กิวิ

อรรถของธาตุ
หึสายํ

เบียดเบียน

ตัวอย่าง

กิวุณาติ

หมวดธาตุ
สุ (ณุ ณา อุณา)
คาถา/หน้า
440
ที่มา
ธป

Comments