถ
อุ.อหํ อติฏฐิสฺสํมยํ อติฏฐิสฺสามฺหา

กิริยากิตก์

ปัจจัยอนฺตตวนฺตุตาวีอนียตพฺพมานตูนตฺวาตฺวานตเวตุํ
 ติฏฺฐนฺตฐาตวนฺตุฐาตาวีฐานียฐาตพฺพติฏฺฐมานฐิตฐาตูนฐตฺวาฐตฺวาน ปติฏฺฐหิตฺวานฐาตเวฐาตุํ
ปุ.ติฏฺฐนฺโต ติฏฺฐํ--ฐานีโยฐาตพฺโพติฏฺฐมาโนฐิโต-    
อิต.ติฏฺฐนฺตี--ฐานียาฐาตพฺพาติฏฺฐมานาฐิตา-    
นปุ.ติฏฺฐนฺตํ--ฐานียํฐาตพฺพํติฏฺฐมานํฐิตํ-    

นามกิตก์

กฺวิ มคฺคผลฏฺโฐ ธมฺมฏฺโฐ ภุมฺมฏฺโฐ ปพฺพตฏฺโฐ กปฺปฏฺโฐ
ณีกปฺปฏฺฐายีอิ 
ณฺวุอุปฏฺฐาโก คิลานุปฏฺฐาโก สงฺฆุปฏฺฐาโก ภุมฺมฏฺฐโก 
ตุ ติฐิติ
รู ยุฐานํ อุฏฺฐานํ อุปฏฺฐานํ
   
ณฺย   

ความคิดเห็น

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.