กิลิส

อรรถของธาตุ
วิพาธเน

เบียดเบียน, กำจัด

ตัวอย่าง

กิลิสฺนาติ กิเลโส

  • กิเลโส  กิเลส, 'เบียดเบียน' หมาย 3 นัย:-
  1. กิเลสมีราคะเป็นต้น ดังบาลีว่า ราคาทโย กิเลสา.
  2. ทุกข์, ความลำบาก ดังบาลีว่า อิทญฺจ ปจฺจยํ ลทฺธา ปุพฺเพ กิเลสมตฺตโน.
  3. ความเศร้าหมอง, เปรอะเปื้อน, เป็นมลทิน '=มลินตา' ดังบาลีว่า กิลิฏฺฐวตฺถํ ปริทหติ. และ จิตฺเตน สงฺกิลิฏฺเฐน สงฺกิลิสฺสนฺติ มานวา - ส.
หมวดธาตุ
กี (นา)
คาถา/หน้า
446
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.